Bakalářské studium

Praxe i teorie, informační technologie (od knih po databáze) a informační věda.
Absolventi bakalářského studia na KISKu dovedou vyhledat a organizovat informace a zprostředkovat je uživatelům.

Podat přihlášku

Posláním pedagogů v oboru Informační studia a knihovnictví je rozvíjet kvality budoucích informačních profesionálů a vytvářet systém smysluplného dalšího vzdělávání odborníků z praxe. Absolventi jsou připravováni na to, aby si dovedli poradit:

 • s teoretickými, metodologickými a etickými otázkami informační vědy a knihovnictví,
 • s tvorbou a managementem knihovních a informačních systémů,
 • se vzděláváním v oblasti informační výchovy,
 • s prací s informačními zdroji v digitálních knihovnách a databázových centrech ad. 

Dále jsou schopni aplikovat teoretické poznatky v knihovní a informační praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Velký důraz je kladen na rozvíjení soft skills (prezentačních dovedností, time managementu, řízení lidí) a kreativního myšlení.

Organizace studia

Kurikulum bakalářského programu je složeno z povinných kurzů, povinně volitelných kurzů a povinně volitelných praktických předmětů. Studium je uzavřeno obhajobou diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky. Vedle toho si může student vybírat z kurzů dostupných v rámci celé univerzity. KISK lze studovat prezenční, nebo kombinovanou formou.

Témata

V rámci bakalářského studia se můžete nechat vést těmito tématy, kterým se věnujeme. 

Kompetence absolventa

 • rozumí procesu vyhledávání, uchovávání a organizaci informací
 • ovládá práci s informačními technologiemi pro organizaci poznání
 • zná problematiku digitálních knihoven, knihovnických systémů a standardů
 • orientuje se v právních i etických aspektech práce s informacemi
 • zná knihovnické systémy a standardy
 • ví, jak používat výzkumné metody pro zjišťování informačních potřeb uživatele
 • orientuje se v problematice informační politiky a podpory znalostní společnosti

Oblasti uplatnění

 • Knihovny, informační centra,
 • informační služby,
 • akademická pracoviště,
 • veřejné služby a neziskový sektor,
 • média, PR a reklamní agentury,
 • konzultační a poradenská činnost,
 • start-up sféra, vlastní podnikání.

Pracovní role

 • Knihovník, informační specialista,
 • akvizitér, katalogizátor, pracovník správy fondů, dětský knihovník, referenční knihovník, rešeršér,
 • výzkumný pracovník,
 • pracovník styku s veřejností,
 • vydavatel, editor, redaktor,
 • pracovník či vedoucí pracovník v komerční, veřejné či neziskové sféře,
 • podnikatel v oblasti služeb.

Studujte na KISKu! Sledujte nás na sociálních sítích. Nebo nám napište.

Podat přihlášku