Tipy na EdTech předměty v jarním semestru 2020

V jarním semestru 2020 můžete vybírat z nabídky tradičních, inovovaných i zcela nových předmětů. Nabízíme jejich přehled s anotací, datem prvního setkání a vyučujícími.

7. 1. 2020 Hana Tulinská

Informační systémy ve vzdělávání ISKM34
 • Bloková výuka již 4.-6. 2.
 • Téma informačních systémů ve vzdělávání představuje velice zajímavý a komplexní obor, který zahrnuje jednak LMS, ale také matrikové systémy, autonomní učení nebo možnosti využití AI ve vzdělávání. Téma je částečně pokryté monografií přednášejícího Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení, která naznačuje šíři a zajímavost celé problematiky. Současně se silně opírá o praktické zkušenosti z IS MU, STAG, Moodle a dalších vzdělávacích informačních systémů nejen pro terciální vzdělávání. Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní znalost a přehled o informačních systémech ve vzdělávání, daty řízeném školství a možnostech využití dat ze školních informačních systémů.
 • Michal Černý, KISK
Informační společnost ISKM64
 • 17. 2. 14:00
 • Kurz nabízí možnost kritického přemýšlení o změnách, kterými současná společnost prochází s nárůstem moderních technologií. Dotýká se témat jako je etika vývoje AI, změna pracovních pozic nebo smyslu a významu učení ve 21. století. Zaměřuje se jak na historický vývoj klíčových společenských témat, tak také reflexi stávajících problémů. Základní kostra kurzu je spojená s monografií Informační a učící se společnost, ale současně reflektuje aktuální problémy - část z nich je k přečtení i v článcích přednášejícího. 
  Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice informační společnosti a změn, které přináší. Zdůrazněn bude především rozměr informační revoluce, antropologické a etické aspekty změn, změny v učení a vzdělávání atp. Důraz bude kladen nejen na analýzu moderních trendů a témat, ale také na četné filosofické a historické exkurzy, které poskytnou posluchačům širší a méně obvyklý rozměr chápání vybraných problémů.
 • Michal Černý, KISK
Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky ISKB53
 • 17. 2. 16:00
 • Předmět dále rozvíjí (ať již kontextově, nebo konkrétnějším úhlem pohledu) tematiku povinných kurzů kurikula zaměřených na vzdělanostní aspekty učící se informační společnosti. Cílem předmětu je přinést studentům zajímavá a transdisciplinární témata vycházející z fenoménu gramotností. Na základě kritické četby, reflexe a práce s kazuistikami a odbornými zdroji studenti získají hlubší porozumění různých kontextů, v nichž můžeme na gramotnosti pohlížet v rámci oboru Informační studia a knihovnictví.
 • Pavlína Mazáčová, KISK
Design vzdělávacího procesu ISKM23
 • 18. 2. 14:00
 • Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky designu vzdělávacího procesu, trendy ve světě vzdělávání a pomocí kritické práce s odbornou literaturou, praktických cvičení a aktivizační výuky jim pomoci pochopit fungování edukačního procesu a osvojit si dovednost designovat vzdělávací proces zaměřený úžeji nebo šířeji na informační a digitální gramotnost, v souladu se vzdělávacími potřebami cílových skupin a podmínkami informační společnosti 21. století.
 • Pavlína Mazáčová, KISK
Tutorování univerzitních online kurzů
 • 18. 2. 16:00
 • Kurz provede studenta zkušeností s návrhem transformace univerzitního online kurzu pro vybranou cílovou skupinu a jeho realizací z pozice online tutora. Příprava kurzu obnáší studium zdrojů, komunikaci s cílovou skupinou a vyučujícími online kurzů. Realizace obnáší péči o studenty transformovaného online kurzu a řízení a poskytování zpětné vazby. Samotné tutorování je vnímáno jako nástavba kurzu a díky získání grantu Fondu rozvoje MU je honorováno.
  Kurzy, které se nabízí k transformaci: Kurz práce s informacemi, Kreativní práce s informacemi, Kurz rozvoje digitálních kompetencí. Cílové skupiny ze kterých budeme společně vybírat: knihovníci, učitelé, čtenáři MK (senioři nebo rodiče na RD).
 • Hana Tulinská, KISK
 • Pozn.: Byla zrušena prerekvizita předmětu.
VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí ISKB66

