Povinnosti a průběh studia

Informace na této stránce se týkají studentů v nové akreditaci (imatrikulace od podzimu 2019). V případě, že studujte za podmínek staré akreditace a řešíte nějaké nejasnosti, kontaktujte organizační referentku KISKu.

Bakalářský studijní program

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení k bakalářskému studiu obnáší test studijních předpokladů, který je jednotný pro celou Filozofickou fakultu MU.

Průběh a podmínky ukončení jednooborového plánu (completus)

Celkový požadovaný počet kreditů za studium jednooborového plánu: 180

Předměty společného univerzitního základu 15 kreditů:
5 kreditů za Akademické předměty z nabídky MU
4 kredity za Filozofii pro posluchače nefilozofických předmětů
4 kredity za Cizí jazyk
2 kredity za Tělesnou výchovu

Povinné předměty 82 (A) kreditů.

Povinně volitelné předměty 65 (B) kreditů.

Volitelné předměty 18 (C) kreditů.

Počty kreditů se liší pro kombinované studenty!
Počty kreditů v kombinovaném studiu naleznete zde.

Státní závěrečná zkouška se skládá z:

a) obhajoby diplomové práce, která má prokázat schopnost studenta relativně samostatně zpracovat vybraný problém podle zadané literatury, provést základní analýzu, představit aktuální stav diskuse a zaujmout stanovisko, které je během vlastní obhajoby schopen prezentovat a následně reagovat na připomínky a dotazy

b) ústní zkoušky, při které se otázky čerpají z okruhů
b1) informační vědy
b2) literatura v kulturním kontextu
b3) organizace znalostí
b4) vyhledávání informací

KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM

Potřebujete zjistit, zda plníte všechny povinnosti v souladu s nároky na kreditovou zátěž studijního programu? V kontrolních šablonách v aplikaci IS se vám přehledně zobrazí všechny potřebné předměty řazené podle typu kreditů a také informace, zda máte nebo dosud nemáte předmět úspěšně absolvován.

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program – obraťte se na Mgr. Alici Lukavskou.

REGISTRAČNÍ ŠABLONA

aneb místo, kde najdete rozpis povinných předmětů podle semestrů.  

Registrační šablona

Průběh a podmínky ukončení hlavního plánu (maior)

Celkový požadovaný počet kreditů za studium hlavního plánu: 120

Předměty společného univerzitního základu 15 kreditů:
5 kreditů za Akademické předměty z nabídky MU
4 kredity za Filozofii pro posluchače nefilozofických předmětů
4 kredity za Cizí jazyk
2 kredity za Tělesnou výchovu


Povinné předměty: 80 (A) kreditů.

Povinně volitelné předměty: 25 (B) kreditů.

Počty kreditů se liší pro kombinované studenty!
Počty kreditů v kombinovaném studiu naleznete zde.

Součásti SZZk a a její obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z:

a) obhajoby diplomové práce, která má prokázat schopnost studenta relativně samostatně zpracovat vybraný problém podle zadané literatury, provést základní analýzu, představit aktuální stav diskuse a zaujmout stanovisko, které je během vlastní obhajoby schopen prezentovat a následně reagovat na připomínky a dotazy;

b) ústní zkoušky, při které se otázky čerpají z okruhů:
b1) informační vědy 
b2) literatura v kulturním kontextu 
b3) organizace znalostí 
b4) vyhledávání informací

KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM

Potřebujete zjistit, zda plníte všechny povinnosti v souladu s nároky na kreditovou zátěž studijního programu? V kontrolních šablonách v aplikaci IS se vám přehledně zobrazí všechny potřebné předměty řazené podle typu kreditů a také informace, zda máte nebo dosud nemáte předmět úspěšně absolvován.

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program – obraťte se na Mgr. Alici Lukavskou.

REGISTRAČNÍ ŠABLONA

aneb místo, kde najdete rozpis povinných předmětů podle semestrů.

Registrační šablona

Průběh a podmínky ukončení vedlejšího plánu (minor)

Celkový požadovaný počet kreditů za studium vedlejšího plánu: 60

Povinné předměty: 32 (A) kreditů.

Povinně volitelné předměty: 28 (B) kreditů.

KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM

Potřebujete zjistit, zda plníte všechny povinnosti v souladu s nároky na kreditovou zátěž studijního programu? V kontrolních šablonách v aplikaci IS se vám přehledně zobrazí všechny potřebné předměty řazené podle typu kreditů a také informace, zda máte nebo dosud nemáte předmět úspěšně absolvován.

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program – obraťte se na Mgr. Alici Lukavskou.

