Povinnosti a průběh studia

Bakalářský studijní program

Přijímací řízení
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení k bakalářskému studiu obnáší test studijních předpokladů, který je jednotný pro celou Filozofickou fakultu MU.

Průběh a podmínky ukončení studia

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ABSOLVUJETE PO ZISKU DOSTATEČNÉHO POČTU KREDITŮ, ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBĚ DIPLOMOVÉ PRÁCE A SLOŽENÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.

Celkový požadovaný minimální počet kreditů za studium: 180 kreditů (pro studenty s imatrikulací do roku 2018). Studenti s imatrikulací od roku 2019 najdou platné informace v registračních šablonách dle svého studijního programu.

 • Povinné předměty: 112 (A) kreditů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU
 • 2 kredity za Sport a hry (celouniverzitní TV)
 • 4 kredity za Filozofii pro posluchače nefilozofických oborů (celouniverzitní předmět)
 • Povinně volitelné předměty: 50 (B) kreditů
 • Volitelné předměty: 8 (C) kreditů
 • Úspěšně obhájená bakalářská práce
 • Státní závěrečná zkouška
KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM

Potřebujete zjistit, zda plníte všechny povinnosti v souladu s nároky na kreditovou zátěž studijního programu? V kontrolních šablonách v aplikaci IS se vám přehledně zobrazí všechny potřebné předměty řazené podle typu kreditů a také informace, zda máte nebo dosud nemáte předmět úspěšně absolvován.

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program – obraťte se na Mgr. Alici Lukavskou.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky před komisí. Obě části trvají dohromady cca 1 hodinu.

Státní závěrečná zkouška ukončuje tříleté bakalářské studium oboru Informační studia a knihovnictví. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru, v rozsahu definovaném tématickými okruhy SZZ, které zahrnují historické, současné i prognostické okruhy ve světovém a českém kontextu.

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné bakalářské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí bakalářské práce. Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn státní zkoušku konat!

Ke státní závěrečné zkoušce můžete přistoupit třikrát za rok - v lednu, v červnu a v září. Všechny termíny jsou řádné i opravné. Přihlášením k termínu státnic se rozumí odevzdání diplomové práce. Pokud se rozhodnete státní závěrečnou zkoušku odložit (např. z června na září), není třeba nic hlásit. Zkrátka odevzdáte diplomovou práci v dalším termínu.

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

O klasifikaci bakalářské diplomové práce rozhoduje komise pro závěrečné zkoušky na základě posudků oponenta a vedoucího práce, vlastního posouzení práce a výkonu diplomanta u obhajoby.

Oponent vaší práce vám bude přidělen, nemusíte si nikoho hledat. Posudky od vedoucího i oponenta naleznete v archivu vaší práce v ISu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem vašich státnic. Na případné výtky, které budou uvedeny v posudcích, se připravte - budou předmětem diskuze při obhajobě.

K obhajobě a státnicím se dostavte ve stejný čas jako první diplomant z vaší trojice - úvod i vyhlášení probíhá vždy po skupinkách třech studentů. Váš den a čas obhajoby a státní zkoušky vám bude určen a včas zveřejněn na stránkách KISKu - odpadá tedy povinnost přihlašovat se k termínu zkoušky prostřednictvím ISu. Do harmonogramu státnic budou zařazeni pouze ti studenti, kteří odevzdají diplomovou práci v uvedeném termínu. Na obhajobu vaší práce si připravte elektronickou prezentaci (PowerPoint, Prezi)a pro jistotu si ji uložte na více místech nebo médiích. Je doporučen společenský oděv.

PRŮBĚH OBHAJOBY

Ústní část státní záverečné zkoušky probíhá před komisí a student dostane přidělen jeden z okruhů, nad kterým je pak vedena rozprava. Poté má 15 resp. 20 minut na přípravu a 15 resp. 20 minut na zkoušku.

