A co to vlastně je, ta sociální inovace?

8. 1. 2018 Eva Víchová

Bez popisku

Kdybych měla vybrat větu, kterou jsem v posledním půl roce slyšela zaručeně nejčastěji, tak na celé čáře a beze vší pochybnosti vítězí: "... a co to vlastně je, ta sociální inovace?"

Definice a výklady, vymezení a omezení, stejně jako úvahy o tom, proč sociální inovace patří do knihoven si nechejme na později. Dovolte mi začít prostou nabídkou několika příkladů sociálních inovací. Věřím, že právě tato cesta vede k vytvoření představy o tom, co vše může pojem sociální inovace obsáhnout, nejjistěji.

Nabídnuté obrazy v této minigalerii sociálních inovací můžete při čtení prozkoumat knihovnickým okem; uvažovat třeba o tom nejzákladnějším:

 • zda si aktivitu či projekt tohoto typu dokážete představit ve své knihovně,
 • komu konkrétně by byla k užitku,
 • proč by tento nápad měla realizovat právě knihovna (co výjimečného do jeho realizace může vnést, např. ve srovnání s jinými subjekty v obci)
 • koho ve svém okolí byste zapojili jako partnera,
 • ... a jistě vám vyvstane na mysli spousta dalších otázek a směrů.

Procházení příkladů slouží nejen k tomu, abychom si za abstraktním pojmem dokázali představit cosi konkrétnějšího, ale ukazuje také na rysy, které  jsou pro počiny z oblasti sociálních inovací typické. Je to třeba zplnomocnění komunit, usilování o zlepšení života společenství, neotřelé nápady, zpochybňování zažitého, integrace menšin a sociálně vyloučených, crowdsourcing, sdílení, svépomoc, sebevzdělávání a komunitní učení, zapojení umění či technologií pro lokální rozvoj. (Jen zmiňme, že mnohé z toho je blízké pojetí "komunitní knihovny", s kterým u nás pracujeme již řadu let.)

