Jarní edtechové předměty

2. 2. 2019

Informační systémy ve vzdělávání (MB) 

Blokovka před začátkem semestru. Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní znalost a přehled o informačních systémech ve vzdělávání, daty řízeném školství a možnostech využití dat ze školních informačních systémů. Vede Michal Černý. 

Online tutoring (MB)

Blended learning kurz. Získejte novou kompetenci v oblasti technologií ve vzdělávání. Tutotorvání online kurzů znamená pracovat se skupinou i jednotlivcem v online prostředí, a to od organizace, přes pomoc s porozuměním obsahu a zpětnou vazbu, po vyhledávání a doporučování zdrojů pro individuální rozvoj každého. To předpokládá porozumění prostředí online vzdělávání, studentům, vedení a hodnocení, ale také spolupráci s vyučujícím. Vede Hana Tulinská

Terénní projekt (BB, MB)

Pro 1–3 bakalářské či magisterské studenty, které baví design služeb a marketing. Koordinujte platformu KISK ONLINE a propagujte otevřené online kurzy KISKu. KISK ONLINE je rostoucí platforma s našimi otevřenými online kurzy. Pomůžete nám je dostat k lidem mimo univerzitu? Naše kurzy nesou důležitá témata jako digitální kompetence, informační gramotnost, či sebeřízené učení. Pokud se nám kurzy podaří dostat k veřejnosti, zvýšíme vzdělanost a také přidáme kýženou práci studentským tutorům. Vede Hana Tulinská.

Výzkumný seminář (BB, MB)
  • Spolupráce na TA ČR projektu. (aktuálně plno – 7 studentů)
  • Jak lidé přemýšlí o digitálních kompetencích? Jak se chovají v různých online kurzech? To jsou jen některé otázky, které můžete zkoumat a zpracovávat v rámci výzkumného semináře. Ozvěte se Michalovi Černému. (až 3 studenti)
Laboratoř vzdělávacích technologií (MB)
Prezenční kurz. Cílem předmětu v tomto semestru bude tvorba mikrolearningových kurzů na zařízení, kterými disponuje knihovna FF, jako je 3D tiskárna, 3D scener, laserová řezačka, atp. Student se seznámí s daným zařízením, najde možnosti jeho didaktického využití a pokusí se navrhnout edukační jednotku, která seznámí uživatele jak s daným zařízením, tak také s možnostmi jeho využití pro konkrétní akademické nebo občanské účely. Vede Michal Černý ve spolupráci s knihovnou FF. 
Kreativní práce s informacemi (BB, MB) 

Online kurz. Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Vede Michal Černý.

Design vzdělávacího procesu (MB)

Prezenční kurz. Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky designu vzdělávacího procesu, trendy ve světě vzdělávání a pomocí kritické práce s odbornou literaturou, praktických cvičení a projektové výuky jim pomoci osvojit si dovednost designovat vzdělávací proces zaměřený úžeji nebo šířeji na informační a digitální gramotnost, v souladu se vzdělávacími potřebami cílových skupin a podmínkami informační společnosti 21. století. Vede Pavlína Mazáčová.

Psychologie v online vzdělávání (MB) 

Online kurz. Cílem předmětu je seznámení se základními koncepty a možnostmi pedagogické psychologie v online vzdělávání, ale také s tématy, které s tímto pojetím blíže souvisejí (například se sociabilitou, kybergogikou, gamifikací, ...). Vede Michal Černý. 

Informační společnost (BB, MB) 

Prezenční kurz pro bakalářské studenty. Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice informační společnosti a změn, které přináší. Zdůrazněn bude především rozměr informační revoluce, antropologické a etické aspekty změn, změny v učení a vzdělávání atp. Vede Michal Černý.

Učící se společnost (MA)

Prezenční kurz. Po absolvování předmětu budou studenti schopni kritické reflexe fenoménu učící se společnosti v jejím sociologické, pedagogickém, technologickém i filosofickém kontextu, systematicky hovořit o o trendech a prediktivních metodách a o nových fenoménech, které s učící se společností souvisí, reflektovat význam a možnosti neformálního učení, informálního učení, kooperativního učení, P2P learningu, možnosti implemenatce technologií do edukačního procesu, vztahy mezi jednotlivými formami vzdělávání a edukačními aktéry atp. Vede Michal Černý.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info