REGISTRAČNÍ ŠABLONA

aneb místo, kde najdete rozpis povinných předmětů podle semestrů.

Registrační šablona

Specifika kombinovaného studia

V případě kombinovaného studia se liší počty kreditů, které je nutné získat, a to především v oblasti předmětů společného univerzitního základu a B předmětů.

Jednooborový plán v kombinovaném studiu

Celkový požadovaný počet kreditů za studium jednooborového plánu: 180

Předměty společného univerzitního základu: 8 kreditů
4 kredity za Filozofii pro posluchače nefilozofických předmětů
4 kredity za Cizí jazyk

Povinné předměty: 82 (A) kreditů.

Povinně volitelné předměty: 72 (B) kreditů

Volitelné předměty: 18 (C) kreditů.

REGISTRAČNÍ ŠABLONA
aneb místo, kde najdete rozpis povinných předmětů podle semestrů.

Registrační šablona

Hlavní plán (major) v kombinovaném studiu

Celkový požadovaný počet kreditů za studium hlavního plánu: 120

Předměty společného univerzitního základu: 8 kreditů
4 kredity za Filozofii pro posluchače nefilozofických předmětů
4 kredity za Cizí jazyk

Povinné předměty: 80 (A) kreditů

Povinně volitelné předměty: 27 (B) kreditů.

Volitelné předměty z nabídky MU: 5 (C) kreditů.

REGISTRAČNÍ ŠABLONA
aneb místo, kde najdete rozpis povinných předmětů podle semestrů.

Registrační šablona

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce (mimo minor, kde práci píšete na hlavním oboru) a ústní zkoušky před komisí. Obě části trvají dohromady cca 1 hodinu.

Státní závěrečná zkouška ukončuje tříleté bakalářské studium programu Informační studia a knihovnictví. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru, v rozsahu definovaném tématickými okruhy SZZ, které zahrnují historické, současné i prognostické okruhy ve světovém a českém kontextu. Více k obsahu SZZ dle typu plánu najdete v záložkách výše.

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné bakalářské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí bakalářské práce (mimo minor). Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o elektronické potvrzení splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn státní zkoušku konat!

Ke státní závěrečné zkoušce můžete přistoupit třikrát za rok - v lednu, v červnu a v září. Všechny termíny jsou řádné i opravné. Přihlášením k termínu státnic se rozumí odevzdání diplomové práce (mimo minor) a přihlášením k termínu SZZ v IS MUNI.

Průběh obhajoby a znalostní zkoušky

Student losuje otázku a následně má prosto po přípravu (cca. 20 minut). Poté předstoupí před zkušební komisi, kde proběhne obhajoba bakalářské práce.

Diplomant se představí a přednese prezentaci (max. 10 minut). Spíše než definice termínů bude komisi zajímat obsah vaší práce, co jste řešili, jaké byly cíle a zda a jak se vám je podařilo naplnit. Prezentace je pouze podpůrným prostředkem obhajoby - nedávejte do ní dlouhé texty, které potom budete předčítat, raději vložte obrázky, grafy, tabulky, linky. Po ukončení prezentace jsou nahlas přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Teprve poté je dán prostor diplomantovi, aby se k posudkům vyjádřil. Následně mohou pokládat doplňující otázky členové komise a ostatní přítomní.

Následuje znalostní část státní závěrečné zkoušky. Probíhá před komisí a obsah je určen vylosovanou otázkou.

Obhajoba bakalářské diplomové práce

O klasifikaci bakalářské diplomové práce rozhoduje komise pro závěrečné zkoušky na základě posudků oponenta a vedoucího práce, vlastního posouzení práce a výkonu diplomanta u obhajoby. Obhajoba práce v rámci SZZ se netýká studentů vedlejšího plánu (minor) - ti obhajují práci na svém hlavním programu.

Oponent vaší práce vám bude přidělen, nemusíte si nikoho hledat. Posudky od vedoucího i oponenta naleznete v archivu vaší práce v ISu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem vašich státnic. Na případné výtky, které budou uvedeny v posudcích, se připravte - budou předmětem diskuze při obhajobě.

Na obhajobu vaší práce si připravte elektronickou prezentaci (PowerPoint, Prezi) a pro jistotu si ji uložte na více místech nebo médiích. Je doporučen společenský oděv.

V rámci mimořádných situací může být SZZ organizována jinak - sledujte pozorně pokyny týkající se vašeho termínu SZZ.

Druhý pokus?

Pokud vám jedna či obě části státnic nevyjdou zrovna tak, jak jste si přáli, nezoufejte. Důležité teď je hlídat zejména termíny: k opakovanému pokusu totiž musíte přistoupit vždy v nejbližším semestru.