Galerie sociálních inovací

Sociální vyloučení a nerovnost

Handicap
 • Česká republika. Program Joy ride! je věnován sociální integraci handicapovaných dětí a mladých lidí. Ti se vydávají na prázdninovou cestu společně se zdravými vrstevníky. [7]
 • Austrálie. Mobilní aplikace MoodMission je zaměřena na duševní poruchy ─ konkrétně na depresi a úzkost. Na základě zprávy, jež aplikaci předáte o svém aktuálním stavu, navrhne vždy pět vhodných akcí, jež mohou přinést úlevu (od fyzického cvičení po myšlenkový experiment). Aplikace je vystavěna na důkazech čerpaných z kognitivně-behaviorální terapie. [9]
 • Kosovo. Projekt Our Voice propojil děti s handicapem a skupinu dětí ze základní školy, která se touží stát novinářem. Dětským novinářům byl poskytnut patnáctidenní kurz s profesionálními novináři. Následně děti zjišťovaly a zpracovávaly téma každodenních potřeb dětí s handicapem. Výsledkem je navýšení znalostní a kompetenční kapacity a sociální exkluze. [10]
 • Česká republika. Zážitková hra Náznak účastníkům zprostředkovává pocity a prožitky neslyšících během všedního dne. Simulace je prováděna pomocí zvukotěsných sluchátek a navozování různých situací a prostředí. [12]
Senioři
 • Čína. Mladí dobrovolníci dostávají za úkol zdokumentovat životní příběh seniorů. Vzniká kniha vzpomínek (text doplněný fotografiemi), s níž může senior s komunitou (projektem organizovaná setkání), přáteli či rodinou sdílet nejdůležitější momenty svého života. Smyslem je zmenšit vyloučení a samotu vypravěče, ale také vytvořit artefakt osobní historie pro další generace. Projekt zahrnuje trénink mladých dobrovolníků, který je vybaví potřebnými dovednostmi (rozhovor, naslouchání, záznam …). [15]
Minority
 • Kosovo. Iniciativa Youth and Community svádí dohromady mladé lidi z různých etnických menšin, aby spolu vytvořili komplexní umělecký projekt. Objevuje se prostor pro spolupráci, nabourání předsudků i rozvoj talentů. Paralelně s uměleckým projektem vzniká katalog účastníků, který se soustředí na jejich životní pozadí a příběhy; následně je distribuován komunitě. [10]
 • Rakousko. Use Potential aktivně sbírá informace o dovednostech a zájmech uprchlíků v táboře, vytváří z těchto informací databázi a tu využívá pro rozhodování o tom, jak lze jejich potenciál využít při rozvojových a vzdělávacích aktivitách. To přináší větší sebeurčení obyvatel tábora a celkově zlepšuje kvalitu života v něm. [12]
 • Dánsko; mezinárodní. Living Library (v ČR „Živá knihovna“) je nástroj, jak zpochybnit předsudky. Knihami jsou živí lidé (zástupci menšin, diskriminovaní apod.), návštěvníci knihovny si je mohou „vypůjčit“ pro konverzaci. [5]
Chudoba
 • Čína. Projekt hračkové banky zmírňuje finanční zátěž sociálně slabých rodin při nákupu hraček. Bohaté rodiny dle průzkumu kupují nové hračky jednou za dva měsíce, přičemž jsou brzy odloženy a definitivně vyřazeny nejpozději do roka. Myšlenkou banky je recyklovat hračky z bohatých rodin a prodávat je − po vyčištění a dezinfekci − sociálně slabým rodinám za 30% tržní ceny. Přístup k hračkám prokazatelně činí chudé děti spokojenější, nedochází k podnětové deprivaci a jejich komplex z nouze se taktéž zmírňuje. Recyklace také přispívá k udržitelnému rozvoji. [3]
 • Maďarsko. Poor for the Poor provozuje svépomocné vzdělávací skupiny pro dospělé, kde si mohou účastníci předávat zkušenosti; zejména z oblasti financí, práce a získávání kvalifikace. Projekt vychází z přesvědčení, že účastníci jsou „experti ze zkušenosti“. [11]
Digitální vyloučení
 • Švýcarsko. Do prostoru se židlemi a stolem, zásuvkami a wifi byli pozváni junioři (nad 7 let) a senioři (kolem 70 let). Byli vyzváni, aby přinesli vlastní občerstvení a digitální přístroje (mobil, notebook, ipad). Junioři pomáhali seniorům s obsluhou přístrojů, senioři s nimi rozebírali své názory na roli technologií v životě a společnosti a pohled na změny, které se pod jejím vlivem udály. Došlo k propojení generací a sdílení dovedností, znalostí a zkušeností. [6]
 • Anglie. Projekt Digital Activist Inclusion Network staví na komunitním učení. Iniciuje svépomocná setkání lokální komunity, která jsou věnována informační a počítačové gramotnosti. Digitální aktivity na setkáních se dotýkají zejména místa, zájmů a identity související s lokálním prostředím. Vyučující se postupně rekrutují z účastníků, setkání si organizačně zajišťuje sama komunita. Projekt cílí zejména na nezaměstnané a seniory. [8]
Gender
 • Česká republika. Síť mateřských center poskytuje prostor pro setkávání matek. Nabízí vzdělávací aktivity pro rozvoj profesních dovedností (např. soft skills). Snaží se, aby matky neztratily kontakt se svou profesní oblastí, pomáhá rozvíjet jejich sebejistotu, nové kontakty a vazby. [7]
 • Kosovo. Women in Focus vznikl v regionu, kde je problémem výrazná genderová nerovnost (dívky např. brzy ukončují své vzdělání). Pod záštitou projektu dospívající a mladé ženy (10 až 25 let) fotí život své komunity. S dobrovolníky z projektového týmu pak vytváří pro fotografie popisky, které komentují postavení a situaci žen. Z vytvořeného je sestavena výstava. [10]
 • Kosovo. Youth for equality je program, kde skupina dívek a chlapců prochází vzdělávacím blokem a zážitkovými aktivitami, kde si vyměňují role (dívky ve sportu, chlapci a vaření apod.). Program ukazuje nerovnost ve společnosti na situaci komunit a rodin, z nichž přicházejí konkrétní účastníci. [10]

Edukativní inovace

 • Francie. Simplon.co je škola kódování pro jedince ohrožené sociálním vyloučením (znevýhodněné mladé, seniory, nezaměstnané). Jeden běh trvá šest až devět měsíců. [7]
 • Kosovo. Creative corner je umístěn do knihovní kavárny. Scházejí se zde mladí lidé různé etnicity, aby společně řešili (diskusí, tvorbou, dobrovolnickými mikro-projekty) problémy lokální komunity. Ideou je poskytnout mladým lidem zázemí pro konstruktivní ovlivňování vlastního prostředí a budoucnosti, zkušenost s jinakostí, zábavu a tvorbu. Jednou měsíčně jsou na širším komunitním setkání prezentovány projekty, promítány vytvořené dokumenty apod. [10]
 • Rakousko. Projekt Buch-piloten zve děti (zejména z etnických a národnostních menšin), aby napsaly a ilustrovaly vlastní příběh společně s profesionálními spisovateli a ilustrátory. Z příběhů pak vzniká kniha. Projekt vychází z přesvědčení, že jazyk je klíčem k integraci a tvořivost dodává sebevědomí. [12]