Diplomant se představí a přednese prezentaci (max. 10 minut). Spíše než definice termínů bude komisi zajímat obsah vaší práce, co jste řešili, jaké byly cíle a zda a jak se vám je podařilo naplnit. Prezentace je pouze podpůrným prostředkem obhajoby - nedávejte do ní dlouhé texty, které potom budete předčítat, raději vložte obrázky, grafy, tabulky, linky. Po ukončení prezentace jsou nahlas přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Teprve poté je dán prostor diplomantovi, aby se k posudkům vyjádřil. Následně mohou pokládat doplňující otázky členové komise a ostatní přítomní. Známky z obhajoby jsou obvykle vyhlašovány po třech obhajobách dohromady.

DRUHÝ POKUS?

Pokud vám jedna či obě části státnic nevyjdou zrovna tak, jak jste si přáli, nezoufejte. Důležité teď je hlídat zejména termíny: k opakovanému pokusu totiž musíte přistoupit vždy v nejbližším vypsaném termínu státnic na KISKu. Ty probíhají vždy v lednu, červnu a září a termín jejich konání najdete s předstihem tady na webu.

Studentům, kteří napoprvé neuspějí u SZZk, studijní oddělení automaticky přeruší studium do začátku dalšího zkouškového období (resp. do opravného termínu SZZk). Poté se vám studium automaticky obnoví a zapíše se vám automaticky předmět VIK_MaZ Státní závěrečná zkouška magisterská. 

Pozor, toto přerušení nelze prodlužovat - v nejbližším termínu státnic musíte ke zkoušce přistoupit podruhé a naposledy (na SZZk má student dva pokusy).

Pokud opravujete diplomku, platí pro vás zpravidla stejný termín odevzdání práce jako pro ostatní diplomanty (30. 4., resp. 30. 11.). Pokud jste v řádném termínu šli ke státnicím v červnu, máte čas na přepracování diplomové práce až do 20. srpna a ke státnicím jdete v září. Obraťte se na vedoucího, případně i na svého oponenta, pokud potřebujete poradit nebo vysvětlit něco z posudku. 

Pokud opakujete ústní zkoušku, žádný další úkon kromě přihlašovacího e-mailu (viz níže) dělat nemusíte. 

Napodruhé už nemusíte odevzdávat potvrzení o splnění studijních požadavků. Pokud ale jdete ke státnicím podruhé (ať už jde o opravu diplomky, ústní zkoušky, nebo obojího), měsíc před termínem zkoušek (tzn. v prosinci / v květnu / v srpnu) se e-mailem přihlaste sekretářce KISKu, abyste nepřišli o informační e-maily a abychom o vás věděli. Na stejný kontakt se obraťte, pokud byste měli jakékoli otázky či nejasnosti. Raději třikrát napište nebo zavolejte, než abyste tápali a něco propásli.

Diplomová práce

V rámci předmětu VIKBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci se studenti připravují na psaní, odevzdání a obhajobu bakalářské práce.

CELÝ PROCES PŘI PSANÍ PRÁCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:
 • Zveřejnění témat diplomových prací v IS. Student si může zvolit vlastní téma diplomové práce, nebo vybírat ze zveřejněných témat.
 • Odevzdání vypracovaného projektu bakalářské práce.
 • Obhajoba bakalářské práce
ODEVZDÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Forma vazby: Práce jsou na bílém papíru formátu A4. Odpadá povinnost odevzdávat práci v knižní vazbě. Práce musí být odevzdána v nerozebíratelné vazbě nebo ve vazbě upravené tak, aby znemožňovala dodatečnou manipulaci s jednotlivými listy (NE vazba kroužková - práce takto svázané nebudou přijaty). Na výběr máte termovazbu, kovovou vazbu a samozřejmě i klasickou knižní vazbu. Kovová vazba je kvalitnější než termovazba a výrazně víc vydrží. Jak termovazba, tak kovová vazba se dělá s měkkými deskami (zepředu průhledná folie). Tisk je možný oboustranný, student ale ručí za čitelnost. Práce nejsou archivovány a po složení státní zkoušky si můžete výtisky v případě vašeho zájmu vyzvednout na sekretariátu.

