Metody aktivního čtení

Metod pro podporu a rozvoj aktivního čtení existuje velké možností. Nabídneme vám zde metody, které jsou návodné, jednoduché a současně si je můžete snadno modifikovat dle vlastních potřeb. Není třeba podrobně následovat všechny doporučené kroky a návody, ale spíše si za jejich pomoci najít vlastní způsob kritického a tvůrčího přístupu k textu.

Tři základní funkce a aktivity

Jakým způsobem můžete pracovat s textem v digitální podobně do velké míry ovlivňuje nástroj, který pro jeho čtení zvolíme, ale také formát, ve kterém ho máme. Téměř vždy lze pracovat nejméně se třemi základními funkcemi. Způsob, jak je budete využívat je na vás. Ale pro inspiraci vás můžeme opět trochu navést:

Záložky lze používat pro rychlou orientaci v textu - označovat jimi důležité kapitoly, ke kterým se chceme vracet, nebo prostě jen místa, kde jsme skončili se čtením. V takovém případě ale doporučujeme záložku po opětovném čtení “přesunout” (tedy odebrat v začátku a dát na místo, kde znovu přestaneme).

Zvýraznění lze užít pro označení toho důležitého, případně částí, které chceme dále využívat. Lze je snadno všechny zobrazit a procházet jimi.

Poznámky se hodí tam, kde chceme říci, co s textem dělat dále, jak ho použít, že si zde chceme něco dalšího dočíst dohledat. Zvláště, pokud čtete na čtečce nebo v tabletu, budete s nimi asi poměrně šetřit. Hodně je ale oceníte, pokud se budete k textu vracet po delší době.

Uvažte, zda se k textu budete ještě někdy vracet, či nikoli. V prvním případě se asi vyplatí být celkově pečlivější, v druhém může být práce s poznámkami a zvýrazňováním více “odbytá” a můžete více spoléhat na svoji paměť.

Značky, vpisky, zvýraznění

Zřejmě nejjednodušší metodou aktivní práce s textem je využívání různých značek, symbolů a barev přímo v textu. Řada lidí považuje knihu nebo jiný psaný text za něco téměř posvátného, do čeho se nemá nijak zasahovat. Pokud j to i váš případ, zkuste se tohoto postoje zbavit, neboť je z hlediska aktivního přístupu ke čtení více než nepraktický.

Digitální technologie umožňují snadno pracovat také s digitálními texty. Nutno říci, že lépe než s papírovými, neboť nabízí jak větší množství nástrojů na úpravy, tak také možnost některé informace skrýt, nebo si je naopak všechny souhrnně vytáhnout a použít. Jakkoli záleží na vkusu čtenáře, u odborných textů velice doporučujeme pracovat s digitální variantou. Někdo má rád obě verze dokumentu vedle sebe – z papírové pouze čte a do digitální poznámkuje, což je také možný přístup.

Podle charakteru textu a jeho struktury je dobré najít vlastní systém, v němž budete s textem pracovat. Lze užít například vícebarevné zvýrazňovače – zelenou si označovat místa, se kterými nemáme žádný problém, červeně ta, kterým nerozumíme, a žlutě místa, s nimiž plánujete dále pracovat, něco si k nim dočíst a připravit. Další barva může označovat klíčová místa v textu, která si chcete zapamatovat nebo budou stát jako jeden z pilířů dalšího výkladu či argumentace.

Mimo samotné zvýrazňování textu barvami velice doporučujeme do textu psát – například odvození daného vztahu, informace, které jste k textu načetli, získali odjinud nebo ve školním prostředí zazněly na přednášce či cvičení. Tyto poznámky do textu jsou důležité jak pro opakování a hlubší reflexi textu jako takového, tak v kontextu práce s pamětí.

I.N.S.E.R.T.