V případě neúspěchu konzultujte možnosti se svou studijní referentkou.

Pokud opravujete diplomku, platí pro vás zpravidla stejný termín odevzdání práce jako pro ostatní diplomanty (30. 4., resp. 30. 11.). Obraťte se na vedoucího, případně i na svého oponenta, pokud potřebujete poradit nebo vysvětlit něco z posudku. 

Pokud opakujete ústní zkoušku, žádný další úkon kromě přihlašovacího e-mailu (viz níže) dělat nemusíte. 

Napodruhé už nemusíte žádat o potvrzení o splnění studijních požadavků. Pokud ale jdete ke státnicím podruhé (ať už jde o opravu diplomky, ústní zkoušky, nebo obojího), měsíc před termínem zkoušek (tzn. v prosinci / v květnu / v srpnu) se e-mailem přihlaste organizační referentce KISKu, abyste nepřišli o informační e-maily a abychom o vás věděli. Na stejný kontakt se obraťte, pokud byste měli jakékoli otázky či nejasnosti.

Diplomová práce

V rámci předmětu Seminář k bakalářské diplomové práci se studenti připravují na psaní, odevzdání a obhajobu bakalářské práce.

CELÝ PROCES PŘI PSANÍ PRÁCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:
 • Zveřejnění témat diplomových prací v IS. Student si může zvolit vlastní téma diplomové práce, nebo vybírat ze zveřejněných témat.
 • Odevzdání vypracovaného projektu bakalářské práce.
 • Miniobhajoby bakalářských prací.
 • Odevzdání a obhajoba bakalářské práce.
ODEVZDÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Práce se odevzdávají pouze elektronicky do archivu závěrečné práce v IS MUNI. Povinnou přílohou je projekt bakalářské práce nahraný do archivu jako samostatný soubor/příloha.

Rozsah práce: Rozsah práce je závazně určen počtem znaků - doporučená kvantita je pro bakalářskou práci 70 000 znaků. Do rozsahu práce se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Nezapočítává se seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení, poděkování. Číslování stránek je doporučeno od první stránky vlastního textu.

Závaznou součástí diplomové práce je:

 • Titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování,
 • prohlášení autora o původnosti práce,
 • anotace a seznam klíčových slov (oboje také v angličtině),
 • bibliografický záznam - do seznamu použité literatury uvádějte, prosím, pouze ty prameny, ze kterých v práci přímo citujete nebo na které odkazujete. Citujte konzistentně dle vybraného citačního stylu nebo normy.)
 • Projekt bakalářské práce, odevzdaný elektronicky do archivu jako samostatná příloha/soubor.

Vzory titulních listů a další dokumenty k bakalářské práci naleznete zde.

Do 31. 3., resp. do 31. 10. (podle toho, v jakém semestru jdete ke státnicím), si zkontrolujte, že máte řádně vypsané téma závěrečné práce v IS aplikaci rozpisy. Je nutné zkontrolovat název v rozpisu s finálním názvem práce - musí souhlasit! V případě, že názvy nesouhlasí, kontaktujte do uvedeného termínu vedoucího práce, aby název změnil.

Do 30. 4., do 19. 6. (pro termíny státnic v září), resp. do 30. 11. (podle toho, v jakém semestru jdete ke státnicím) odevzdáváte práci samotnou.

Studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat, bude hromadně založen Archiv závěrečné práce (provádí studijní oddělení). Není tedy nutné žádat o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

Způsob odevzdání elektronické verze práce: nyní je nutné řádně naplnit Archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce). Toto odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm „F“. Žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený - bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi.

Potvrzení o splnění požadavků: Nejpozději 5 dní před termínem státní zkoušky kontaktujte studijní oddělení pro zkontrolování splnění všech požadavků studia. Zda máte splněné všechny předměty si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu. Pokud bude vše v pořádku, studijní oddělení potvrdí splnění požadavků elektronicky v ISu.

Okruhy SZZk

Okruhy pro Bc. Okruhy pro Bc. (imatrikulace před podzim '19)

Magisterský studijní program

Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia se skládá z on-line pohovoru ve skupině, podmínkou k přijetí je jeho úspěšné zvládnutí. Pohovor ve skupině vychází z řešení různých oborových témat (informační gramotnost, technologie ve vzdělávání, design služeb, role knihoven ve společnosti, kniha v proměnách staletí,...) a z diskuze k danému problému. Hodnotí se reakce a argumentace uchazeče.

