Poslání

Cílem našeho oddělení, které se zaměřuje na technologie ve vzdělávání, je reflektovat (teoreticky, empiricky i aplikačně) témata, která souvisejí se změnami informačních interakcí v procesu vzdělávání v posledních dvaceti letech. Nesledujeme přitom jen rovinu pedagogickou, filosofickou, technickou či informačně vědní, ale usilujeme o transdisciplinární přístup, který umožní nacházet zajímavé fragmenty, se kterými může po dalším rozpracováním zacházet řada dalších oborů. Naše pojetí tedy musí být bytostně inovativní, což by ale nemělo znamenat prostou popularizaci či povrchnost. Můžeme popsat pět specifických oblastí, ve kterých se chceme v budoucnu profilovat a které navazují již na naše předchozí projekty a výzkumy. 

Vzdělávací prostředí

Výzkum vzdělávacího prostředí představuje složitý interdisciplinární problém, který reaguje na témata, která se vynořují v oblasti sociální pedagogiky, ale i školní pedagogiky či knihoven. Naším cílem je na základě různých přístupů (pedagogika, filosofie, architektura, informační věda, psychologie, sociologie, design služeb, datová analytika, …) nabídnout pohled na to, jakým způsobem vzdělávací prostředí ovlivňuje způsoby učení, strukturaci poznatků, seberegulaci či informační interakce. Spojujeme přitom v našem zájmu online i offline prostředí do integrálního celku. Předmětem našeho zájmu je například vliv architektury na sociálně edukační interakce, výzkum učení ve virtuální realitě, výzkum chování v online kurzech atp. 

Informační gramotnost a digitální kompetence

Systematicky se věnujeme informační gramotnosti, kterou je možné vnímat jako jednu ze základních myšlenkových komponent pro seberegulované učení či kritické myšlení. Soustředíme se jak na teoretickou reflexi fenoménu, tak také na otázky vývoje online kurzů i presenčního vzdělávání, rozvoje informační gramotnosti u různých cílových skupin (žáci ZŠ a SŠ, senioři, vysokoškolští studenti, sociálně znevýhodnění, …), měření úrovně informační gramotnosti atp. Téma digitálních kompetencí studujeme po stránce filosofické, ale také empirické. Své výzkumy dlouhodobě zaměřujeme na analýzu diskursu s nimi spojenou, na vztah studijního chování a digitálních kompetencí, měření jejich úrovně atp. 

Školní didaktika

Školní didaktika představuje v našem pojetí velice neobvykle strukturovanou oblast, protože se věnujeme jen některým jejím specifickým oblastem. Především jde o studium nových didaktických forem, které se ve školním prostředí běžně neobjevují – digitální informační kurátorství, online vzdělávání, hybridní výuka, virtuální realita atp. Druhou oblastí je pak studium (a aplikovaný rozvoj) interakce školy a knihovny – témata informačního vzdělávání a informační gramotnosti, učící knihovník, neformální vzdělávání atp. Našim studentům nabízíme možnost získat díky studiu pedagogiky tzv. pedagogické minimum, trénink v oblasti online vzdělávání nebo kurzy nezbytné pro výkon funkce koordinátora ICT. Dlouhodobě se také věnujeme vzdělávání učitelů, které představuje praktickou aplikaci k diseminaci našich výzkumných zjištění. 

Online vzdělávání

Součástí poslání EdTechu vnímáme rozvoj online vzdělávání. K tomu přistupujeme ve specifickém nahlédnutí filosofie informace. Online vzdělávání také nevnímáme jako něco uzavřeného v odděleném kyberprostoru, ale jako součást běžného světa a zkušeností. Naše pojetí promítáme zejména do formy otevřených webových kurátorských mash-up kurzů. To znamená kurzů, jejichž obsah je volně dostupný, propojený s kurátorským výběrem dalších zdrojů na internetu pomocí hypertextu a běžící na webových stránkách v kombinaci s dalšími nástroji. 

Filosofické aspekty informačních intrakcí

Specificky se zaměřujeme na výzkum filosofických aspektů, které s informačními interakcemi souvisí. Přebíráme Floridiho koncept onlife bytí, který zdůrazňuje rozmazání hranic mezi online a offline, hovoří o hyperkonektivistické době a nutí nás promýšlet novým způsobem vztah technologií a bytí ve světě. Specificky se zajímáme o vztah filosofie informace a filosofie edukace, o výzkum klíčových aspektů spojených s informatizací společnosti ve vztahu k učení či o filosofickou reflexi informační gramotnosti a digitálních kompetencí. Toto pojetí se odráží ve většině kurzů, které rozvíjíme, ale také představuje základní východiska našich empirických i teoretických studií. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info