Rozsah práce: Rozsah práce je závazně určen počtem znaků - doporučená kvantita je pro bakalářskou práci 70 000 znaků. Do rozsahu práce se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Nezapočítává se seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení, poděkování. Číslování stránek je doporučeno od první stránky vlastního textu.

Závaznou součástí diplomové práce je:

 • Titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování,
 • prohlášení autora o původnosti práce,
 • anotace a seznam klíčových slov (oboje také v angličtině),
 • bibliografický záznam - do seznamu použité literatury uvádějte, prosím, pouze ty prameny, ze kterých v práci přímo citujete nebo na které odkazujete. Citujte konzistentně dle vybraného citačního stylu nebo normy.)
 • Projekt bakalářské práce. Stačí pouze nepodepsaná kopie projektu. Projekt bude dostupný jak v elektronické, tak i v tištěné verzi práce.

Do 31. 3., resp. do 31. 10. (podle toho, v jakém semestru jdete ke státnicím), si zkontrolujte, že máte řádně vypsané téma závěrečné práce v IS aplikaci rozpisy. Do 30. 4., resp. do 30. 11. (podle toho, v jakém semestru jdete ke státnicím) odevzdáváte práci samotnou.

Studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat, bude hromadně založen Archiv závěrečné práce (provádí studijní oddělení). Není tedy nutné žádat o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

Způsob odevzdání tištěné verze práce: 1 výtisk vaší práce odevzdáte sekretářce KISKu a 1 výtisk vaší práce odevzdáte vedoucímu vaší práce. POZOR - pokud je váš vedoucí práce mimo KISK, je nutné zajistit si jeho podpis v diplomové práci ještě před jejím odevzdáním. Pokud je váš vedoucí práce přímo z KISKu, odevzdejte oba výtisky na sekretariát KISKu, podpisy zajistí sekretářka.

Způsob odevzdání elektronické verze práce: Současně s odevzdáním tištěné verze je nutné řádně naplnit Archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce). Toto odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm „F“. Žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený - bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi.

Vydání potvrzení o splnění požadavků: Nejpozději 5 dní před termínem státní zkoušky se dostavíte na studijní oddělení pro zkontrolování splnění všech požadavků studia. Zda máte splněné všechny předměty si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu. Pokud budete mít vše v pořádku, dostanete potvrzení, které předložíte zkušební komisi (bez něj nemůžete být vyzkoušeni).

Magisterský studijní program

Přijímací řízení

Do navazujícího magisterského studia jsou studenti přijímáni na základě skupinového pohovoru nad okruhy bakalářské zkoušky. Studenti, kteří během bakalářského studia na KISKu dosáhli studijního průměru do 1,8 a SZZk vykonají nejhůře za C, mohou být na základě žádosti přijati bez přijímacího řízení. Pokud splňujete tyto podmínky a máte podanou přihlášku do navazujícího magisterského studia, můžete poslat žádost o prominutí přijímacích zkoušek na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz

Obecné informace o přijímacím řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech FF MU naleznete na stránkách fakulty.

Průběh a podmínky ukončení studia

Navazující magisterské studium lze absolvovat bez profilace nebo s jednou profilací. Při splnění všech podmínek profilace obdrží student po úspěšném složení potvrzení o jejím absolvování. Do profilací se studenti neregistrují.

Navazující magisterský prezenční 

Celkový požadovaný minimální počet kreditů za studium: 120 kreditů (pro studenty s imatrikulací do roku 2018). Studenti s imatrikulací od roku 2019 najdou platné informace v registračních šablonách dle svého studijního programu.