Studenti, kteří během bakalářského studia na KISKu dosáhli studijního průměru do 1,8 a SZZk vykonají nejhůře za C, mohou být na základě žádosti přijati bez přijímacího řízení. Pokud splňujete tyto podmínky a máte podanou přihlášku do navazujícího magisterského studia, můžete poslat žádost o prominutí přijímacích zkoušek.

Obecné informace o přijímacím řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech FF MU naleznete na stránkách fakulty.

Průběh a podmínky ukončení jednooborového plánu (completus)

Navazující magisterské studium lze absolvovat bez profilace nebo s jednou profilací. Při splnění všech podmínek profilace obdrží student po úspěšném složení potvrzení o jejím absolvování. Do profilací se studenti neregistrují.

Celkový požadovaný počet kreditů za studium jednooborového plánu: 120

Povinné předměty: 67 (A) kreditů.

Povinně volitelné předměty 53: (B) kreditů.

Státní závěrečná zkouška se skládá z:

a) obhajoby diplomové práce, která má prokázat schopnost studenta relativně samostatně zpracovat vybraný problém podle zadané literatury, provést základní analýzu, představit aktuální stav diskuse a zaujmout stanovisko, které je během vlastní obhajoby schopen prezentovat a následně reagovat na připomínky a dotazy
b) ústní zkoušky

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program - obraťte se na Mgr. Alici Lukavskou.

REGISTRAČNÍ ŠABLONA

aneb místo, kde najdete rozpis povinných předmětů podle semestrů.

Registrační šablona

Průběh a podmínky ukončení hlavního plánu (maior)

Navazující magisterské studium lze absolvovat bez profilace nebo s jednou profilací. Při splnění všech podmínek profilace obdrží student po úspěšném složení potvrzení o jejím absolvování. Do profilací se studenti neregistrují.

Celkový požadovaný počet kreditů za studium hlavního plánu (maior): 80

Povinné předměty: 62 (A) kreditů.

Povinně volitelné předměty: 18 (B) kreditů.

Státní závěrečná zkouška se skládá z
a) obhajoby diplomové práce, která má prokázat schopnost studenta relativně samostatně zpracovat vybraný problém podle zadané literatury, provést základní analýzu, představit aktuální stav diskuse a zaujmout stanovisko, které je během vlastní obhajoby schopen prezentovat a následně reagovat na připomínky a dotazy
b) ústní zkoušky

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program - obraťte se na Mgr. Alici Lukavskou.

REGISTRAČNÍ ŠABLONA

aneb místo, kde najdete rozpis povinných předmětů podle semestrů.

Registrační šablona

Průběh a podmínky ukončení vedlejšího plánu (minor)

Celkový požadovaný počet kreditů za studium vedlejšího studijního oboru: 40

Povinné předměty: 15 (A) kreditů.

Povinně volitelné předměty: 25 (B) kreditů.

Státní závěrečná zkouška se skládá z ústní zkoušky.

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program - obraťte se na Mgr. Alici Lukavskou.

REGISTRAČNÍ ŠABLONA

aneb místo, kde najdete rozpis povinných předmětů podle semestrů.

Registrační šablona

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce (mimo minor, kde práci píšete na hlavním oboru) a ústní zkoušky před komisí. Obě části trvají dohromady cca 1 hodinu.

Státní závěrečná zkouška ukončuje dvouleté magisterské studium programu Informační studia a knihovnictví. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru, v rozsahu definovaném tématickými okruhy SZZ, které zahrnují historické, současné i prognostické okruhy ve světovém a českém kontextu.

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí diplomové práce (mimo minor). Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o elektronické potvrzení splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn státní zkoušku konat!

Ke státní závěrečné zkoušce můžete přistoupit třikrát za rok - v lednu, v červnu a v září. Všechny termíny jsou řádné i opravné. Přihlášením k termínu státnic se rozumí odevzdání diplomové práce (mimo minor) a přihlášením k termínu SZZ v IS MUNI.

Průběh obhajoby a znalostní zkoušky

Student losuje otázku a následně má prosto po přípravu (cca. 20 minut). Poté předstoupí před zkušební komisi, kde proběhne obhajoba bakalářské práce.

Diplomant se představí a přednese prezentaci (max. 10 minut). Spíše než definice termínů bude komisi zajímat obsah vaší práce, co jste řešili, jaké byly cíle a zda a jak se vám je podařilo naplnit. Prezentace je pouze podpůrným prostředkem obhajoby - nedávejte do ní dlouhé texty, které potom budete předčítat, raději vložte obrázky, grafy, tabulky, linky. Po ukončení prezentace jsou nahlas přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Teprve poté je dán prostor diplomantovi, aby se k posudkům vyjádřil. Následně mohou pokládat doplňující otázky členové komise a ostatní přítomní.

