IMRAD – pomůcka bádání a struktury informací v textu

Něco vyzkoumat a vymyslet není jen tak – je také potřeba umět informace srozumitelně zprostředkovat někomu dalšímu. Velkým pomocníkem nám může být tzv. IMRAD struktura výzkumného článku. To znamená Introduction, Methods, Results, Analysis, Discussion – v češtině úvod, metody, výsledky, analýza, diskuse.

Upravit text Video Aktivity Pracovní list Prezentace Kvíz Podcast

Do značné míry tato struktura kopíruje plánování výzkumu, je zprávou o něm. Pro to, abyste nejlépe pochopili, jak takový text napsat (například ročníkovou práci, má-li obsahovat výzkum), ze všeho nejvíc doporučujeme si alespoň pár takových textů přečíst. Poté se můžete podívat do následující struktury a dát se do vlastního psaní. 

Co tedy pro psaní jednotlivé prvky znamenají? 

Úvod 

Úvod skutečně uvádí čtenáře do problematiky vaší práce. To znamená, že je potřeba vysvětlit motivaci pro zkoumání tématu a jeho přínos a uvést otázku či otázky, které jste si kladli.  

Součástí úvodu (nebo za ním) je uvedení kontextu. To znamená najít relevantní autory a studie, které se dané oblasti věnují, a popsat, jak k ní přistupují a s jakými výsledky.  

Je zde také potřeba vysvětlit, jak chápete danou oblast. To se někdy dělá s využitím slovníkových definic, což ale nemusí být nutně nejlepší strategie – definice zastupují jakousi převládající představu o dané věci. Můžete jít i jinou cestou, totiž popisováním pomocí vybraných autorů a jejich myšlenek, ze kterých vyplývá také vaše uchopení a vidění věci. 

 • Jaké je téma, cíl, řešený problém práce? Proč má smysl se jím zabývat? 
 • Jaký je současný stav poznání? Kdo o něm píše a co? 
 • Jakou výzkumnou otázku jste si kladli? 

Metody 

V metodách je potřeba čtenáři srozumitelně sdělit, jakým způsobem jste došli k výsledkům. Postup byste měli popsat co nejlépe. Ukazuje to totiž na objektivitu a z toho pramenící důvěryhodnost vámi předkládaných informací. V podstatě stačí odpovědět na těchto šest otázek: 

 • Jak jste na ni odpovídali? Pomocí kvalitativních nebo kvantitativních metod? 
 • Jaké nástroje vám k tomu pomohly? Rozhovor či dotazník? 
 • Jak jste data sbírali? Jak jste vybrali lidi, kterých jste se ptali? 
 • Jaký byl vzorek? Koho přesně jste se ptali a proč zrovna jich, v jakém počtu? 
 • Jak jste data zpracovali? Tedy co jste s rozhovory či dotazníkem udělali? 
 • Jak jste se postarali o etiku výzkumu? Například o to, aby byl dotazník anonymní? 

Výsledky 

Ve výsledcích sepíšete, co jste se danou metodou dověděli. To znamená, kolik procent studentů odpovědělo v dotazníku na danou otázku nebo co lidé řekli, když jste se jich na tuto otázku ptali. Pozor – nevejde se tady zřejmě vše, co jste zjistili. Ze svých dat vybíráte ta, která nejvíce odpovídají vašemu cíli a zodpovězení vaší otázky. 

 • Jaká data jste získali? Jaké odpovědi? 
 • Jak souvisí se zodpovězením vaší otázky? 

Analýza a diskuse 

Analýza a diskuse se zabývá výsledky. U kvalitativního výzkumu mohou být tyto části spojené. Znamená to, že se nyní podíváte na to, co jste zjistili a zkoušíte vyvodit, co to znamená, s čím to souvisí, na co to ukazuje. Hrajete si s myšlenkami a odkazujete na zdroje, které jste na četli. Souvisí to s nimi? Souhlasí? Odporuje?  

Závěr 

V závěru je za potřebí pomoci čtenáři uzavřít myšlenky, kterými jste ho provázeli. Co tedy vyplynulo? Co jsou tři nejpodstatnější věci? Závěr by měl kamarádit s úvodem – pokud by někdo přečetl jen tyto dvě části, stejně by měl pochopit to hlavní, o čem text je.

Mgr. Hana Tulinská

odborná pracovnice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info