Zaměstnanost

 • Norsko. Sociální podnik Epleslang produkuje 100 % jablečný mošt. Vytváří cíleně pracovní místa pro handicapované, znevýhodněné a mladé bez pracovní zkušenosti. [7]
 • Makedonie. Projekt One can make it work se zaměřuje na podporu svobodných rodičů, kteří hledají práci. Projekt s nimi prochází jako facilitátor a rádce celým procesem; od životopisu, přes jednání s úřady po kontrakt se zaměstnavatelem. [12]
 • Anglie. Platforma Task Squad propojuje firmy a organizace s nezaměstnanými. Firmy zde vypisují nabídky krátkodobých jednorázových úkolů; jejich splnění trvá od půl dne do týdne. Nezaměstnaní dobrovolníci mohou díky splnění úkolu získat nabídku dlouhodobého zaměstnání. [14]
 • Česká republika. Gypsy Mama je sociální podnik, který se zabývá textilní tvorbou, která kombinuje prvky tradičního romského oděvu a aktuální módní trendy. Zaměstnávány jsou zejména romské ženy z ghet. [11]
 • Maďarsko. Integrom je projektem, jenž pomáhá hledat místo korporátního typu mladým vzdělaným Romům. [11]
 • Česká republika. V projektu Patron je podporována schopnost mladých mužů (17─21 let) vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům pozitivní mužský vzor. [11]

Environmentální inovace

 • Estonsko; celosvětově. Hnutí Let's Do It! vzniklo v Estonsku a rychle se rozšířilo po světě. Každoročně vyhlašuje úklid krajiny; během pár hodin dobrovolníci vyčistí vytyčené lokality od odpadků. [7]
 • Srbsko. Zeleni krovovi prosazuje osazování střech budov zelení. Takovéto oázy poskytují rezidentům přírodní prostředí k relaxaci a městskému prostředí ulevují od přehřívání či znečištění vzduchu. [12]

Demokracie

 • Řecko. Debating society of Greece poskytuje debatní trénink mladým lidem, aby u nich rozvíjela kritické myšlení, odhodlání veřejně vystupovat a podpořila schopnost zapojit se do demokratického procesu. Kromě vzdělávací části a tréninku zahrnuje program lokální i mezinárodní akce, kde si mohou účastníci dovednosti vyzkoušet. [7]
 • Řecko. Anonymní sociální síť Yourule, přičemž anonymita zajišťuje rovnost názorů, propojuje lokální komunitu a komunální politiky. Platforma je orientovaná na hledání inovací (nápady) a řešení problémů. [12]
 • Maďarsko. Projekt Living Memorial pořádá ve městě moderované diskusní kruhy, kde je komunita vyzývána, aby diskutovala o traumatech minulosti a problémech dneška. Kruh se posouvá a dostává se také do vyloučených oblastí a ghet. Diskuse jsou nahrávány a části vysílány v lokálním rádiu. Plánuje se také streamování akcí. [11]

Umění a kultura

 • Kosovo. Projekt Another Future je zaměřen na dospívající a mladé dospělé. Ti natáčí krátké dokumenty, které zachycují sociální problémy jejich komunity. Projekt zahrnuje trénink (natáčení, střih a produkce videa), který účastníci zužitkují také v budoucím zaměstnání. Je tu také předpoklad, že mladí zapojení do projektu budou během dalšího života vnímavější k negativním jevům jako je diskriminace a nerovnost. [10]
 • Kosovo. 50 Houses ─ 50 shows přivádí ochotnické divadelníky různé etnicity přímo do domu občanů jednoho městečka. Představení probíhají v jednotlivých domácnostech a týkají se života a problémů zapojených komunit. Projekt umožňuje zahájit a prohloubit inter-etnický dialog. [10]

Komunita

 • Nizozemí. Program Dialogue Cafe Amsterodam facilituje setkání lokální komunity včetně etnických minorit a jiných skupin vyloučených ohrožením. Staví na myšlence, že jedinci – dostanou-li příležitost k dialogu − přirozeně hledají a nachází společná témata a prostor pro spolupráci. Aktivita odbourává předsudky a mylné představy. [6]
 • Kosovo. Street entertainment pravidelně využívá centrum města, kde přímo na ulici obyvatelé hrají deskové hry. Přidat se může kdokoliv. kdo má zájem. Aktivita je propagována zejména v etnických čtvrtích a uzavřených komunitách, díky čemuž se zapojují také ti, kdo jsou ohroženi sociálním vyloučením. [10]
 • Skotsko. Melting Pot je sociální podnik, který se zaměřuje na stimulaci a podporu sociálních inovací v lokální komunitě. Poskytuje prostor pro setkání a práci, informační a konzultační služby, vzdělává, propojuje zákazníky napříč sektory. Nabídky podniku využívají jednotlivci i celé místní organizace. Podporuje sociální, ekonomická i ekologická témata. [13]
 • Francie. Wiki projekt City of Brest dovoluje občanům města společně vytvářet artefakt lokální historie. Tvoří jej příběhy zachycené různou formou (rozhovory, fotografie, povídky …), vztahující se k místům a událostem ve městě a lidem v komunitě. Režim tvorby založený na spolupráci posiluje sociální vazby, komunitní kohezi a solidaritu. [4]