19. 2. 14:00

 • Cílem kurzu je poskytnout studentům znalost a přehled v oblasti vzdělávacích videích. V průběhu kurzu se studenti dovědí o aktuálních výzkumech a konceptech důležitých pro plánování tvorby videí. Vyzkouší si tvorbu scénáře, natrénují vystupování před kamerou ve videostudiu Filozofické fakulty. Vyzkouší si také postprodukci ve videoeditorech. Cílem kurzu je také trénink zvládání stresu a sebevědomá sebeprezentace, k čemuž jim bude poskytnuta podpora vyučujících i (malou) studijní skupinou. Setkání budou probíhat v učebně a videostudiu FF MUNI dle potřeby. Pro setkání ve videostudiu budou studenti rozděleni do dvou menších skupin. Pro inspiraci a motivaci můžete zhlédnout krásná videa, která studenti natočili jako úkol k jednomu cvičení kurzu Vzdělávací technologie – Jáňa, Sedoriko, Dalibor
  Možnosti tvorby v semestru: A) vlastní téma videa, B) téma projektu TA ČR pro středoškoláky - při spokojenosti obou stran reálné využití.
 • Hana Tulinská, KISK; Vojtěch Hamerský, booktuber Eclectic Reader, asistent režie vydavatelství Walker a Volf, obsahový specialista Československé bibliografické databázi.
Informatické myšlení ISKB63
 • 20. 2. 8:00
 • Cílem předmětu je seznámení s různými nástroji pro rozvoj informatického a algoritmického myšlení. Kurz tak pomáhá získat přehled v nástrojích (hrách, aplikacích) a osvojit si schopnosti jejich adekvátního využití. To znamená také pochopení koncepce kreativního programování; schopnost sestavit náplň kurzu pro rozvoj informatické gramotnosti v knihovně / domu dětí / zájmovém kroužku apod; schopnost najít vhodný nástroj pro rozvoj algoritmického myšlení pro danou cílovou skupinu; posouzení náročnosti. V neposlední řadě je také cílem aktivně rozvíjet svou vlastní informatickou gramotnost.  
 • Radek Dobrovolný, Seznam.cz
Prezentace informací na internetu ISKB62
 • 20. 2. 10:00 (na začátku prvního bloku výuky)
 • Cílem předmětu je získat vhled a dílčí kompetence potřebné pro návrh a realizaci vzdělávacího prostředí kurzu - webových stránek. V předmětu tedy spojíme dvě oblasti zájmu – vzdělávací technologie a design informačních služeb. Uvažovat budeme o UX v s ohledem na učení a vzdělávání.
  Kurz bude prakticky orientován na příklad probíhajícího EdTech projektu TA ČR. Cílem tohoto projektu je urychlení transferu znalostí z univerzitního prostředí na střední školy. Tématem kurzu je informační gramotnost a učení. Jako prostředek využíváme redakční systém Umbraco, ale také dílčí technologie např. chatbot. V rámci pěti blokových setkání tak budeme postupovat od obecných poznatků ke konkrétní tvorbě a aplikaci.
  Konkrétní podoba kurzu bude zohledněna s ohledem na průsečík studijních a profesních zájmů přihlášených studentů. Dle tohoto zájmu si studenti zvolí vlastní malý učební cíl, který se v kurzu pokusí naplnit. Tyto zájmy budou také reflektovány v diskusích v rámci blokové výuky.
 • Hana Tulinská, KISK; Lucie Horáková, NEON STUDIO
Psychologie v online vzdělávání ISKM63
 • online 
 • Téma kurzu je poměrně unikátní a představuje jedinečnou kombinaci pedagogické psychologie s disciplínami jako je design, vzdělávací prostředí, psychologie čtení, gamifikací, UX a dalšími oblastmi. Důraz je kladen především na vlastní četbu a schopnost aplikace teoretických poznatků do návrhů edukačních aktivit. V takovém rozsahu se kurz nikde mimo KISK nevyučuje. Je do značné míry pokryt monografií Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání.
  Cílem předmětu je seznámení se základními koncepty a možnostmi pedagogické psychologie v online vzdělávání, ale také s tématy, které s tímto pojetím blíže souvisejí (například se sociabilitou, kybergogikou, gamifikací, ...). Důraz bude kladen na spojení edukace prostřednictvím webových služeb a pedagogicko-psychologických determinantů.
 • Michal Černý, KISK
Kreativní práce s informacemi KPI22
 • online
 • Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. 
  Kurz představuje pravděpodobně nejširší a nejkomplexnější vzdělávací online předmět zaměřující se na kreativitu v České republice. Vychází z řady monografií a skript autora kurzu, který spolu se svými kolegy téma kreativity v procesu učení a práce s informacemi rozvíjí. Těžiště je nořeno do vlastní schopnosti studenta rozvinout svůj tvůrčí potenciál a uplatnit ho ve vlastním studiu nebo práci.
 • Michal Černý
Příprava a uvádění programu ISKB61
 • Jak připravit a uvést cestovatelskou besedu? Tvořivé odpoledne pro děti? Dobrodružnou zážitkovou hru pro studenty? Zajímavé představení knihovny pro nové čtenáře? Připravit blokový kurz na univerzitě?  Proč se tyto programy připravují a jaký mají smysl.
  Na tyto otázky bychom rádi hledali odpovědi společně s vámi v rámci předmětu Příprava a uvádění programu. Kurz bude mít blokovou formu – úvodní dvouhodinový workshop v únoru, hlavní čtyřdenní část mimo Brno v březnu a závěrečné uzavření v dubnu v Brně.
 • Petr Sucháček, lektor, pedagog, moderátor; Martin Křivánek, produktový manažer v MSD IT, instruktor na skautských vzdělávacích kurzech, lektor Vlasta Šťávová, IT Security Analytik, lektorka; Jan Harnušek, KISK; jako host Petr Škyřík, KISK

Více článků

Přehled všech článků