Lidé v EdTechu

EdTechové oddělení nemá zcela jasnou personální strukturu, protože nepředstavuje pracoviště ve fakultním slova smyslu, je tedy spíše volným sdružením osob, které se tématu technologií ve vzdělávání věnují, a to jak edukačně, tak také výzkumně, a mají vztah ke KISKu. Touto volností (ale také spojením s různými projektovými výzvami) dochází jak k metodologickým, tak také k tematickým posunům toho, čemu se věnujeme. 

V současné době je grantově podporováno především online vzdělávání, rozvoj informační gramotnosti, práce s VR v psychologických a edukačních souvislostech nebo spojování formálního a neformálního vzdělávání. Také můžeme vidět velký posun od spíše inovativně inspirativního pojetí profilace k aplikovanému i primárnímu výzkumu. Skutečnost, že je na tak malém oddělení řešen mezinárodní GA ČR a dva TA ČR projekty je ukázkou skutečného cílení na excelenci. Zatímco dříve byl tým externistů do velké míry spojený s tím, že zajišťoval výuku, dnes se o výuku primárně starají interní členové. Externisté mají těžiště především ve výzkumu a výzkumných infrastrukturách. 

Garanti 

Garantem není myšlen člověk, který by plně rozhodoval o směřování a fungování EdTechu, ale spíše koordinátor a člověk, který usiluje o integrální propojování jednotlivých aktivit, snažící se podporovat komunitu a celkový jednotný profil oddělení.  

Mgr. František Dalecký (2013–2014) byl prvním garantem EdTechu, podílel se – díky projektu ERNIE – na prvním návrhu kurikula, formování týmu lidí okolo něj a etablování celé profilace jako svébytného oboru. Toto první období je tedy spojeno s velkým úsilím včetně získávání zpětné vazby od externistů, tvořením sociálních vazeb atp.  

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (2014–2015) představuje garanta, který vstoupil do EdTechu z pozice odborníka na informační bezpečnost a vzdělávání, její primární rolí byla jistá konsolidace a stabilizace profilace, která byla silně postavená na interních zdrojích, ať již personálních, nebo technických. Přinesla důraz na výzkumnou část profilace. V tomto období dochází také k jisté kulminaci aplikačních projektových výzev, které směřují do školního prostředí. 

RNDr. Michal Černý (od 2016) navazuje na práci svých dvou předchůdců. První část jeho garance je spojena s jistým projektovým útlumem, a především s důrazem na inovaci kurikula a knižní publikační činnost. EdTech se pod jeho vedením stává českým leaderem v oblasti monografických textů, rozvíjí se další vzdělávání pedagogických pracovníků a buduje se síť kontaktů s dalšími institucemi. Postupně se důraz posouvá na vědu a výzkum a hledání oblasti excelence celé profilace.   

Současní vyučující 

V současnosti je možné jádro týmu, který EdTech tvoří, spatřovat v následujících osobnostech: 

RNDr. Michal Černý je řešitelem projektu TA ČR, několika fakultních projektů, garantem profilace. Zaměřuje se především na oblast filosofických aspektů EdTechu, online vzdělávání, digitální kompetence, výzkum vzdělávacího prostředí a školní didaktiku. Je autorem více než desíti odborných monografií, desítek vědeckých studií, stovek článků směřujících k didaktické aplikaci a popularizaci edTechových témat. 

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. je nyní na mateřské dovolené. Dlouhodobě se věnuje informační gramotnosti, především pak jejímu výzkumnému a mezinárodnímu kontextu. Jejím klíčovým tématem je informační bezpečnost, ve kterém je možné ji řadit mezi špičkové české odbornice. Dlouhodobě také rozvíjí oblast autorskoprávní gramotnosti, je také součástí mezinárodního výzkumného týmu v této problematice.  

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. se dlouhodobě odborně věnuje školní didaktice, především jejím transdisciplinárním aspektům v kontextu informačních věd. Manažersky i odborně působí v evropských projektech OP VVV zaměřených na informační gramotnost v pojetí pedagogické a didaktické praxe formálního i neformálního edukačního prostředí, aktuálně s akcentem na učícího knihovníka. Vede řadu výzkumů, například případové studie informačního vzdělávání. Garantuje Studium pedagogiky v rámci CŽV na KISKu, současně je také garantkou magisterské profilace Literatura v kulturním kontextu. 

Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. je klíčovou osobností ve vědeckém působení profilace. Je řešitelem mezinárodního GA ČR projektu a TA ČR projektu. Zaměřuje se především na eyetracking a využití virtuální reality ve vzdělávání (kartografii). Patří mezi špičkové metodology, je autorem mnoha impaktovaných studií.  