Jednou z nejjednodušších metod práce s textem pomocí značek je metoda I.N.S.E.R.T. Je založena na tom, že si text nejprve pozorně přečtete a pak vyplníte tabulku, ve které jsou čtyři kategorie symbolů (někomu může vyhovovat přístup, kdy tabulku vyplňuje průběžně během psaní):

 • Fajfka označuje fakta, která jsou pro vás již známá. Na první pohled by se mohlo zdát, že nemá smysl věnovat jim větší pozornost, ale umožňují vám zasadit přečtené do širšího kontextu vašich předchozích znalostí.
 • Mínus označuje informace nebo tvrzení, které jsou v rozporu s vaším přesvědčením, nebo představou o tématu. Jde o prvky textu, s nimiž je třeba nejvíce pracovat. Vhodně zvolený text dokáže odhalit chybné předchozí představy, takže vede k dobrému pochopení celé problematiky.
 • Plus označuje informace, které byly pro čtenáře v textu nové a jsou mu jasné. Ideální učební text by takových informací měl obsahovat co nejvíce.
 • Otazník označuje místa v textu nejasná nebo těžko pochopitelná, o kterých byste se chtěli dozvědět více. Dobrý text, který je adekvátně vybraný, by takových míst měl obsahovat jen několik. Otevírá ale čtenář i prostor pro vlastní aktivitu další práci s informacemi.

Smyslem je získat základní přehled o tom, jaký text byl, a vytvořit si odrazový můstek pro další interakci s ním. Nabízí se společná práce více lidí, kteří přečtou text, vytvoří tabulku a o zjištěních mohou následně diskutovat a pomáhat si – v takovém případě vzájemným učením se – například při porovnávání různých textů a v nich míst označených mínusem. Jinou variantou využití může být strukturované přemýšlení nad textem jako jednoduchým nástrojem, díky němuž se u textu zdržíte trochu déle než obvykle. Lze jej užít pro základní analýzu vybrané kapitoly z dokumentu, kdy si otestujete, zda jste schopni testu porozumět, případně není-li pro vás naopak příliš triviální. 

Pokud používáte nějaké digitální nástroje, pak je výhodné v nich zpracovat tabulku (což například OneNote umí pěkně) a s jednotlivými položkami pracovat jako s URL odkazy. Díky tomu získá text zajímavé reference a souvislosti. V takovém případě uspořádejte text a tabulku v poznámkách tak, aby byly těsně u sebe a umožňovaly aktivní práci s textem.

PQRST

PQRST je metoda aktivního čtení spočívající v pěti krocích, které na sebe navazují. První a poslední pracují s celým textem, prostřední tři můžete aplikovat na kratší části, například na jednotlivé kapitoly. Čím méně máte zkušeností, tím pečlivěji celý postup aplikujte. S přibývajícími zkušenostmi budete více provazovat jednotlivé kroky tak, že nebude velký rozdíl mezi fází ST a PQ.

Zřejmě nikdo tuto metodu neaplikuje celou pokaždé, když chce číst odborný text. Hodí se však mít ji „osahanou“, protože umožňuje o textu aktivně přemýšlet a dobře s ním pracovat.

PQRST se skládá z těchto fází, kterým se postupně věnujete:

 • Preview

  Přehled

  je prvním krokem při studiu dokumentu. Cílem této fáze je získat celkovou představu o tom, jaký druh zdroje máme k dispozici, jaká je jeho struktura, obsah atp. V této fázi je dobré zaměřit se na abstrakt textu či jeho úvod, názvy kapitol, použitý jazyk. Pokud se takto seznámíte s dokumentem, získáte nad ním nadhled, můžete posoudit jeho přínosnost a dokážete s ním lépe manipulovat. Jestliže například dohledáváte text k nějakému tématu, pak je to zcela zásadní fáze, neboť se v ní rozhodujete, zda daný materiál studovat či nikoli. Jednou ze základních chyb je to, že čtete pozorně vše, co vám přijde pod ruku, aniž byste zvažovali relevanci zdrojů a uměli s nimi efektivně pracovat.

