Projekty

Projekty, tak jako u jiných akademických pracovišť, zásadně utvářejí tvář celého našeho oddělení i profilace, jak po stránce tematické či odborně profilující, tak také personální a aplikační. Níže uvádíme seznam projektů, které mají edTechový charakter a na KISKu byly řešeny od vzniku profilace do současnosti. Jde tedy o projekty od roku 2013. 

Aktuální  

Aktuální projekty ukazují současnou profilaci pracoviště, jak v aplikační, tak také ve výzkumné rovině. Naše oddělení řeší jeden mezinárodní GA ČR projekt, dva TA ČR, dva OP VVV projekty a tři interní fakultní grantové. S ohledem na velikost oddělní jde o zajímavé rozšíření výzkumné infrastruktury, ale také o důkaz, že patříme mezi nejlepší edTechová pracoviště v prostoru střední Evropy vykazující vysokou míru vědecké excelence i schopnosti aplikovat moderní poznatky do praxe. 

GA ČR  

The influence of socio-cultural factors and writing system on perception and cognition of complex visual stimuli představuje Česko-Tchajwanský projekt, který zkoumá sociokulturní odlišnosti ve virtuální realitě. Zaměřuje se především na psychologické aspekty problematiky. Řešitelem je Mgr. Čeněk Šašinka, PhD. 

TA ČR  

Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí je mezifakultní projekt zaměřený na vývoj online vzdělávacího prostředí, které by umožnilo rozvoj informační gramotnosti u středoškoláků, jak v oblasti školní, tak také mimoškolní činnosti. Řešitelem je RNDr. Michal Černý. 

Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely je interdisciplinární projekt, jehož hlavním cílem je propojení formalizovaného popisu prostoru (space syntax) pro tvorbu a testování virtuální reality při simulaci navigace v budovách a následného užití výsledků pro zpřesnění simulačních nástrojů (agentních modelů). Řešitelem je Mgr. Čeněk Šašinka, PhD. 

Fakultní granty  

Inovace a tutorování Kurzu práce s informacemi KPI11 představuje projekt, který směřuje k zapojení studentů do rozvoje kurzu KPI11 a jeho tutorování. Řešitelkou je Mgr. Hana Tulinská. 

Inovace kurzu Blok expertů pro podporu rozvoje otevřeného digitálního vzdělávání je projektem, který usiluje o inovaci kurzu s akcentem na studentskou participaci a otevřené vzdělávání (respektive otevřené digitální vzdělávací objekty). Řešitelkou je Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 

Inovace kurzů Digitální kompetence, Vzdělávací technologie a kurzu Online vzdělávání: od designu k praxi je inovativní projekt, který vede k participaci studentů na rozvoji studijních materiálů a tutotování vybraných kurzů. Řešitelem je RNDr. Michal Černý. 

OP VVV 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí je projekt, jehož cílem je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP na platformách společenství praxe v čtenářské, matematické a informační gramotnosti. KISK jako součást MU je zde v roli partnera. Koordinátorem a didaktikem informační gramotnosti za MU je Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.  

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností je projekt, jehož smyslem je vytvořit tzv. společenství praxe, prostřednictvím kterého bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování jednotlivých aktérů – učitelů vysokých škol, učitelů základních a středních škol (ISCED 1-3) a studentů vysokých škol. KISK je zde v roli partnera. Kontaktními osobami jsou PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., a PhDr. Martin Krčál, DiS.  

Menší projekty  

EDTECH KISK – časopis, do něhož drobně přispívají vyučující, ale mohutně studenti svými přípravami do předmětů Učící se společnost a Digitální kompetence. 

M&P – Metodologie, techniky a postupy věd informačních, kognitivních a pedagogických – odborný web, jehož cílem je zprostředkovat základní i pokročilé poznatky z metodologie. 

Online kurzy – Jednou z výrazných činností, kterou rozvíjíme a zkoumáme, je tvorba online kurzů. Ty mají několik charakteristik, které jsou do značné míry spjaté s naším posláním. Většina našich online kurzů je otevřená, to znamená, že je přístupná komukoliv mimo univerzitu, a to nejen s odkazem na konkrétní kurz, ale také vyhledáváním na Google díky indexaci. Kurzy jsou na webových stránkách, aktuálně přímo na stránkách Masarykovy univerzity. To je jednak zviditelňuje, ale také zajišťuje estetické prostředí pro učení kvalitním designem. Všechny kurzy jsou kurátorské, to znamená protkané námi vybíranými hypertextovými odkazy, které kurz spojují s dalšími zdroji na internetu. Aktuálně máme tyto kurzy tři – Kurz práce s informacemi, Kreativní práce s informacemi, Kurz rozvoje digitálních kompetencí

Ukončené projekty

Ukončené projekty představují důležitý vhled do minulosti pracoviště, protože umožňují sledovat jeho postupný vývoj a tematickou proměnu. 