 • 75 kreditů za povinné předměty (VIKMA%) - A kredity
 • 0 kreditů za magisterskou diplomovou práci
 • 4 kredity za "Cizí jazyk pro odborné a akademické účely" - viz Kontrolní šablona Společné předměty -> Cizí jazyky
 • 35 kreditů za povinně volitelné předměty (VIKMB%) - B kredity - z toho minimálně 1 předmět z  nabídky Job Box: Praxe a stáže, Terénní projekt, Účast na konferencích, Výzkumný seminář
 • 6 kreditů za volitelné předměty - C kredity

Předměty najdete v šablonách IS MUNI.

Navazující magisterský kombinovaný

 • 75 kreditů za povinné předměty (VIKMA%) - A kredity
 • 0 kreditů za magisterskou diplomovou práci
 • 4 kredity za "Cizí jazyk pro odborné a akademické účely" - viz Kontrolní šablona Společné předměty -> Cizí jazyky
 • 35 kreditů za povinně volitelné předměty (VIKMB%) - B kredity - z toho minimálně 1 předmět z  nabídky Job Box: Praxe a stáže, Terénní projekt, Účast na konferencích, Výzkumný seminář
 • 6 kreditů za volitelné předměty - C kredity

Předměty najdete v šablonách MUNI.

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program - obraťte se na Mgr. Alici Lukavskou.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní oborové zkoušky před komisí. Obě části trvají dohromady cca 1 hodinu.

Státní závěrečná zkouška ukončuje dvouleté navazující magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru, v rozsahu definovaném tématickými okruhy SZZk, které zahrnují historické, současné i prognostické okruhy ve světovém a českém kontextu.

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné magisterské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí magisterské diplomové práce. Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn státní zkoušku konat!

Ke státní závěrečné zkoušce můžete přistoupit třikrát za rok - v lednu, v červnu a v září. Všechny termíny jsou řádné i opravné. Přihlášením k termínu státnic se rozumí odevzdání diplomové práce. Pokud se rozhodnete státní závěrečnou zkoušku odložit (např. z června na září), není třeba nic hlásit. Zkrátka odevzdáte diplomovou práci v dalším termínu.

Průběh obhajoby diplomové práce

Oponent vaší práce vám bude přidělen. Posudky od vedoucího i oponenta naleznete v archivu vaší práce v ISu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem vašich státnic. Na případné výtky, které budou uvedeny v posudcích, se připravte - budou předmětem diskuze při obhajobě.

K obhajobě a státnicím se dostavte ve stejný čas jako první diplomant z vaší trojice - úvod i vyhlášení probíhá vždy po skupinkách třech studentů. Váš den a čas obhajoby a státní zkoušky vám bude určen a včas zveřejněn na stránkách KISKu - odpadá tedy povinnost přihlašovat se k termínu zkoušky prostřednictvím ISu. Do harmonogramu státnic budou zařazeni pouze ti studenti, kteří odevzdají diplomovou práci v uvedeném termínu. Na obhajobu vaší práce si připravte elektronickou prezentaci (PowerPoint, Prezi) a pro jistotu si ji uložte na více místech nebo médiích. Je doporučen společenský oděv.

Diplomant se představí a přednese prezentaci (max. 10 minut). Spíše než definice termínů bude komisi zajímat obsah vaší práce, co jste řešili, jaké byly cíle a zda a jak se vám je podařilo naplnit. Prezentace je pouze podpůrným prostředkem obhajoby - nedávejte do ní dlouhé texty, které potom budete předčítat, raději vložte obrázky, grafy, tabulky, linky. Po ukončení prezentace jsou nahlas přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Teprve poté je dán prostor diplomantovi, aby se k posudkům vyjádřil. Následně mohou pokládat doplňující otázky členové komise a ostatní přítomní. Známky z obhajoby jsou obvykle vyhlašovány po třech obhajobách dohromady.

Druhý pokus?