Technologie, média, komunikace

 • USA/Rhode Island. Komunita kolem sociálních inovací na Brown University provozuje platformu Swearer Sparks, na které jsou publikovány digitální příběhy (koláže fotografií, filmů, audia a textu) o osobních zkušenostech, nápadech a přesvědčení členů komunity. Platforma je v prvé řadě nástrojem k budování vztahů, kontaktů a komunity. Příběhy ukazují, co vše lze považovat za sociální inovaci a jejich sdílení přináší možnost poučit se od kolegů. Na činnost platformy navazují události a workshopy, kde jsou zváni především absolventi univerzity a experti v oblasti sociálních inovací. [2]
 • UK. Made Open testuje, jakými způsoby může technologie přispět k rozvoji a dobrému bytí místní komunity. Provozuje platformu, jež umožňuje crowdsourcing nápadů, dobrovolníků a financí na sociální inovace, které chce realizovat lokální komunita. [6]
 • Švédsko. Time Vilage je platforma, kde lidé nabízí svůj čas a dovednosti, aby je věnovali někomu, komu se hodí pomoc právě s danou oblastí. Nabídka je široká – od výuky jazyků či hry na nástroje, přes programování až po pořádání akcí. [7]
 • Španělsko. Projekt The machine to be another pracuje s virtuální realitou, přičemž dovoluje doslova vidět svět očima někoho jiného. Skutečné příběhy ze života, které technologie zprostředkovává, se týkají sociálního vyloučení (handicap, minority, nerovné postavení). Prožitek zahrnuje pocit bytí v těle druhého a naslouchání jeho myšlenkám. Napomáhá pochopení perspektivy znevýhodněných a ohrožených, rozvoji empatie a uvědomění subjektivity. [15]

Dobrovolnictví, filantropie

 • Slovensko. Aplikace Karma recharger propojuje dobrovolníky, neziskové organizace a dárce. Princip je jednoduchý: uděláte-li něco pro některou neziskovou organizaci, vzroste v aplikaci vaše karma. Tu můžete následně využít jako „měnu“ pro volný vstup či slevu na produkt či službu, kterou poskytují dárci. [12]
 • Rakousko. Platforma Bgood nabízí komunitě úkoly, kterými může ovlivnit dobré bytí své komunity (např. dobrovolnictví), ale i globální situaci (klima, konzum, recyklace …). Zapojeni jsou jednotlivci i celé firmy a organizace. Za každý splněný úkol je udělena virtuální „dobrá mince“. Tu projekt „rozmění“ se zapojenými společnostmi za finanční či věcný dar. [12]

Vybírala jsem ty sociální inovace, které byly oceněny na některé z mnoha soutěží, které jsou těmto projektům věnovány. A doufám, že v následujících letech se v některé z nich objeví i nějaká ta knihovnická služba.:)

Použité zdroje

[1] Andersen, John. From book container to community centre. In: Frank Moulaert et al., ed. The International Handbook on Social InnovationCollective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, s. 197−206.

[2] AshokaU [online]. ©2005-2016 [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://ashokau.org

[3] Asia Social innovation Award [online]. ©2016 [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: https://www.socialinnovationaward.asia

[4] Benisi: Scaling social innovation [online]. ©2017 [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://www.benisi.eu/

[5] Concil of Europe [online]. Concil of Europe: ©2014 [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Programme/livinglibrary_en.asp

[6] Digital Social Innovation [online]. [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: https://digitalsocial.eu/projects

[7] Europe tomorrow [online]. [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://europetomorrow.org

[8] Guide to Social Innovation [online]. February 2013 [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Guide_to_Social_Innovation.pdf

[9] Hitachi Social Innovation Awards [online]. [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: https://hitachi-social-innovation-awards.thinkable.org

[10] Innovations Lab Kosovo [online]. [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://kosovoinnovations.org

[11] SocialMaria [online]. Unruhe [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://www.sozialmarie.org

[12] Social Impact Award [online]. Social Impact Award: ©2009-2017 [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://socialimpactaward.net

[13] Social Innovation Case Studies [online]. January 2014 [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://www.fomentosansebastian.eus/donostiainn/images/Servicios_proyectos/descargas/Innovate-Social-Innovation-Case-Studies.pdf

[14] Social Innovation Prize: who will meet the Job Challenge? [online]. European Commission: 14 April 2014
[cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-287_en.htm

[15] Social Innovation Relay [online]. [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://sir.jaeurope.org

[16] The machine to be another [online].  BeAnotherLab  [cit. 13-03-2017]. Dostupné z: http://www.themachinetobeanother.org

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info