OPVK projekty 

SITMU (2012-2014) — Standardizace IT gramotnosti na MU: Projekt se věnoval inovacím předmětů, do kterých bylo možné zapojit více technologií a také vývoji celouniverzitního ICT kurzu.  

CEINVE (2012-2015) — Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě: V rámci kurzu byly inovovány předměty Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi a celkově rozvíjeno téma informačního vzdělávání.  

INTERES (2014-2015) — Informační technologie realizované spoluprací: Cílem projektu bylo vybavit vybrané školy dotykovými zařízeními a naučit učitele s nimi aktivně pracovat jak pro osobní potřebu, tak také v reálné výuce svých předmětů. Šlo o finančně nejnáročnější a největší projekt na KISKu. 

Fakultní a univerzitní granty  

Rozvoj a tutorování kurzu Kreativní práce s informacemi a rozvoj kurzu Učící se společnost (2019) byl inovativní projekt, který vedl k participaci studentů na rozvoji studijních materiálů a tutorování vybraných kurzů. Řešitelem byl RNDr. Michal Černý. 

Participativní platforma rozvoje informační gramotnosti na Masarykově univerzitě (2017) byl projekt, který reflektoval potřebu studentů MU zvyšovat informační gramotnost pro akademické studium, praxi a celoživotní učení. V participaci fakultních knihoven MU a Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF proběhly Dny informačního vzdělávání s edukačními aktivitami expertů praxe na témata informační gramotnosti pro studenty MU. Řešitelkou projektu byla Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 

Design Thinking Action Lab 2017: informační chování a aplikovaný design (2017) byl projekt specifického výzkumu, jehož cílem bylo podpořit studentské projekty specifického výzkumu, které jsou rozvíjeny pomocí metodik Human-Centered Design, vzdělávacích workshopů a mentoringem ze strany akademiků i odborníků z praxe. Řešitelem byl PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 

Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě (2016) byl projekt reflektující poptávku napříč MU po informačním vzdělávání studentů jako kompetence pro kvalitní život ve znalostní společnosti. Řešitelkou projektu byla Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 

Inovace předmětů Informační gramotnost a Účast na konferencích (2016) prováděl inovace tří předmětů pro bakalářské a magisterské studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví směřující k rozvoji kompetencí studentů i vyučujících těchto předmětů se silným akcentem na mezinárodní kontext obsahu zahrnutých předmětů, k čemuž bylo využito přenosu odborných informací z prestižní mezinárodní konference ECIL. Řešitelkou byla PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. 

VISK 

Otevřené vzdělávání: nové možnosti interakce při výuce ICT kompetencí (2013) byl projekt, jehož cílem bylo vytvoření šesti distančních e-learningových kurzů, které budou rozvíjet specifické expertní znalosti v oblasti ICT u knihovnické odborné veřejnosti. Řešitelem byl PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 

Učící knihovník - vzdělávací cyklus pedagogického minima pro knihovníky (2016) byl projekt zaměřený na knihovnickou pedagogiku. Reflektoval aktuální a déle trvající edukační potřeby v didaktice, pedagogice, psychologii a digitálních kompetencích čerstvých absolventů oboru Informační studia a knihovnictví i knihovníků již ukotvených v oborové praxi. Řešitelkou byla Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 

Vzdělávání knihovníků v tvorbě a využití výukových multimediálních materiálů a informačních technologií (2016) byl projekt, jenž si kladl za cíl zvýšit počítačovou gramotnost knihovníků k oblasti nových technologií využitelných ve vzdělávání. Zaměřoval se na nový hardware, který se dostává do knihoven, ale i software a elektronické vzdělávací materiály. Tyto nástroje byly představeny nejdříve z hlediska možností využití k sebevzdělávání, aby na základě této zkušenosti mohli knihovníci navázat vzděláváním uživatelů své knihovny, příp. jiných knihovníků (např. v rámci regionálních funkcí knihovny). Řešitelkou byla PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. 

Národní seminář informačního vzdělávání 2017 (2017) byl projekt usilující o zvýšení kompetencí knihovníků v tématech evaluace a sdílení informací v souladu se standardem mediální a informační gramotnosti dle UNESCO formou uspořádání dvoudenní konference. Řešitelkou byla PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. 

Mezinárodní visegrádský fond 

Visegrad Conference of Information Literacy and Education (2015-2016) byl projekt, jehož cílem projektu byla realizace mezinárodní konference informačního vzdělávání. Řešitelkou projektu byla PhDr. Iva Zadražilová. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info