Pokud vám jedna či obě části státnic nevyjdou zrovna tak, jak jste si přáli, nezoufejte. Důležité teď je hlídat zejména termíny: k opakovanému pokusu totiž musíte přistoupit vždy v nejbližším vypsaném termínu státnic na KISKu. Ty probíhají vždy v lednu, červnu a září a termín jejich konání najdete s předstihem tady na webu.

Studentům, kteří napoprvé neuspějí u SZZk, studijní oddělení automaticky přeruší studium do začátku dalšího zkouškového období (resp. do opravného termínu SZZk). Poté se vám studium automaticky obnoví a zapíše se vám automaticky předmět VIK_MaZ Státní závěrečná zkouška magisterská. 

Pozor, toto přerušení nelze prodlužovat - v nejbližším termínu státnic musíte ke zkoušce přistoupit podruhé a naposledy (na SZZk má student dva pokusy).

Pokud opravujete diplomku, platí pro vás zpravidla stejný termín odevzdání práce jako pro ostatní diplomanty (30. 4., resp. 30. 11.). Pokud jste v řádném termínu šli ke státnicím v červnu, máte čas na přepracování diplomové práce až do 20. srpna a ke státnicím jdete v září. Obraťte se na vedoucího, případně i na svého oponenta, pokud potřebujete poradit nebo vysvětlit něco z posudku. 

Pokud opakujete ústní zkoušku, žádný další úkon kromě přihlašovacího e-mailu (viz níže) dělat nemusíte. 

Napodruhé už nemusíte odevzdávat potvrzení o splnění studijních požadavků. Pokud ale jdete ke státnicím podruhé (ať už jde o opravu diplomky, ústní zkoušky, nebo obojího), měsíc před termínem zkoušek (tzn. v prosinci / v květnu / v srpnu) se e-mailem přihlaste sekretářce KISKu, abyste nepřišli o informační e-maily a abychom o vás věděli. Na stejný kontakt se obraťte, pokud byste měli jakékoli otázky či nejasnosti. Raději třikrát napište nebo zavolejte, než abyste tápali a něco propásli.

Diplomová práce

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní oborové zkoušky před komisí. Obě části trvají dohromady cca 1 hodinu.

Státní závěrečná zkouška ukončuje dvouleté navazující magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru, v rozsahu definovaném tématickými okruhy SZZk, které zahrnují historické, současné i prognostické okruhy ve světovém a českém kontextu.

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné magisterské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí magisterské diplomové práce. Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn státní zkoušku konat!

Do 31. 3., resp. do 31. 10. (podle toho, v jakém semestru jdete ke státnicím), si zkontrolujte, že máte řádně vypsané téma závěrečné práce v IS aplikaci rozpisy. Do 30. 4., resp. do 30. 11. (podle toho, v jakém semestru jdete ke státnicím) odevzdáváte práci samotnou.

Studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat, bude hromadně založen Archiv závěrečné práce (provádí studijní oddělení). Není tedy nutné žádat o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

Způsob odevzdání tištěné verze práce: 1 výtisk vaší práce odevzdáte sekretářce KISKu a 1 výtisk vaší práce odevzdáte vedoucímu vaší práce. POZOR - pokud je váš vedoucí práce mimo KISK, je nutné zajistit si jeho podpis v diplomové práci ještě před jejím odevzdáním. Pokud je váš vedoucí práce přímo z KISKu, odevzdejte oba výtisky na sekretariát KISKu, podpisy zajistí sekretářka.

Způsob odevzdání elektronické verze práce: Současně s odevzdáním tištěné verze je nutné řádně naplnit Archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce). Toto odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm „F“. Žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený - bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi.

Vydání potvrzení o splnění požadavků: Nejpozději 5 dní před termínem státní zkoušky se dostavíte na studijní oddělení pro zkontrolování splnění všech požadavků studia. Zda máte splněné všechny předměty si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu. Pokud budete mít vše v pořádku, dostanete potvrzení, které předložíte zkušební komisi (bez něj nemůžete být vyzkoušeni).

