Historie EdTech profilace

Kurz práce s informacemi - 2006

Analyzovat historii edTechového zaměření na KISKu je nesmírně složité. Za jisté počátky je možné považovat vznik online Kurzu práce s informacemi (2006), který začal jako studentský projekt, který postupně dokázal edukačně zasáhnout více než 1500 studentů za semestr. U vzniku tohoto projektu stál PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., dnešní vedoucí KISKu. Současně je nutné říci, že již v této době bylo kurikulum KISKu s technologiemi silně propojené, takže se zde vyskytují předměty jako Počítačová gramotnost 1 a 2 nebo Nástroje a možnosti internetu. Druhý velký online kurz vzniká také jako studentský, jde o Kreativní práci s informacemi (2010), který byl formován v týmu okolo Mgr. et Mgr. Dagmar Chytkové a Mgr. Terezy Schwarzové Matýsové. Do toho kontextu je současně nutné připomenout práci Mgr. Tomáše Boudy, Ph.D., který se již v roce 2009 věnoval výzkumům a aplikacím v oblasti vzdělávacích prostředí, konkrétně v Second Life. 

Formování edtech skupiny - 2010

Nejpozději od roku 2010 tedy můžeme hovořit o tom, že na KISKu dochází k formování silné skupiny, která se zaměřovala na technologie ve vzdělávání, a to především v rovině praktické implementace. Rozvoj jednotlivých kurzů byl postupně podpořen evropskými projekty, jako byly Centrum pro rozvoj informačního vzdělávání na MU – CEINVE (KPI11, KPI22 a informační vzdělávání) nebo Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě – SITMU (především nákup techniky a tvorba interaktivních osnov v ISu). Současně s tím je možné vidět dlouhodobě pěstovanou odbornost pracoviště v oblasti informačního vzdělávání, což je oblast, ve které se KISK systematicky profiloval mezi dalšími informačně vědními pracovišti. Z těchto dvou zdrojů se postupně začalo utvářet myšlenkové podhoubí, které – spolu s pozitivním vztahem k rozmanitým technologií – připravovalo prostor pro vznik samostatné profilace. 

Projekt ERNIE - 2013

Za zásadní přelom ve formování celé profilace je ale možné vidět až projekt ERNIE, který si kladl za cíl inovaci magisterského kurikula na KISKu. Jednou ze zvolených oblastí profilací magisterského studia Informační vědy a knihovnictví byly také technologie ve vzdělávání, které se kurikulárně začínají poprvé uplatňovat v roce 2014. Od tohoto roku současně můžeme hovořit o vlastním uchopení profilace jako tématu edukace, výzkumu, publikací, ale také třeba konferencí nebo systematického setkávání se studenty a dalšími partnery. 

Kurzy

Studium bylo formováno tak, že bylo tvořeno předměty tzv. jadérkovými, tedy Vzdělávacími technologiemi a Designem vzdělávacího procesu. K nim existovala sada kurzů, které umožňovaly samotnou profilaci – v rámci prvního roku šlo o Laboratoř vzdělávacích technologií, Sebeřízené učení, Online vzdělávání: MOOC, Informační gramotnost a Digitální hry. V tomto prvním období je možné sledovat poměrně silné diskuse o vlastním obsahu kurikula, dochází k intenzivním kontaktům mezi vyučujícími a formování celkové strategie a vize celého směřování profilace. Současně vzniká povinný předmět Učící se společnost. 

V dalších letech je pak možné vidět dílčí posuny v obsahu jak kurikula, tak náplně práce jednotlivých osob, které se na formování profilace podílejí. V rámci celého KISKu tvořila tato profilace specifickou část, neboť byla vždy tvořena primárně interními vyučujícími, což do značné míry určovalo její jistou kompaktnost a vyšší míru aktivity. 

V dalších letech se postupně objevují další kurikulární kurzy směřující jak k online vzdělávání, tak také ke školním didaktice. Dochází také k postupné proměně vyučujících a také k tomu, že kurikulum edTechové opouští kurz Digitální hry – analýza a design, který se přesouvá do oblasti designu služeb. 

Projekt Interes - 2014

Z hlediska vlastního fungování profilace byl jedním ze základních momentů projekt Operačního programu Vzdělávání ke konkurenceschopnosti Interes – Informační technologie realizované spoluprací (2014–2015). Projekt přinesl jak poměrně značné finanční prostředky, tak také mnoho publikačních výstupů a současně spolupráci s více než 30 základními a středními školami a 450 učiteli v krajích Jihomoravském, Pardubickém a Vysočina. Tento projekt má dodnes silný vliv na směřování celé profilace – od práce s technologiemi přes další vzdělávání pedagogických pracovníků až po kontakty, z nichž řadu udržujeme doposud. 

Garanti

Na pozici garanta (či spíše koordinátora) magisterské studijní profilace se vystřídali Mgr. František Dalecký (2013–2014), PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (2014–2015) a RNDr. Michal Černý (od roku 2016). Od podzimu 2019 vzniká také bakalářská větev profilace, kterou garantuje Mgr. Hana Tulinská. 

 • 2006

  vznik online Kurzu práce s informacemi (PhDr. Petr Škyřík, PhD.)
 • 2009

  výzkum a aplikace Second Life pro vzdělávání (Mgr. Tomáš Bouda, Ph.D.)
 • 2013

  zformování studijní profilace
 • 2013

  vedení profilace Mgr. Františkem Daleckým
 • 2014

  vedení profilace PhDr. Pavlou Kovářovou, Ph.D.
 • 2014

  projekt Interes (Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.)
 • 2016

  vedení magisterské profilace RNDr. Michalem Černým
 • 2016

  otevření Studia pedagogiky v rámci Celoživotního vzdělávání MUNI
 • 2016

  otevřené webové online kurzy práce s informacemi (Mgr. Hana Tulinská, RNDr. Michal Černý)
 • 2017

  posílení online vzdělávání – Kurz rozvoje digitálních kompetencí, časopis EDTECH KISK
 • 2019

  profilační kurikulum s dvaceti magisterskými kurzy
 • 2019

  rozšíření studijní profilace do bakalářského studia
 • 2019

  vedení bakalářské profilace Mgr. Hanou Tulinskou

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info