Výuka a studenti

Jedním z tradičních pilířů, na kterých je práce oddělení od začátku postavená, je kvalitní výuka. Ta je od samého počátku zajišťována primárně interními vyučujícími, ale současně se ji snažíme vhodně doplňovat z externích zdrojů. Rádi bychom také zdůraznili, že studenti mohou využívat předmětů dalších KISKových profilací (Design informačních služeb, Informační a datový management či Literatura v kulturním kontextu) k tomu, aby své absolventské portfolio adekvátně rozvíjeli. Snažíme se klást důraz na to, abychom maximálně rozvíjeli zájem a potenciál každého jedince a nikoli na naplňování nějaké šablonovité představy absolventa. 

Tuto profilaci zajišťuje jednak bohatá nabídka povinně volitelných předmětů (edTechově patrně nejširší v ČR), ale také výzkumné semináře, praxe, stáže, terénní projekty či účasti na konferencích, které umožňují studentům profilovat se více do korporátní praxe, školy, knihovny nebo do akademické sféry. 

Pedagogická způsobilost

V průběhu studia si mohou studenti splnit téměř všechny předměty nutné pro zisk pedagogické způsobilosti a během jediného semestru po získání magisterského titulu ji získat a stát se aprobovanými učiteli informatiky a odborných informačně orientovaných předmětů na střední škole. Tato možnost studia je pak v delší variantě nabízena také zájemcům z praxe. 

ISK

Významnou roli hrají předměty v rámci kurikula Informační studia a knihovnictví povinné. V rámci přechodu k nové akreditaci (počínaje akademickým rokem 2019/2020) dochází k užšímu propojování mezi původně čistě magisterskou studijní profilací a bakalářským stupněm studia. 

Inovativní a experimentální studium

Studium má od samého počátku experimentální a inovativní formu, ve které se využívají MOOC, vzdělávací portfolia, blogy, otevřené sylaby, diskusní semináře, projektová výuka či testování výstupů v praxi. Frontální výuka běžného typu tvoří v rámci kurikula významnou menšinu, což ale neznamená, že bychom se nesoustředili také na teoretické koncepty, které s EdTechem souvisejí. 

Zapojení do výzkumu

Studentům je systematicky nabízena možnost zapojit se nejen do výzkumné činnosti profilace, ale také do tutorování online předmětů nebo do inovace kurzů. Ke všem těmto činnostem je nabízena systematická podpora, ať již na úrovni specializovaných Výzkumných seminářů (majících charakter metodologické dílny), individuální nebo skupinové supervize, konzultací atp. Studenti v rámci výuky pracují na projektech s reálným dopadem na praxi nebo publikují odborné či popularizační články. 

Živá zkušenost

Věříme, že o technologiích není možné adekvátně přemýšlet (aplikačně ani výzkumně) bez živé aktivní zkušenosti s nimi. Snažíme se klást důraz na to, aby si studenti osvojili zkušenosti s prací s vybranými nástroji či technologiemi (práce ve video studiu, sazba e-publikací, práce v Moodle či Umbraco, tvorba podcastů nebo práce s 3D tiskárnou a interaktivní tabulí), neboť tato zkušenost je nezbytná pro jejich růst a možnost adekvátně o technologiích uvažovat a reflektovat je. 

Ústřední předměty

V jádru výuky jsou již od roku 2013 dva ústřední kurzy. Design vzdělávacího procesu se soustředí na rozvoj pedagogických a didaktických kompetencí směřujících vždy ke konkrétní praktické aplikaci. Vzdělávací technologie pak představují kurz vedoucí k získání základního přehledu o technologických základech oboru a také k osvojení si schopnosti tvořit jednoduché digitální vzdělávací objekty. Tyto kurzy navštěvuje typicky mezi sedmi až dvaceti studenty, což umožňuje silně individuální přístup. 

Volitelné předměty

Povinným kurzem pro všechny studenty KISKu je pak Učící se společnost, která nabízí širší sociologicko-edTechový pohled na současnou společnost. Akcentuje přitom aktivní přístup studentů k vyučování, především ve formě společné práce na časopisu našeho oddělení a společné diskusi. 

Studentům se dále nabízí kurz Online vzdělávání: MOOC v rámci kterého si vyzkouší studovat MOOC kurz, ale také ho didakticky analyzovat. Online tutoring poté připravuje studenty na praktické aspekty tutorování, poskytování zpětné vazby a vedení ostatních studentů v online kurzech. 

