Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP)

Milí učitelé,

v minulém roce se nám povedlo získat prestižní grant – podpořila nás Technologická agentura České republiky. Získali jsme financování projektu se složitým názvem, který vidíte výše. Poslání je v něm však obsaženo. Rádi bychom, aby se zvýšila informační gramotnost středoškoláků v České republice. Rádi bychom, aby se aktuální informace, které na univerzitě zpracováváme, dostaly k nové generaci rychleji. Rádi bychom, aby tento transfer znalostí uvolnil učitelům ruce, a mohli se tak více věnovat individuálním potřebám studentů. K dosažení těchto cílů využíváme technologie – různá virtuální učební prostředí jako jsou webové stránky, sociální sítě, nebo online třídy – a výzkumné nástroje. Dohromady můžeme vytvořit vzdělávací projekt, který bude nakonec dostupný všem středoškolákům u nás. Navíc nám pomůže lépe pochopit, jak se naši studenti učí online, a navrhovat lepší prostředí pro vzdělávání.

Naše pracoviště, Kabinet informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity, provozuje již od roku 2006 Kurz práce s informacemi pro stovky studentů univerzity ročně. Od roku 2016 má podobu tzv. mash-up virtuálního učebního prostředí, které se skládá z veřejně dostupných webových stránek kisk.phil.muni.cz/kpi a přidružených nástrojů pro online spolupráci a podporu učení. Webové prostředí vnímáme narozdíl od běžně dostupných LMS jako velmi flexibilní v možnosti přizpůsobení a reakce na aktuální trendy a potřeby (od chatbota přes analytiku po digitální kurátorství). 

Bez popisku
Bez popisku

Co je cílem celého projektu? Na jaké části budeme pracovat společně?

1. rozvoj mash-up virtuálního učebního prostředí a výzkumných nástrojů;

2. vytvoření alternativy stávajícího univerzitního kurzu pro středoškolské studenty ve dvou variantách:

2A. kurz, který budou využívat středoškolští studenti v rámci vyučování. Učitel v něm bude plnit roli mentora či průvodce. Podoba prostředí umožní nezávislé napojení nástrojů pro online spolupráci daných škol (např. Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle). Pro implementaci kurzu do kurikula školy vytvoříme metodiku pro učitele.

2B. kurz pro samostatné studenty, kterým se vzdělání v IG z jakéhokoliv důvodu nedostává;

3. sdílení poznatků jak popularizačními, tak odbornými výzkumnými články.

Cíl projektu

Cílem projektu je nabídnout školám takovou formu vzdělávacího obsahu a metodické podpory, která by jim umožnila dlouhodobě efektivně vzdělávat studenty v oblasti IG.

Proč je informační gramotnost důležitá?

Výzkumy informační a počítačové gramotnosti Van Deuersena a Van Dijka (2009, 2015) ukazují, že velká část populace je ohrožena informační chudobou. Neschopnost využívat technické prostředky pro zpracování informací, ale také neschopnost informace nalézt, využít a kriticky zhodnotit představuje jeden z významných faktorů budoucích ekonomických a sociálních problémů.

Reagujeme také na zprávu Chudoba mladých v ČR (Median 2018), která ukazuje, že více než pětina mladých lidí je u nás chudobou ohrožena. Cílem projektu je podpořit rozvoj IG středoškolských studentů takovým způsobem, aby do informační chudoby neupadli. Na omezené kompetence práce se zdroji (vyhledávání a využívání) upozorňuje také ČŠI (2018). Otevřenost kurzu je nabídkou pro každého středoškoláka, i pro toho, jehož SŠ IG nerozvíjí.

IG je také důležitým prvkem v oblasti adaptace na VŠ studium a efektivní zvládnutí nejen prvních semestrů. ČR přitom patří mezi země s nejvyšší mírou studijní neúspěšnosti v zemích OECD. Sekundární motivací žáků by tak mělo být tento kurz absolvovat a lépe se připravit na studium na vysoké škole libovolného charakteru. Frekventanti kurzu se naučí vyhledávat zdroje, hodnotit je, řádně je citovat nebo poznat, který mohou využít například při tvorbě seminární práce nebo jiného odborného textu. Specifickou cílovou skupinou jsou pak studenti středoškolské odborné činnosti, kteří mají dobrou odbornost, ale vyšší míra IG by jim umožnila dosahovat lepších výsledků.  

Virtuální učební prostředí, které v rámci projektu rozvineme, může pomůže vzdělávání vysokého počtu studentů nejen v oblasti IG, ale také v dalších oblastech.

Harmonogram

 • leden 2019 – červen 2019

  Analýza a design vzdělávacího procesu

  Analýza vzdělávacích potřeb účastníků; analýza potřeb učitelů; návrh kurzu.

 • březen 2019 – červen 2019

  Analýza technického provedení

  Návrh technického řešení vzhledem k potřebám žáků a učitelů, a vzhledem k výsledkům testování prvků a nástrojů.

 • červen 2019 – prosinec 2019

  Tvorba kurzu

  V této fázi se zaměříme na psaní vzdělávacích textů do jednotlivých částí kurzu, tvorbu grafické obsahu (schémata, diagramy, ...) či tvorbu tutoriálů, které budou sloužit pro naplňování konkrétních vzdělávacích potřeb. 

 • únor 2020 – červen 2020

  Spuštění kurzu a výzkumných šetření

  V této fázi bude spuštěný samotný kurz. Na jeho počátku bude pretest, na konci posttest. Tento kvalitativní evaluační nástroj nám umožní ukázat efektivitu kurzu (spolu se školní aplikací a kontrolní skupinou). Pro lepší pochopení informačního a studijního chování žáků máme vyvinutou a vyzkoušenou metodologii webové analytiky ve vzdělávání, která je světově unikátní a její implementace ve školním prostředí nám umožní získat velké množství informací o studentech a jejich chování. 

 • červen 2020 – prosinec 2021

  Zpracování dat a evaluace

  Na základě nových zjištění bude původní verze kurzu upravena. 

Kdo stojí za projektem?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info