Průběh obhajoby diplomové práce

Oponent vaší práce vám bude přidělen. Posudky od vedoucího i oponenta naleznete v archivu vaší práce v ISu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem vašich státnic. Je také možné vyzvednout si posudky osobně na sekretariátu KISKu. Na případné výtky, které budou uvedeny v posudcích, se připravte - budou předmětem diskuze při obhajobě.

K obhajobě a státnicím se dostavte ve stejný čas jako první diplomant z vaší trojice - úvod i vyhlášení probíhá vždy po skupinkách třech studentů. Váš den a čas obhajoby a státní zkoušky vám bude určen a včas zveřejněn na stránkách KISKu - odpadá tedy povinnost přihlašovat se k termínu zkoušky prostřednictvím ISu. Do harmonogramu státnic budou zařazeni pouze ti studenti, kteří odevzdají diplomovou práci v uvedeném termínu. Na obhajobu vaší práce si připravte elektronickou prezentaci (PowerPoint, Prezi) a pro jistotu si ji uložte na více místech nebo médiích. Je doporučen společenský oděv.

Diplomant se představí a přednese prezentaci (max. 10 minut). Spíše než definice termínů bude komisi zajímat obsah vaší práce, co jste řešili, jaké byly cíle a zda a jak se vám je podařilo naplnit. Prezentace je pouze podpůrným prostředkem obhajoby - nedávejte do ní dlouhé texty, které potom budete předčítat, raději vložte obrázky, grafy, tabulky, linky. Po ukončení prezentace jsou nahlas přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Teprve poté je dán prostor diplomantovi, aby se k posudkům vyjádřil. Následně mohou pokládat doplňující otázky členové komise a ostatní přítomní. Známky z obhajoby jsou obvykle vyhlašovány po třech obhajobách dohromady.

Druhý pokus?

Pokud vám jedna či obě části státnic nevyjdou zrovna tak, jak jste si přáli, nezoufejte. Důležité teď je hlídat zejména termíny: k opakovanému pokusu totiž musíte přistoupit vždy v nejbližším vypsaném termínu státnic na KISKu. Ty probíhají vždy v lednu, červnu a září a termín jejich konání najdete s předstihem tady na webu.

Studentům, kteří napoprvé neuspějí u SZZk, studijní oddělení automaticky přeruší studium do začátku dalšího zkouškového období (resp. do opravného termínu SZZk). Poté se vám studium automaticky obnoví a zapíše se vám automaticky předmět VIK_MaZ Státní závěrečná zkouška magisterská. 

Pozor, toto přerušení nelze prodlužovat - v nejbližším termínu státnic musíte ke zkoušce přistoupit podruhé a naposledy (na SZZk má student dva pokusy).

Pokud opravujete diplomku, platí pro vás zpravidla stejný termín odevzdání práce jako pro ostatní diplomanty (30. 4., resp. 30. 11.). Pokud jste v řádném termínu šli ke státnicím v červnu, máte čas na přepracování diplomové práce až do 20. srpna a ke státnicím jdete v září. Obraťte se na vedoucího, případně i na svého oponenta, pokud potřebujete poradit nebo vysvětlit něco z posudku. 

Pokud opakujete ústní zkoušku, žádný další úkon kromě přihlašovacího e-mailu (viz níže) dělat nemusíte. 

Napodruhé už nemusíte odevzdávat potvrzení o splnění studijních požadavků. Pokud ale jdete ke státnicím podruhé (ať už jde o opravu diplomky, ústní zkoušky, nebo obojího), měsíc před termínem zkoušek (tzn. v prosinci / v květnu / v srpnu) se e-mailem přihlaste sekretářce KISKu, abyste nepřišli o informační e-maily a abychom o vás věděli. Na stejný kontakt se obraťte, pokud byste měli jakékoli otázky či nejasnosti. Raději třikrát napište nebo zavolejte, než abyste tápali a něco propásli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info