Mgr. Hana Tulinská je výzkumnicí v projektu TA ČR a je řešitelkou fakultního projektu na podporu inovace Kurzu práce s informacemi. Zaměřuje se na online vzdělávání, informační gramotnost, sebeřízené učení a zpětnou vazbu. Je garantkou bakalářské studijní profilace. 

Externí spolupracovníci 

Do této kategorie řadíme spolupracovníky, kteří se podílí především na výuce jednoho konkrétního kurzu (autorsky) nebo mají s naším pracovištěm dlouhodobější a těsnější spolupráci. 

 • Ing. Mirek Mazáč řídí výuku kurzu VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí, je odborníkem na problematiku tvorby videa a vystupování před kamerou. 
 • Mgr. David Kudrna je dlouhodobě aktivní v nabídce praxí a stáží, spolupracoval na vzdělávacím obsahu kurzu Design vzdělávacího procesu. Je odborníkem na téma informační bezpečnosti, pracuje vNÚKIB. 
 • Bc. Zuzana Chlupová koordinovala, tutorovala a podílela se na inovaci kurzů Kreativní práce s informacemi a Kurz rozvoje digitálních kompetencí. 
 • Mgr. Erika Mirová koordinovala, tutorovala a podílela se na inovaci kurzů Kreativní práce s informacemi a Kurz rozvoje digitálních kompetencí. 
 • Mgr. et Mgr. Hana Matějková se podílí na výuce a tutorování kurzů s pedagogicko-psychologickou tématikou (Pedagogická psychologie pro informační specialisty a Psychologie v online vzdělávání). 

Partneři 

Tutoři 

Tím, že online vzdělávání představuje klíčovou část aplikační (ale i výzkumné) části našeho oddělení je třeba k týmu osob, které se na fungování profilace podílejí, připočíst také tutory, kteří mohou na první pohled působit částečně skrytě, ale pro celkovou činnost našeho oddělení jsou nezbytní. Také zde je jejich řazení chronologické a abecední, uvádíme seznam tutorů od roku 2016: 

Bývalí spolupracovníci 

Níže uvádíme seznam vyučujících, kteří se podíleli na presenční výuce anebo byli na KISKu zaměstnáni úvazkově a mají těsný vztah k technologiím ve vzdělávání: 

 • Mgr. Tomáš Bártek vyučoval Design digitálních her a téma se soustavně snažil propojovat s Game Studies. 
 • Mgr. František Dalecký působil jako garant profilace, jeho dlouhodobým tématem bylo online vzdělávání, především pak MOOC (včetně jejich komerčního vývoje) a sebeřízené učení, což je téma, ke kterému nyní dokončuje knihu. 
 • PhDr. Branislav Frk, Ph.D., vyučoval kurz Učící se společnost, který kladl akcent na adhokratické aspekty vzdělávání, sebeřízení a technologické změny měnící vzdělávání, především pak dospělých. 
 • Mgr. Kateřina Hošková se věnovala online vzdělávání, působila především jako tutorka a koordinátorka KPI11 a MKM, ale podílela se také na tutorování KPI22. 
 • Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková se na KISKu věnovala především problematice kreativní práce s informacemi, kterou převedla do online kurzu KPI22, podílela se na inovacích i tutorování KPI11, byla cvičí Laboratoře vzdělávacích technologií a Technologií ve vzdělávání. Je držitelkou ceny MARK, spoluautorkou několika knih a odborných článků. 
 • Mgr. Gabriela Šimková se věnovala rozvoji a inovacím kurzu KPI11, ale působila také jako tutorka v KPI22, podílela se na výuce Výzkumů informační gramotnosti, soustředila se především na evaluace, metodologii a další aspekty aplikovaného výzkumu. Je spoluautorkou několika knih, autorkou několika článků. 
 • PhDr. Iva Zadražilová vyučovala informační vzdělávání, podílela se na inovacích kurzu KPI11 a stála u počátků profilace především jako projektová manažerka CEINVE. Dnes se soustředí na rozvoj informační gramotnosti seniorů a její didaktické uchopení. 
 • Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora vyučoval Design digitálních her a téma se soustavně snažil propojovat s Game Studies. Jeho myšlenkové zázemí bylo spojeno především s teoriemi interaktivních médií a herním průmyslem. 
 • Mgr. Jan Zikuška vyučoval informační vzdělávání a informační gramotnost, podílel se na inovacích KPI11, stál u vzniku profilace jako odborný garant projektu CEINVE. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info