Informační společnost staví na sociologickém, ale také na historickém a ekonomickém nahlížení společnosti a usiluje o rozvoj schopnosti studenta vidět současný svět v širší perspektivě. Podobné ambice má také anglicky vyučovaný Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society. K dispozici je také online kurz zaměřený na rozvoj kompetencí k učení a kreativitě – Kreativní práce s informacemi. 

K rozvoji praktických kompetencí pak směřuje Laboratoř vzdělávacích technologií, která se vždy věnuje jednomu konkrétnímu tématu, ve kterém se studenti mohou do hloubky zdokonalovat (práce s interaktivní tabulí, kurátorství vzdělávacího obsahu, tvorba online kurzu, …). Podobné zaměření jen s trvalou fixací na video má VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí 

Před začátkem semestru je pak pro studenty připravena bloková výuka v podobě prolegomenického kurzu Online vzdělávání: od designu k praxi a Informační systémy ve vzdělávání, které vždy spojují teorii s praktickou tvorbou nějakého edTechového výstupu. 

Informační gramotnost jako jedno ze stěžejních témat je pak zastoupeno kurzy Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky a Výzkumné horizonty informačního vzdělávání. Oba kurzy směřují k rozvoji hlubší kritické analýzy vybraných témat a jejich výzkumnému i aplikačnímu uchopení. 

Studentům se také nabízejí kurzy související s pedagogickou psychologií. Jednak tradičně na školní prostředí orientovaný kurz Pedagogická psychologie pro informační specialisty, ale také velice neobvykle konstruovaný kurz zaměřený specificky na online vzdělávání – Psychologie v online vzdělávání. 

Současně je třeba říci, že se nabídka předmětů postupně mění dle zájmu studentů i aktuálních trendů. Dříve byly vyučovány například také kurzy Metodik ICT I a Metodik ICT II nebo Sebeřízené učení. V rámci studia mohou studenti absolvovat také kurzy, které jsou navázané na celoživotní vzdělávání nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků, takže se z nich může stát Koordinátor ICT nebo mohou získat tzv. pedagogické minimum. 

Naše oddělení také zajišťuje výuku dvou dalších online kurzů otevřených celé univerzitě – Kurzu práce s informacemi a Kurzu rozvoje digitálních kompetencí. Na tutorování obou se pak aktivně podílejí naši studenti. 

Historie výuky
 • Design vzdělávacího procesu (od 2014–nyní: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.) 
 • Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky (2018–nyní: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.) 
 • Informační gramotnost (2014–nyní: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.) 
 • Informační společnost (2016–nyní: RNDr. Michal Černý) 
 • Kreativní práce s informacemi (2017–nyní: RNDr. Michal Černý, 2010–2017: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková) 
 • Laboratoř vzdělávacích technologií (každý semestr 2014–nyní: RNDr. Michal Černý, 2018: Mgr. Hana Tulinská, 2017: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., 2015: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková) 
 • Metodik ICT I (2015–2017: RNDr. Michal Černý) 
 • Metodik ICT II (2015–2018: RNDr. Michal Černý) 
 • Online tutoring (od 2017–nyní: Mgr. Hana Tulinská) 
 • Online vzdělávání: MOOC (2019–nyní: Mgr. Hana Tulinská, 2018–nyní: RNDr. Michal Černý, 2013–2017: Mgr. František Dalecký) 
 • Online vzdělávání: od designu k praxi a Informační systémy ve vzdělávání (2017–nyní: RNDr. Michal Černý) 
 • Pedagogická psychologie pro informační specialisty (2019–nyní: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., RNDr. Michal Černý) 
 • Psychologie v online vzdělávání (2018–nyní: RNDr. Michal Černý) 
 • Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society (2018–nyní: RNDr. Michal Černý) 
 • Sebeřízené vzdělávání (2013: Mgr. František Dalecký, Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.) 
 • Učící se společnost (2017–nyní: RNDr. Michal Černý, 2015-2016: PhDr. Branislav Frk, Ph.D., 2014: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.) 
 • VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí (2019: Ing. Mirek Mazáč, Mgr. Hana Tulinská) 
 • Výzkumné horizonty informačního vzdělávání (2018–nyní: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.) 
 • Výzkumy pro efektivní vzdělávání (2014–nyní: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., Mgr. Pavlína Mazáčová, 2014–2016: Ph.D, Mgr. Gabriela Šimková) 
 • Vzdělávací technologie (od 2014–nyní: přednášející RNDr. Michal Černý, 2016–nyní: cvičící Mgr. Hana Tulinská, 2014–2016: cvičící Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková) 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info