Informační gramotnost

Informační gramotnost je KISKem rozvíjena na různých úrovních více než 10 let. Reflektujeme vymezení všeobecně akceptované definice a kompetenční rámce ALA – American Library Association. Na toto pojetí se neomezujeme, snažíme se brát v úvahu aktuální trendy v oblasti informační gramotnosti v mezinárodním kontextu. V souladu se současným trendem spojení mediální a informační gramotnosti podporovaným mj. organizací UNESCO spojujeme problematiku např. s informační bezpečností a klademe silný důraz na hodnocení informací a informačních zdrojů a také správné označování informačních zdrojů. Podobně reflektujeme také informační gramotnost v rámci širších digitálních kompetencí dle Evropského rámce DigComp

Výuka

Informační gramotnost rozvíjíme nejen u svých studentů, ale také pomocí různých seminářů u knihovníků, učitelů, široké veřejnosti a dalších skupin. Pracoviště systematicky podporuje informační gramotnost studentů různých oborů na Masarykově univerzitě v rámci volitelného předmětu Kurz práce s informacemi. Tento předmět je vyučován od roku 2006, v současnosti jím prochází stovky studentů každý rok. Od stejného roku je vyučován také předmět Informační vzdělávání, který se naopak snaží připravit studenty KISK na pozici lektora v tématech spadajících do informační gramotnosti. Za zmínku stojí i další předměty jako Informační gramotnost nebo Kreativní práce s informacemi. 

Studentské projekty

Ve spolupráci pracovníků a studentů KISK vznikla řada studentských projektů dotýkajících se problematiky informační gramotnosti, např. projekty E-citaceiNeBeMediagramnástroje.knihovna.czStavět mostyStudenti seniorům, Příručka informační gramotnosti. Při práci se studenty v oblasti informační gramotnosti vzniká každoročně řada diplomových prací, které se problematice věnují. V praxi si mohou studenti vyzkoušet rozvoj informační gramotnosti v rámci pracovištěm podporovaných praxí a stáží a také v experimentálním prostředí Knihovny Na Křižovatce.

Spolupráce s knihovnami

Dlouhodobě pracovníci KISK usilují o rozvoj informační gramotnosti spoluprací s řadou knihoven. Na vysokoškolské úrovni je nejužší spolupráce s knihovnami Masarykovy univerzity, kdy jsou nabízeny studentům a pracovníkům univerzity různé semináře. Pracovníci KISK jsou členy komise IVIG AKVŠ (Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách). Zapojují se také do lekcí informační gramotnosti ve veřejných knihovnách.

Konference

KISK participuje na koncepci a organizaci důležitých oborově zaměřených konferencí. Od roku 2011 pořádáme Národní seminář informačního vzdělávání, jehož cílem je vzdělávat, inspirovat a především propojovat zájemce o informační vzdělávání v knihovnách. První ročník této akce byl spojen s tvorbou knihy Trendy v informačním vzdělávání. V roce 2016 se také KISK stal spoluorganizátorem mezinárodní konference ECIL (European Conference on Information literacy), mezi členy programové komise ale patří již od ročníku 2015.

Technologie ve vzdělávání

Informační gramotnost je úzce spojena s dalším tématem pracoviště, a to Technologie ve vzdělávání. Informační gramotnost pojímáme ve spojení s knihovnami, s formálním vzděláváním a dalšími vzdělávacími institucemi.

Aktuální projekty

Proběhlé projekty

  • INTERES (Informační technologie realizované spoluprací) – podpora dovedností učitelů při využití dotykových zařízení v jejich osobním i profesním životě
  • CEINVE (Centrum informačního vzdělávání na MU) – rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě, primárně studentů, sekundárně i pracovníků různými formami vzdělávání (e-learning, prezenční semináře, workshopy a webináře)
  • NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání) – vzdělávání knihovníků pro rozvoj schopností kvalitně připravit a vést lekce informační gramotnosti pro uživatele ve vlastních knihovnách

Kdo se tomu věnuje

„Informační gramotnost zahrnuje znalost vlastních informačních potřeb, schopnost identifikovat, vyhledat, ohodnotit, uspořádat a efektivně vytvářet, používat a předávat informace, které se vztahují k určitému problému či tématu; je to základní předpoklad pro možnost aktivní účasti v informační společnosti a je součástí základního lidského práva na celoživotní vzdělávání.“ (Pražská deklarace "Směrem k informačně gramotné společnosti", 2003)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info