35/
Persony

Představte si lépe, pro koho navrhujete.

Výzkum máte za sebou, ale v datech z rozhovorů se spíše topíte? Sestavte si persony – modelové uživatele nebo další významné aktéry vaší služby. Pomůžou vám lépe se vcítit do konkrétních skupin lidí a propsat jejich skutečné potřeby a cíle do vašeho návrhu.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2 hodiny a více

Lidé: 1 designér a více

Nástroje: psací potřeby, papíry, post-ity nebo online vizualizační nástroj


 

Postup

   1. Pro tvorbu person ideálně vycházejte z hloubkových rozhovorů.
   2. Rozdělte dotazované podle rolí (uživatel, zaměstnanec, vlivný aktér apod.) a v souvislosti s rolí identifikujte:
    • behaviorální a demografické proměnné,
    • cíle chování, postoje a potřeby,
    • problémy a bariéry,
    • širší kontext, ve kterém se dotazovaný pohybuje.
   3. Podle těchto proměnných rozdělte participanty do skupin, které sdílí podobné vlastnosti.
   4. Iterujte, dokud nedocílíte skutečně odlišných skupin.
    • Slučujte skupiny, které si jsou příliš podobné. Ty, ve kterých naopak přetrvávají významné rozdíly, ještě rozdělte.
   5. Získáte skupiny, z nichž každá představuje jednu personu.
    • Využijte naplno toho, že jste přímo na místě – poproste participanta, ať vám názorně předvede nebo ukáže, o čem právě mluví.
    • Na základě rozhovorů přidejte detaily o personě, aby působila jako reálný člověk.
   6. Na závěr ověřte, že:
    • vaše persony odpovídají realitě (vychází z nezkreslených výzkumných dat a reprezentují skutečnou skupinu lidí),
    • s popisem person souzní váš tým, ale i další významní aktéři.
   7. K personám se vracejte průběžně – kontrolujte správné zacílení vašeho návrhu i aktuálnost person. Konkrétně je využijete např. pro sestavení cesty službou.

Tipy

Nestanovujte si počet person dopředu. Někdy jsou dostačující persony tři, jindy dává smysl jich vytvořit třeba osm.


Zkuste vytvořit persony i pro nelidské aktéry, a lépe tak reflektovat potřeby a problémy, které se týkají živé přírody nebo celých ekosystémů (např. monokulturní les, řeka ve městě, včela). Při definici vycházejte z vědeckých poznatků, které ideálně stručně shrňte i do popisu persony.


Persony jsou často zaměňovány s rolemi nebo zákaznickými segmenty. Na rozdíl od rolí jsou persony založené na způsobu chování, ne např. na pracovní pozici. Oproti zákaznickým segmentům pak persony nemusí být kvantifikovatelné.

Příklady a inspirace

Persony používají pro design služeb například v knihovně Cornellovy univerzity v Ithace. Na základě 36 rozhovorů se zaměstnanci a studenty vzniklo deset person: profesor Ken, který často využívá databáze odborných časopisů i online referenční služby knihovny, ale fyzicky do budovy knihovny nechodí, doktorský student Jason, který tráví v knihovně každý den, studentka Stacy, která využívá knihovnu především jako přístupové místo k internetu, a další.


Výzkumníci a výzkumnice z The University of Sydney popisují, jak práce s nelidskými personami přispívá k širšímu pojetí participace v designu a k uzavírání uměle vytvořené mezery mezi městem a přírodou. V případové studii definovali persony vačic, které se běžně vyskytují v australském urbanizovaném prostoru, a persony druhů rostlin s potenciálem snadné adaptace na městské podmínky, kde by vačicím mohly poskytovat potravu a materiál na stavění hnízd. Na základě person byl navržen městský mobiliář, který respektuje potřeby lidských i nelidských obyvatel města.


Michelle Chronister popisuje persony, které užívá portál americké veřejné správy USA.gov. Persony jsou rozlišeny podle typu informační potřeby na uživatele, co 1) na portál přichází vyřídit konkrétní úkon (změna trvalého bydliště), 2) zadávají konkrétní vyhledávací dotaz (volné pracovní pozice na konkrétním úřadě), 3) neví, co přesně hledají, a tak informaci hledají brouzdáním po webu (pročítání informací o systému sociálních dávek za účelem zjištění nároku) a ty, co 4) v rejstříku hledají kontakt na konkrétní úřad nebo úředníka či úředníci.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info