 • Question

  Otázka

  souvisí se samotným čtením. Před čtením kapitoly (nebo jiného celku) si vytvořte seznam otázek, na které od ní očekáváte odpovědi. Může jít o převedení delší části na menší díly, které budou formulovány jako odpovědi na zvolené otázky. Již samotná tvorba otázek představuje jistou analýzu textu a vede k jeho pochopení. Zkušený čtenář obvykle otázky explicitně neformuluje, ale důležité věci hledá přímo v textu.

 • Read

  Souvislé čtení

  je krokem, jehož úkolem je nalézt odpovědi na zadané otázky. Systematicky čtete obvykle jen ty pasáže, které jsou pro váš zájem relevantní, zbytek jen prolétnete očima. Zatímco v prvním kroku to byla spíše základní struktura a forma, v této fázi jde o souvislé čtení obsahu samotného.

 • Summary

  Shrnutí

  je činností, která by měla dát rozhodující odpovědi na to, co vlastně text skutečně přinesl. Pokud jste četli dobře, měli byste být schopni vlastními slovy shrnout obsah kapitoly, říci, co v ní bylo důležité, zopakovat klíčové pojmy. Tuto fázi můžete pojmout jako tvorbu výpisků, využití poznatků pro svoji práci či článek nebo prosté zamyšlení nad tím, co jste četli.

 • Test

  Testování

  zapamatovaných či získaných informací je posledním krokem. V této fázi projděte odpovědi na na otázky kladené v předchozích fázích aktivní četby, případně shrnutí, a rozhodněte se, co s textem budete dělat dále respektive co dalšího byste si rádi o tématu přečetli, jaká bílá místa v prozkoumávání tématu ještě máte.

Vizualizace

Jednou z důležitých metod při práci s textem je vizualizace informací, na které během čtení narazíte. Na rozdíl od vizualizace ve smyslu, že ji jako autoři použijete pro snazší pochopení svého textu čtenářem, tak vizualizace některých částí obsahu přímo v textu, s nímž interagujete, má zásadně subjektivní charakter. Nemusíte se starat o to, zda je estetická a pochopitelná – jde o to, aby taková vizualizace nejlépe posloužila vám samotným.

Vizualizace je využitelná například k:

 • aktivnímu promýšlení obsahu a jeho strukturování;
 • sumarizaci obsahu;
 • formalizaci obsahu (třeba zápisu jednotlivých argumentů či kroků);
 • rozvoji kreativního myšlení;
 • propojení vizuální a verbální složky sdělení;
 • větší přehlednosti obsahu.

Můžete pracovat s každou formou vizualizace, vždy ale předem zvažte, k čemu ji chcete použít. Níže je vám k dispozici výběr některých typů vizualizací.

Myšlenkové mapy

Mapy nemusí sloužit jen pro definování problému, ale velice dobře se hodí pro studium tématu článku nebo knihy. Pokud čtete něco složitějšího, zkuste si postupně kreslit myšlenkovou mapu, která zachytí základní souvislosti a spojitosti. Na konci čtení vám pomůže nejen s lepším pochopením, ale především vám dobře ukáže, co je vám nejasné, případně vás může navést k dalším zdrojům.

Vývojové diagramy 

Diagramy jsou velice užitečné u textů, které mají argumentační charakter. Do jednotlivých kroků se zapisují klíčová místa či argumenty, na nichž celý text stojí. Praktické je kreslit vývojové diagramy vedle odstavců. Diagramy vám pomáhají vytvořit efektivní navigační systém v textu i pochopit, jakým způsobem autor vámi studovaného textu přemýšlí a formuluje myšlenky.

Náčrtky či obrázky

Jsou velice užitečné a můžete s nimi pracovat různě. V papírové podobě si často můžete dokreslit vizualizaci toho, jak něco funguje, případně z textového popisku něco výtvarně ztvárnit. V digitální podobně lze k textu také snadno dohledávat další obrázky, případně schémata, grafy atp. Text se tím multimedializuje, obohatí a může být lépe pochopitelný.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info