Bakalářské studium

Praxe i teorie, informační technologie (od knih po databáze) a informační věda.
Absolventi bakalářského studia na KISKu dovedou vyhledat a organizovat informace a zprostředkovat je uživatelům.


„Klademe důraz nejen na odbornou průpravu, ale také na osobnostní rozvoj našich studentů.“

 

Informace jsou všude kolem nás. Vyhledávání, organizace a zprostředkování informací uživatelům je stále žádanější služba. Absolventi KISKu tyto dovednosti využívají dennodenně v knihovnách, informačních centrech, coby informační profesionálové.

Proč na KISKu? Klademe důraz nejen na odbornou průpravu, ale také na osobnostní rozvoj našich studentů. Proto nabízíme i kurzy soft skills. Podporujeme komunitu studentů, absolventů i profesionálů z oboru. Podívejte se na doporučení stávajících studentů a absolventů KISKu.

Cíl oboru

Posláním pedagogů v oboru Informační studia a knihovnictví je rozvíjet kvality budoucích informačních profesionálů a vytvářet systém smysluplného dalšího vzdělávání odborníků
z praxe. Absolventi jsou připravováni na to, aby si dovedli poradit:

― s teoretickými, metodologickými a etickými otázkami informační vědy a knihovnictví,

― s tvorbou a managementem knihovních a informačních systémů,

― se vzděláváním v oblasti informační výchovy,

― s prací s informačními zdroji v digitálních knihovnách a databázových centrech ad. 

Dále jsou schopni aplikovat teoretické poznatky v knihovní a informační praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Velký důraz je kladen na rozvíjení soft skills (prezentačních dovedností, time managementu, řízení lidí) a kreativního myšlení.

 

Organizace studia

Kurikulum bakalářského programu je složeno z povinných kurzů, povinně volitelných kurzů a povinně volitelných praktických předmětů. Studium je uzavřeno obhajobou diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky. Vedle toho si může student vybírat z kurzů dostupných v rámci celé univerzity. KISK lze studovat prezenční, nebo kombinovanou formou.

 

Kompetence absolventa

― rozumí procesu vyhledávání, uchovávání a organizaci informací

― ovládá práci s informačními technologiemi pro organizaci poznání

― zná problematiku digitálních knihoven, knihovnických systémů a standardů

― orientuje se v právních i etických aspektech práce s informacemi

― zná knihovnické systémy a standardy

― ví, jak používat výzkumné metody pro zjišťování informačních potřeb uživatele

― orientuje se v problematice informační politiky a podpory znalostní společnosti

Oblasti uplatnění

― Knihovny, informační centra,

― informační služby,

― akademická pracoviště,

― veřejné služby a neziskový sektor,

― média, PR a reklamní agentury,

― konzultační a poradenská činnost,

― start-up sféra, vlastní podnikání.

Pracovní role

― Knihovník, informační specialista,

― akvizitér, katalogizátor, pracovník správy fondů, dětský knihovník, referenční knihovník, rešeršér,

― výzkumný pracovník,

― pracovník styku s veřejností,

― vydavatel, editor, redaktor,

― pracovník či vedoucí pracovník v komerční, veřejné či neziskové sféře,

― podnikatel v oblasti služeb.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info