Co znamená nová akreditace? 

Na KISKu od akademického roku 2019/2020 (a ještě několik dalších semestrů) poběží vedle sebe dvě akreditace – tzv. nová a stará. Nová akreditace souvisí se změnou vysokoškolského zákona a přechodem na tzv. institucionální akreditaci. KISK ji získal na deset let, což je známkou jeho kvalitní vědecké, projektové i personální politiky. Nový vysokoškolský zákon přinesl také některé změny v organizaci studia, což může být pro studenty příčinou dílčích nejasností.

Více flexibility ve studiu

Studijní program – dříve obor (bakalářský i magisterský v kombinované i prezenční formě) je možné nově studovat ve třech modalitách – může jít o (1) program Completus, což je klasické jednooborové studium, které je nejvíce podobné studiu na KISKu dosud akreditovanému. Současně se ale počítá s tím, že program (dříve obor) Informační studia a knihovnictví budete moci studovat také jako dvojobor s jinými programy – buď jako (2) program Maior, tedy hlavní (jehož závěrečnou součástí je diplomová práce), nebo (3) program Minor, tedy vedlejší.

Tato změna přináší větší míru flexibility a šanci vybrat si, co chcete skutečně studovat, ale současně už neumožňuje mít v kódech rozlišené předměty A a B – vysvětlením je to, že studenti jednooborové formy programu mají více povinných předmětů (neboli A) než studenti formy hlavní, studenti formy hlavní mají více A předmětů než studenti formy vedlejší. Prosíme proto, abyste pečlivě sledovali kontrolní šablony.

Jak se teď vyznat v kódech předmětů?

V současné době je situace taková, že od semestru podzim 2019 se překódují všechny B předměty – mají v kódu nově prefix ISK (tedy informační studia a knihovnictví), nikoli původní verzi VIK (vědecké informace a knihovnictví). Jde ale většinou pouze o administrativní změnu kódu, takže se nenechte zmást. Pokud tedy studujete obor ve staré akreditaci, nově kódované předměty si také vy jako B předměty od podzimu 2019 zapisujete.

U povinných předmětů (A) je nyní postup takový:

 • a) v nové akreditaci jsou již kódovány s prefixem ISK;
 • b) pokud studujete od semestru jaro 2019 a dříve, týkají se vás předměty VIK, ty vám zůstavají. V případě, že by student v rámci svého studia dle staré akreditace opakoval předmět, který již v nové akreditaci není (týká se to například mizejícího předmětu Transformace dat), bude pro vás nachystána vždy speciální forma výuky, díky které budete moci předmět řádně opakovat a získat hodnocení. Žádné obavy ohledně této změny tedy nejsou na místě.

Shrňme to tedy:

 • Pokud studujete na KISKu od semestru jaro 2019 a dříve, zapisujete si jako A předměty stále pouze nabídku kódovanou jako VIKMA či VIKBA, ale jako B předměty budete mít uznán mix VIKBB a VIKMB ze staré akreditace a ISK z akreditace nové. V orientaci vám pomůže kontrolní šablona v ISu.
 • Pokud začínáte na KISKu studovat od podzimu 2019, pak si zapisujete předměty pouze s kódem ISK a jedete podle nové akreditace.

Čím se liší nová a stará akreditace z hlediska obsahu?

Nová a stará akreditace nepředstavují dva odlišné světy, ale mají v sobě skrytý spíše kontinuální vývoj, který souvisí s personálním zabezpečením oboru, ale také s požadavky studentů a oborové praxe. Obsahově se tedy kurikulum v nové akreditaci více věnuje také literatuře v kulturním kontextu a knihovnám, čemuž odpovídá nově formovaná čtvrtá profilace.

Současně jsme do nově akreditovaných studijních programů promítli snahu o to, aby výuka byla modernější, pestřejší, více odpovídala trendům v oboru Informační studia a knihovnictví a studenti měli dostatečný prostor pro studium volitelných předmětů. Některé původní předměty tak v nově akreditovaném kurikulu již nejsou, případně se posouvají z povinných (A) do povinně volitelných (B).

