Technologie ve vzdělávání (EdTech)

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, kolaborativní virtuální realitu nebo digitální kompetence a gramotnost.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi – od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat, od 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí.K dispozici je také VR včetně kolaborativního módu, eye tracking nebo přístup k infrastruktuře Hume Labu.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

Specializace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný.

Studium

Studenti získávají vlastní pohled na technologie, mají dobré základy teoretických konceptů informatiky a jsou schopni orientovat se v oblastech informačních systémů ve vzdělávání, umělé inteligence, dialogových systémů, sémantických technologií, asistivních technologií, počítačového zpracování přirozeného jazyka a emocí nebo v práci s multimediálními daty. Teoreticky i prakticky se věnujeme studiu informační a učící se společnosti, negativním i pozitivním dopadům technologií na společnost, ale také třeba kritické reflexi konektivismu či fenomenologicko-pragmatické pedagogiky v souvislosti s EdTechem. Mezi tradiční oblasti zájmu celého pracoviště patří online vzdělávání (především ve formě provozování online kurzů, které patří k největším distančním kurzům v České republice – Kurz práce s informacemi, Kurz rozvoje digitálních kompetencí a Kreativní práce s informacemi), MOOC či webináře.

Absolventi

Profilace spojuje formální a neformální vzdělávání. Absolventi jsou schopni nabízet vzdělávání ve firmách, podílet se na tvorbě osobních vzdělávacích prostředí či vzdělávacích plánech jednotlivců i celých organisací, mohou zastávat roli mentorů či koučů, stávají se odborníky na vzdělávání jak zaměstnanců, tak také klientů. V této oblasti významně převyšuje poptávka po našich absolventech, před nabídkou, kterou jsme schopni vytvářet.

Mohou ale také získat osvědčení o pedagogické způsobilosti (tzv. pedagogické minimum) a v této oblasti aktivně působit na školách, případně v roli učících knihovníků v knihovnách. Podílejí se na informačním vzdělávání, které jsou schopni samostatně zajišťovat a rozvíjet v online i offline formě.

Jsou také vybaveni znalostmi pro samostatnou výzkumnou činnost (především v oblastech měření efektivity vzdělávání, evidence-based education, informačního chování, výzkumu UX, testování vzdělávacích aplikací a prostředí nebo akčního výzkumu), kterou mají zasazenu do bohaté výzkumnické zkušenosti (dle vlastního uvážení) a rámovanou pevnými základy sociologicko-informačně vědními, ale také případně filosofickými.

Předměty v rámci specializace

V rámci jádrových předmětů Vzdělávací technologie a Design vzdělávacího procesu si studenti osvojí základy návrhu tvorby vzdělávacího procesu pro různé cílové skupiny jak v online, tak také v offline prostředí. Získají didaktický základ, který jim umožní využívat technologie pro systematické i nahodilé vzdělávání sebe i druhých. Mají také přehled o technologiích a konceptech práce v oblasti sémantických technologií a umělé inteligence nebo dialogových systémech, které se vztahují především k online vzdělávání. Současně se naučí vytvářet různorodé jednoduché digitální objekty.

V rámci volitelných kurzů se mohou zaměřit na školní prostředí, knihovny, online vzdělávání nebo sociologický pohled na informační a učící se společnost. K dispozici je bohatá nabídka praxí, stáží, ale také výzkumných seminářů. Usilujeme o maximálně individuální přístup k osobnímu vzdělávacímu plánu každého studenta.

Pro absolvování specializace je třeba splnit:

  • Vzdělávací technologie
  • Design vzdělávacího procesu
  • Tři další edTechové volitelné předměty (viz níže)
  • EdTechový výzkumný projekt, praxi, stáž nebo konferenci
  • Napsat diplomovou práci na EdTechové téma

 

Lidé v profilaci

Garantem profilace je Michal Černý alias publikační magnát. Říká se, že nikdy nespí. Ví se, že mu nesmírně záleží na studentech. Specializaci vede spolu s týmem od roku 2013.

RNDr. Michal Černý

telefon: 549 49 3941
e‑mail:

Posouvá edTech vpřed silným interdisciplinárním nahlédnutím od IT, pedagogiky, historie, filosofie, až po teologii. Aktuálně se zabývá digitálními kompetencemi optikou fenomenologie a pragmatismu.

Mgr. Hana Tulinská

telefon: 549 49 8739
e‑mail:

Podílí se na směřování edtechu, věnuje se online vzdělávání, informační gramotnosti, digitálním kompetencím vzdělavatele. Dělá webové kurzy a pracuje na projektu podpořeném TA ČR.

Tvoří mosty mezi edtechem, školami, a knihovnami. K tomu garantuje profilaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu.

Přináší do edTechu možnosti využití VR ve vzdělávání, a metodologii zkoumání pomocí eye-trackingu.

Jsme akční

Vedeme (převážně) studentský časopis EDTECH KISK na platformě Medium. Rozvíjíme KISK Online v rámci kterého nabízíme univerzitě například online kurzy: Kurz práce s informacemi, Kreativní práce s informacemi, Kurz rozvoje digitálních kompetencí a svoji nabídku neustále rozšiřujeme.

V současné době běží v rámci našeho oddělení mezinárodní GAČR projekt, TAČR projekty, několik OPVVV projektů, ale i projekty z vnitřních grantových výzev univerzity. Z hlediska projektového a vědecko-výzkumného profilu patříme mezi špičková univerzitní pracoviště, což dokumentuje také naše publikační činnost. Úplný výběr je možné najít v profilech jednotlivých autorů.

Těsně spolupracuje s mnoha dalšími katedrami a ústavy, čímž podporujeme interdisciplinární přístup (psychologie, sociální pedagogika, IVŠV,…), ale také s klíčovými firmami a institucemi v oboru (Kentico, Nostis, Lifeliqe, SCIO Škola Brno, NCKB). Prioritou je pro nás kvalitní a pestrá výuka, kterou se snažíme každý semestr přizpůsobovat potřebám a zájmům studentů nebo aktuální poptávce.

Publikace

Časopis edtech kisk

KISK ONLINE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info