Technologie ve vzdělávání

Vzdělávání je klíčovou činností pro rozvoj informační společnosti.

Kdo se tomu věnuje:

Kontaktní osoba: Michal Černý

Činnost pracovní EdTech skupiny je do značné míry ovlivněna grantovou politikou, která nabízí stále nové možnosti rozvoje v oblastech, které by jinak zůstaly na okraji našeho zájmu nebo bychom se jim nemohli věnovat vůbec. Projekty prozatím mají spíše rozvojový nebo inovační charakter, ale snažíme se v nich uplatňovat také možnosti výzkumů, které jsou poté presentovány na různých konferencích či jiných výstupech.

Zde uvádíme pro přehlednost zásadní projekty, do kterých jsme se v poslední době zapojili. Obecně je možné k nim říci, že často integrují knihovnictví a technologie (jde především o projekty VISK) nebo informační vzdělávání s EdTechem. Zatímco řada jiných pracovišť může trpět tím, že grantové projekty fragmentarizují nebo rozmělňují činnost pracovní skupiny, v případě EdTechu jde spíše o aktivity spojené s větším napojením na praxi anebo způsobující silnější oborové vazby. Od roku 2019 bude probíhat také TAČR věnující se transferu znalostí v oblasti práce s informacemi mezi univerzitou a střední školou.

Příklady projektů realizovaných na edTechu:

― Design Thinking Action Lab 2017: informační chování a aplikovaný design

― Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

― Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností - Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP na platformách společenství praxe v čtenářské, matematické a informační gramotnosti.

― Participativní platforma rozvoje informační gramotnosti na Masarykově univerzitě

― SITMU  Standardizace informační gramotnosti na MU: Projekt se věnoval inovacím předmětů do kterých bylo možné zapojit více technologií a také vývoji celouniverzitního ICT kurzu.

― CEINVE — Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě: V rámci kurzu byly inovovány předměty Kurz práce s informacemi
a kreativní práce s infomacemi a celkově rozvíjeno téma informačního vzdělávání.

― INTERES — Tablety pro učitele:  Cílem projektu bylo vybavit vybrané školy dotykovými zařízeními a naučit učitele s nimi aktivně pracovat jak pro osobní potřebu, tak také
v reálné výuce svých předmětů.

― Otevřené vzdělávání: nové možnosti interakce při výuce ICT kompetencí

― Učící knihovník - vzdělávací cyklus pedagogického minima pro knihovníky

― Vzdělávání knihovníků v tvorbě a využití výukových multimediálních materiálů a informačních technologií

― Národní seminář informačního vzdělávání 2017

― Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě

― Inovace předmětů Informační gramotnost a Účast na konferencích

― Visegrad Conference of Information Literacy and Education


VYBRANÉ PUBLIKACE  


 


Proč takto?

V rámci jádrových předmětů si studenti osvojí základy návrhu tvorby vzdělávacího procesu pro různé cílové skupiny jak v online, tak také v offline prostředí. Získají didaktický základ, který jim umožní využívat technologie pro systematické i nahodilé vzdělávání sebe i druhých. Mají také přehled o technologiích a konceptech práce v oblasti sémantických technologií a umělé inteligence nebo dialogových systémech, které se vztahují především k online vzdělávání. Současně se naučí vytvářet různorodé jednoduché digitální objekty.

Design vzdělávacího procesu a Vzdělávací technologie představují určitou propedeutiku pro další profilační předměty, vytvářejí širší myšlenkový rámec, do které mohou vstupovat dílčí úzkoprofilové předměty pečlivěji pracující s konkrétními kompetencemi a znalostmi.

Jistým propedeutickým kurzem je Online vzdělávání: od designu k praxi, který studenty seznámí se základy návrhu a tvorby online kurzu. Snaží se přitom vyrovnaně propojovat rovinu vzdělávací s technologickou a designerskou. Tento kurz doporučujeme na začátek studia. Pro praktickou dovednost tutorovat online kurz je určený předmět Online tutoring.

Na povinný kurz Učící se společnost navazují další dva sociologické předměty. Prvním je Informační společnost, která je společná také pro bakalářské studenty. Pro zájemce o širší a hlubší promýšlení souvislostí je určený Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society, který kombinuje četbu a kritickou reflexi spojenou s psaním v angličtině.

Téma designu ve vzdělávání rozvíjí především Sebeřízené učení, které je zaměřené na vzdělávání se jednotlivce a jeho osobní růst. Součástí tohoto osobnostního modulu je také kurz Kreativní práce s informacemi. V rámci předmětu MOOC si mohou studenti vyzkoušet studium online otevřeného kurzu a provést jeho evaluaci, jak obsahovou, tak také formální a didaktickou. 

Specifickým tématem pro EdTech na KISKu je také těsný vztah k informačnímu vzdělávání, který se projevuje nejen v možnosti tutorovat a rozvíjet velké online kurzy na toto téma, ale také je podpořen předmětem Informační gramotnost, který má teoreticko-praktický charakter.

Technologická část studia je rozvíjena především experimentálně laděnou Laboratoří, v rámci které se studenti podrobně seznamují (teoreticky, ale především prakticky) s vybranou technologií. Hlubší exkurz do dílčího tématu nabízí také Informační systémy ve vzdělávání, kde dochází nejen k seznámení se s koncepty a možnostmi návrhu takových systémů, ale studenti si zkouší vytvořit vlastní jednoduchý prototyp.

Hlubší promýšlení a teoretické ukotvení studentů může být rozvíjeno v rámci Psychologie v online vzdělávání, která je zaměřena na systematickou četbu a kritické hodnocení jednotlivých vzdělávacích objektů či kurzů v kontextu kognitivní, pozitivní a pedagogické psychologie.

Školní rovina využití technologií ve vzdělávání je pak spojena s dvou semestrálním kurzem Metodik ICT, v rámci kterého se studenti seznámí s problematikou implementace technologií do školní praxe, s koordinováním ICT, evaluačními nástroji a dalšími metodami, které jsou s touto oblastí spojené.

Téma vzdělávacích technologií je podpořeno také nabídkou praktických předmětů (praxí, stáží, projektů), které umožní studentovi získat vlastní pracovní zkušenost nebo k možnost aplikovat teoretické znalosti v praxi. Je možné se podílet na tutorování velkých online kurzů či inovaci klasických i distančních předmětů. Stejně tak je k dispozici nabídka podílet se na výzkumech s pedagogy z KISKu. Celé kurikulum se snaží klást důraz na maximální možnou individualizaci vzdělávání, aby se každý mohl věnovat těm tématům, která jsou pro něj zajímavá a přínosná. Vítaná je také účast na konferencích, ať již národního nebo mezinárodního charakteru.

Studenti profilace si také zapisují diplomovou práci s tématem, které s technologiemi ve vzdělávání souvisí. Pro tyto účely jsou jim k dispozici jak externí vedoucí, tak také pedagogové přímo z pracoviště.

Mimo vlastní předměty profilace doporučujeme absolvování vybraných také předmětů z designové a datové profilace, které mohou pomoci se ziskem specifického odborného profilu každého jednotlivého absolventa.

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, MOOC nebo digitální gramotnost a informační chování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info