Kdo musí co splnit?

Bakalářské studium
Completus / jednooborové (povinné předměty)
 • Informační věda
 • Úvod do knihovnictví
 • Informační služby a vyhledávání
 • Psaní odborných textů
 • Informační prameny a fondy
 • Metodologie informačních studií a knihovnictví
 • Digitální kompetence
 • Literatura v kulturním kontextu
 • Nástroje a možnosti internetu
 • Vyhledávání informací
 • Přehled české literatury. Významná díla a interpretace.
 • Informační systémy
 • Právní základ pro informační služby
 • Informační vzdělávání
 • Seminář k bakalářské práci: metodologie ISK
 • Referenční a informační služby 1
 • Informační etika
 • Organizace informací
 • Řízení informačních institucí
 • Seminář k bakalářské práci: tvorba odborného textu
 • Referenční a informační služby 2
 • Bakalářská práce
 • Státní závěrečná zkouška

K tomu povinně volitelné předměty 65 (B) kreditů; 5 kreditů za Akademické předměty z nabídky MU, 4 kredity za Filozofii pro posluchače nefilozofických předmětů, 4 kredity za Cizí jazyk a 2 kredity za Tělesnou výchovu. Musíte také absolvovat jeden předmět z bloku Výzkum a praxe.

Maior / hlavní (povinné předměty)
 • Informační věda
 • Úvod do knihovnictví
 • Informační služby a vyhledávání
 • Psaní odborných textů
 • Informační prameny a fondy
 • Metodologie informačních studií a knihovnictví
 • Digitální kompetence
 • Literatura v kulturním kontextu
 • Nástroje a možnosti internetu
 • Vyhledávání informací
 • Přehled české literatury. Významná díla a interpretace.
 • Informační systémy
 • Právní základ pro informační služby
 • Informační vzdělávání
 • Seminář k bakalářské práci: metodologie ISK
 • Referenční a informační služby 1
 • Informační etika
 • Organizace informací
 • Řízení informačních institucí
 • Seminář k bakalářské práci: tvorba odborného textu
 • Bakalářská práce
 • Státní závěrečná zkouška

K tomu povinně volitelné předměty 25 (B) kreditů; 5 kreditů za Akademické předměty z nabídky MU;  4 kredity za Filozofii pro posluchače nefilozofických předmětů; 4 kredity za Cizí jazyk; 2 kredity za Tělesnou výchovu.

Minor / vedlejší (povinné předměty)
 • Informační věda
 • Informační služby a vyhledávání
 • Informační prameny a fondy
 • Digitální kompetence
 • Nástroje a možnosti internetu
 • Vyhledávání informací
 • Právní základ pro informační služby
 • Organizace informací

K tomu povinně volitelné předměty 28 (B) kreditů.

Magisterské studium
Completus / jednooborové
 • Informační vědy
 • Design informačních služeb, rozhraní a interakcí
 • Literatura, knihovní procesy a trh
 • Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie
 • Informační politika a management
 • Učící se společnost
 • Literatura, kultura a humanitní vědy
 • Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu
 • Angličtina pro informační studia a knihovnictví
 • Informační chování
 • Literatura a kulturní areál
 • Organizace znalostí
 • Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu
 • Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu
 • Diplomová práce
 • Státní závěrečná zkouška

K tomu povinně volitelné předměty (B) 53 kreditů

Maior / hlavní
 • Informační vědy
 • Design informačních služeb, rozhraní a interakcí
 • Literatura, knihovní procesy a trh
 • Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie
 • Informační politika a management
 • Učící se společnost
 • Literatura, kultura a humanitní vědy
 • Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu
 • Angličtina pro informační studia a knihovnictví
 • Informační chování
 • Organizace znalostí
 • Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu
 • Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu
 • Diplomová práce
 • Státní závěrečná zkouška

K tomu povinně volitelné předměty (B) 18 kreditů.

Minor / vedlejší
 • Informační vědy
 • Design informačních služeb, rozhraní a interakcí
 • Literatura, knihovní procesy a trh

K tomu povinně volitelné předměty (B) 25 kreditů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info