Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu

Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu - zcela nová profilace, od podzimu 2019. Moderní knihovnictví přináší jedinečnou symbiózu literatury, kulturního kontextu, technologií a informačních specialistů. Sledujeme vše, co se v knihovnictví a kulturním kontextu literatury děje u nás i v zahraničí, naším cílem je transfer aktuálního poznání a zkušeností do praxe prostřednictvím výzkumů, projektů a aplikačních aktivit.

Témata, kterými se zabýváme

 • Literatura v kulturním kontextu: výzkum, teorie, aplikace,
 • výzkumné pole uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví,
 • čtenářství, čtenářská a informační gramotnost,
 • média a literárně kulturní kontext,
 • procesy a vyhledávání v knihovnách,
 • technologie, informační a knihovní systémy,
 • digitální kurátorství a digitální pedagogika.

Trendy, které sledujeme

 • Rozvoj knihoven jako institucí vzdělávání, komunitní práce a celoživotního učení,
 • designování služeb pro paměťové a informační instituce 21. století,
 • digital humanities - moderní přístup k literárnímu a kulturnímu dědictví,
 • spolupráce formálního a neformálního edukačního prostředí,
 • informační profese - aktuálně digitální a informační kurátorství,
 • technologický impakt na fungování knihoven a dalších informačních institucí.

Předměty v rámci profilace

V jádrových předmětech profilace získají studenti hluboké porozumění oborovým kontextům literatury, trhu a kulturního areálu a osvojí si dovednosti implementovat teoretické poznání do designování aktuálních potřeb informačních institucí. Získají porozumění fenoménu digital humanities se zaměřením na rozvoj digitálního uchovávání kulturního dědictví a jeho didaktický transfer do oblasti formálního a neformálního vzdělávání i informálního učení. Ve volitelných předmětech profilace si studenti prohlubují znalosti a dovednosti z oblasti literární teorie a historie, čtenářství, dramatické tvorby, také informačního vzdělávání, oborově pojaté ediční a kulturní práce nebo žurnalistiky.

Pro absolvování specializace je třeba splnit:

 • předmět ISKM40 Vybraná témata z literatury v kulturním kontextu
 • předmět ISKM60 Literatura pro děti a mládež
 • jeden z předmětů: ISKM28 Poetika literárního díla; ISKM36 Ediční problematika: teorie a praxe; ISKM86 Alternativa a hlavní proud. Kapitoly o českých publikacích z čtyřicátých až osmdesátých let; ISKB66 Brno literární a kulturní a centrum
 • dva další předměty z nabídky specializace včetně tematicky speciálních předmětů, které po domluvě se studenty vypíší v aktuálním semestru vyučující dr. Mazáčová nebo doc. Kudrnáč
 • v případě, že některý z uvedených předmětů není v aktuálním semestru vypsán, lze se jeho nebo příbuzné tematice věnovat v předmětu ISKM87 Literárně-kulturní projekt, který je vypisován v každém semestru
 • výzkumný projekt, praxi, stáž nebo konferenci z oblasti knihovnictví a literatury v kulturním kontextu
 • úspěšnou obhajobu diplomové práce na téma z oblasti knihovnictví a literatury v kulturním kontextu

Kompetence absolventa

 • Má hluboké znalosti o komplexním fungování knihoven,
 • rozumí trendům knihovnictví a dokáže je výzkumně reflektovat i aplikovat pro praxi,
 • náležitě se orientuje v literatuře s akcentem na kulturní kontext oboru Informační studia a knihovnictví,
 • optimálně interaguje v mediálním prostředí a v knihovnické advokacii,
 • rozumí knihovnické pedagogice zaměřené jak na čtenářství, tak na rozvíjení gramotností pro 21. století (v rámci studia oboru ISK má student možnost získat osvědčení o pedagogické způsobilosti, tzv. pedagogické minimum),
 • má hluboký teoretický vhled i aplikační dovednosti v digitálním uchovávání kulturního dědictví.

Cíl profilace

Profilace Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu vede studenty k tomu, aby se stali nositeli literárních a kulturních tradic ukotvených v informačním prostředí společnosti 21. století a aby byli schopni odborně reflektovat a přenést do své praxe trendy knihovnictví se zaměřením na služby a procesy pro uživatele i digital humanities v moderní knihovně a dalších informačních či paměťových institucích.

Lidé v profilaci

Pavlína Mazáčová je garantkou a také tak trochu zosobněním profilace, především díky svému akademickému vzdělání v klasické filologii a bohemistice. S empatií a pokorou se pohybuje v knihovnické komunitě a snaží se, také se znalostmi a zkušenostmi z gymnaziálního pedagogického prostředí, podporovat společenství praxe učících knihovníků, učitelů a studentů KISK. Jejím cílem je nabídnout studentům v profilaci kvalitní a inspirativní zázemí pro rozvoj teoretického poznání, výzkumů i praxe v současném knihovnictví i v jeho historii fokusem kulturního diskurzu, digital humanities a fenoménu informace. 

doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info