47/
Vhledy

Shrňte klíčové poznatky jednou větou.

Výzkum máte za sebou a nyní přemýšlíte, jak všechna klíčová zjištění promítnout do návrhu? Pomůžou vám vhledy (insighty, porozumění uživateli) – jasné a stručné shrnutí vašich poznatků o chování a motivech lidí. Rychle si skrze ně ověříte, že navrhujete řešení, které bude lidem sedět skutečně na míru.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 2–8 hodin

Lidé: 1 a více designérů, případně další účastnice workshopu

Nástroje: psací potřeby, post-ity, nástěnka, online board


 

Postup

   1. Shromážděte data, která máte o uživatelích a dalších aktérech (týkající se chování, postojů, potřeb, motivací i obav).
   2. Roztřiďte je podle podobnosti, např. pomocí tematické analýzy.
   3. Označte si poznatky, které jsou zajímavé, překvapivé, nové nebo narušují dosavadní představu o uživatelích.
   4. Pokuste se zodpovědět proč – jaké jsou motivace a důvody uživatelů.
    • Připomínejte si společně konkrétní výroky participantů a kontext jejich situace, ale také jejich gestikulaci a mimiku, prožívané emoce, širší vzorce chování atd.
   5. Zformulujte vhled do jedné věty tak, aby:
    • podávala jasné informace o chování, cíli či motivaci, případně překážkách aktéra,
    • vás ve své konkrétnosti naváděla a motivovala při další práci.
   6. Překontrolujte ještě, že:
    • s formulací vhledu souzní všichni členové týmu i další důležití aktéři,
    • vhled vychází z ověřených a reálných dat,
    • tato data kdykoliv jednoduše dohledáte (např. při revizi vhledu nebo tvorbě nových vhledů).
   7. K vhledům se vracejte během návrhové fáze. Sbírejte je kontinuálně a předávejte informace o nich dál do týmu.

Tipy

Pokud patříte mezi zastánce strukturovanějšího postupu, domluvte se v týmu předem na konkrétním návodu, podle kterého vhledy zformulujete. Řídit se můžete i podle existujících šablon a frameworků, jako jsou např. user need statements.


Vhled vždy nechte nějakou dobu uležet – vraťte se k němu nejdříve po jednom dni a v případě potřeby jej ještě přeformulujte.


Nezapomeňte každou formulaci pečlivě propojit s konkrétními daty, ze kterých vychází (pomocí odkazů, jednoduché tabulky atd.). Nezapomeňte ale ohlídat, že k výzkumným datům mají přístup jen ti nejpovolanější.

Příklady a inspirace

Uživatelské vhledy posloužily jako hlavní východisko pro nový strategický plán knihovny National Technical University v Athénách. Informovaly především o tom, jak jsou uživatelé spokojeni s nabídkou služeb a jaké služby reálně využívají.


Dottie Schrock nabízí rady, jak mohou organizace dospět k vhledům, které jdou do hloubky a je možné podle nich navrhovat nové produkty. Stěžejní podle ní je, aby kolem práce s uživatelskými vhledy vznikla určitá organizační kultura (správný mindset a informovanost zaměstnanců, rozdělení úkolů podle role v organizaci, navyknutí na pravidelný kontakt s uživateli).


Větší společnosti se typicky neobejdou bez speciálních platforem na ukládání a sdílení uživatelských insightů napříč organizací. Deloitte například navrhl cloudové řešení, které počítá se zapojením umělé inteligence do analýzy uživatelských dat a následného sestavování insightů. Firma Bloomfire zase pomohla Southwest Airlines zlepšit vyhledávání a sdílení insightů mezi pracovišti.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info