Následuje znalostní část státní závěrečné zkoušky. Probíhá před komisí a obsah je určen vylosovanou otázkou.

Druhý pokus?

Pokud vám jedna či obě části státnic nevyjdou zrovna tak, jak jste si přáli, nezoufejte. Důležité teď je hlídat zejména termíny: k opakovanému pokusu totiž musíte přistoupit vždy v nejbližším semestru.

V případě neúspěchu konzultujte možnosti se svou studijní referentkou.

Pokud opravujete diplomku, platí pro vás zpravidla stejný termín odevzdání práce jako pro ostatní diplomanty (30. 4., resp. 30. 11.). Obraťte se na vedoucího, případně i na svého oponenta, pokud potřebujete poradit nebo vysvětlit něco z posudku. 

Pokud opakujete ústní zkoušku, žádný další úkon kromě přihlašovacího e-mailu (viz níže) dělat nemusíte. 

Napodruhé už nemusíte žádat o potvrzení o splnění studijních požadavků. Pokud ale jdete ke státnicím podruhé (ať už jde o opravu diplomky, ústní zkoušky, nebo obojího), měsíc před termínem zkoušek (tzn. v prosinci / v květnu / v srpnu) se e-mailem přihlaste organizační referentce KISKu, abyste nepřišli o informační e-maily a abychom o vás věděli. Na stejný kontakt se obraťte, pokud byste měli jakékoli otázky či nejasnosti.

Diplomová práce

V rámci předmětu Seminář k diplomové práci se studenti připravují na psaní, odevzdání a obhajobu magisterské diplomové práce.

CELÝ PROCES PŘI PSANÍ PRÁCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:
 • Zveřejnění témat diplomových prací v IS. Student si může zvolit vlastní téma diplomové práce, nebo vybírat ze zveřejněných témat.
 • Odevzdání vypracovaného projektu magisterské práce.
 • Zpráva o zpracování magisterské práce a miniobhajoby.
 • Odevzdání a obhajoba diplomové práce.
ODEVZDÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Práce se odevzdávají pouze elektronicky do archivu závěrečné práce v IS MUNI. Povinnou přílohou je projekt magisterské práce nahraný do archivu jako samostatný soubor/příloha.

Rozsah práce: Rozsah práce je závazně určen počtem znaků - doporučená kvantita je pro magisterskou práci 140 000 znaků. Do rozsahu práce se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Nezapočítává se seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení, poděkování. Číslování stránek je doporučeno od první stránky vlastního textu.

Závaznou součástí diplomové práce je:

 • Titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování,
 • prohlášení autora o původnosti práce,
 • anotace a seznam klíčových slov (oboje také v angličtině),
 • bibliografický záznam - do seznamu použité literatury uvádějte, prosím, pouze ty prameny, ze kterých v práci přímo citujete nebo na které odkazujete. Citujte konzistentně dle vybraného citačního stylu nebo normy.)
 • Projekt magisterské práce, odevzdaný elektronicky do archivu jako samostatná příloha/soubor.

Vzory titulních listů a další dokumenty k magisterské práci naleznete zde.

Do 31. 3., resp. do 31. 10. (podle toho, v jakém semestru jdete ke státnicím), si zkontrolujte, že máte řádně vypsané téma závěrečné práce v IS aplikaci rozpisy. Je nutné zkontrolovat název v rozpisu s finálním názvem práce - musí souhlasit! V případě, že názvy nesouhlasí, kontaktujte do uvedeného termínu vedoucího práce, aby název změnil.

Do 30. 4., do 19. 6. (pro termíny státnic v září), resp. do 30. 11. (podle toho, v jakém semestru jdete ke státnicím) odevzdáváte práci samotnou.

Studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat, bude hromadně založen Archiv závěrečné práce (provádí studijní oddělení). Není tedy nutné žádat o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

Způsob odevzdání elektronické verze práce: nyní je nutné řádně naplnit Archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce). Toto odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm „F“. Žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený - bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi.

Potvrzení o splnění požadavků: Nejpozději 5 dní před termínem státní zkoušky kontaktujte studijní oddělení pro zkontrolování splnění všech požadavků studia. Zda máte splněné všechny předměty si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu. Pokud bude vše v pořádku, studijní oddělení potvrdí splnění požadavků elektronicky v ISu.

Okruhy SZZk

Okruhy pro Mgr. Okruhy Mgr. (imatrikulace před jaro '19)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info