Vizualizujte efektivně

Prvním krokem k efektivní vizualizaci je umět se rozhodnout, jestli je její použití vůbec třeba.

Můžete se setkat s pracemi, ve kterých jsou grafy a jiné typy vizualizací nadužívány nebo jsou použity špatně. Je důležité uvědomit si to, že mít vizualizace v odborném textu není povinností, ale doplňkem, který výrazně napomáhá čtivosti textu a poskytuje lepší vhled do problematiky, je-li použit správně. Tvorba vizualizací je tedy dovednost, kterou rozhodně stojí za to získat.

V posledních letech se v reakci na zvyšující se množství vizuálních podnětů, kterými nás denně zahlcují digitální technologie a všudypřítomná média, mluví o tzv. vizuální gramotnosti. Jedná se o schopnost dekódovat, kriticky hodnotit a interpretovat grafická sdělení, stejně jako o schopnost vizuální sdělení samostatně tvořit.

Pokud tedy zvažujete, zda svůj text obohatíte vizualizací, odpovězte si před její tvorbou na tyto otázky:

  • Co vlastně chci vizualizací říct? Co chci, aby si z ní čtenáři odnesli?
  • Nakolik je vizualizace v textu potřebná? Hrozí, že by bez ní čtenář dobře nepochopil obsah sdělení?
  • Co chci vizualizovat – číselné hodnoty, nějakou nečíselnou skutečnost (např. vztahy, souvislosti…)?
  • Jaký typ vizualizace se pro můj záměr nejlépe hodí?

V rámci odborných textů jsou nejčastěji využívány tři základní typy vizualizací. Těmi jsou grafy, schémata a infografiky.

Graf je grafickým znázorněním kvantitativních (číselných) hodnot a jejich vzájemných vztahů. Má vždy jasně daná měřítka a ve většině případů využívá osy, které určují přesnou polohu každého prvku. Graf použijeme, pokud chceme vizualizovat větší množství číselných dat.

Schéma (někdy označováno také jako diagram) je obecným označením jakéhokoliv grafického znázornění kvalitativních (nečíselných) hodnot a jejich vztahů. Může se jednat o jednoduchou vizualizaci struktury, vývoje, systému atd. Pokud chcete v práci graficky znázornit skutečnost, která není kvantifikovatelná, je pro vás schéma to pravé řešení.

Infografika je kombinovaná forma vizualizace informací, ve které lze najít grafy, schémata, obrázky, text a další formy reprezentace. Jejím cílem je především předat informace v jednoduché a snadno „stravitelné“ formě, důležitá je ale i estetická stránka. Hodí se pro komplexní znázornění dané problematiky.

Ať už si zvolíte graf, schéma, infografiku nebo úplně jinou formu vizualizace, vždy mějte  na paměti hlavní zásady vizualizace informací:

  • Vizualizace by měla být jednoduchá a přehledná. To se týká jak množství informací, které do ní vložíte, tak i linií, barev a dalších prvků.
  • Vizualizaci sice doplňuje text, obstát by ale měla i sama o sobě. Čtenáři by mělo to, co znázorňuje, být jasné na první pohled, aniž by se musel začítat do textu.
  • Vždy uveďte zdroj dat, která vizualizujete. Pokud jste data neposbírali sami, je nutné čtenáře informovat o tom, odkud pocházejí.
  • Vizualizace by v žádném případě neměla být zavádějící, nebo dokonce lživá.

Vizualizace a text by v práci neměly jen tak koexistovat, naopak by se měly navzájem doplňovat a tvořit jednotný celek. V rámci textu byste měli vizualizaci náležitě uvést, vysvětlit, jak s daným problémem souvisí a jak pochopení problému pomáhá. Někdy je vhodné krátce popsat její jednotlivé prvky. Důležité místo v textu má interpretace (především jedná-li se o grafy), tj. stručný výčet toho, co z dané vizualizace vyplývá a jak to ovlivní závěr, ke kterému ve své  práci dospějete.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info