32/
Mapa zainteresovaných stran

Podívejte se, koho se designový proces dotýká.

Udělejte si přehled o všech osobách, skupinách a institucích, které byste měli zohlednit v designovém procesu. Vyjasníte si vztahy mezi jednotlivými zainteresovanými stranami a odhalíte, kdo reálně rozhoduje, kdo vám může pomoci problém řešit a komu nejvíce pomůžete.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 60 minut a více

Lidé: 1 výzkumník a více

Nástroje: psací potřeby, post-ity, tabule nebo digitální nástěnka


 

Postup

   1. Určete si zainteresované strany – půjde především o ty aktéry, kteří se na designovém procesu aktivně podílejí anebo jím budou nejvíce ovlivněni.
   2. Jednotlivé aktéry zapište na post-ity a nalepte na tabuli. Ke každému shrňte důležité poznatky, např.:
    • činnosti a role,
    • specifické potřeby,
    • motivace a obavy.
   3. Jednotlivé aktéry seřaďte dle jejich vlivu na designový proces – ty nejvlivnější umístěte do středu mapy a méně vlivné dál od nich.
   4. Zakreslete vztahy mezi jednotlivými stranami. Popište:
    • pozitivní i negativní působení mezi aktéry,
    • mocenské poměry,
    • podobnosti i rozpory (např. sdílené hodnoty, odlišné motivace apod.),
    • sdílené komunikační kanály, či naopak absence kontaktu.
   5. Analyzujte vzájemné vztahy. Hledejte případné konflikty nebo příležitosti pro spojenectví či zlepšení komunikace.
   6. U jednotlivých aktérů navrhněte strategii zapojení do dalších fází designového procesu (sdílení informací, průběžný sběr zpětné vazby, přizvání k prototypování apod.).
   7. Podle mapy kontrolujte, jak se vám daří zapojovat jednotlivé zainteresované strany do designového procesu. Hlídejte si, zda nedochází ke konfliktům mezi jednotlivými aktéry, zda nezvýhodňujete jednoho aktéra nad ostatními apod.

Tipy

Analýza zainteresovaných stran vám půjde nejlépe, pokud jste si během výzkumu pečlivě zmapovali aktéry daného problému. Vyberte z nich ty, jejichž účast na zbytku designového procesu je pro vás klíčová.


Zúčastněnou stranou nemusí být pouze jedinec, ale i instituce, spolek nebo nelidský aktér, na kterého problém bezprostředně dopadá nebo jej zásadně ovlivňuje.


Sami si rozhodněte míru detailu mapy – zahrňte všechny aktéry, nebo se soustřeďte pouze na ty klíčové.

Příklady a inspirace

Liridona Sopjani z KTH Royal Institute of Technology použila ve své magisterské práci mapu zainteresovaných stran pro výzkum služby určené pro sdílení elektrických automobilů. Do mapy promítla klíčové obavy a očekávání uživatelů a zainteresované strany roztřídila podle toho, k jakému klíčovému aspektu služby se pojí (např. dodání automobilu, zákaznická komunikace, proces výpůjčky atd.).


Chris Chapleo a Chris Sims analyzovali zainteresované strany pohybující se v prostředí univerzity v Portsmouth. Zjistili, že jednotliví aktéři dokážou na směřování univerzity působit obdobně vlivně, jako tomu je v soukromé sféře, a vyvrátili tak obvyklou představu o omezené moci jednotlivců ve veřejném sektoru.


Skupina vědců a vědkyň z projektu DECCMA, který vyvíjí nástroje pro udržitelnou adaptaci vodních delt, sestavila mapy zainteresovaných stran pro několik geografických oblastí. Místní aktéry rozdělili do čtyř kvadrantů podle vlivu a míry zájmu o správu povodí.


Více informací

 • Andersen, B., Fagerhaug, T., Henriksen, B., & Onsøyen, L. E. (2008). Mapping work processes. ASQ Quality Press.
 • Friis Dam, R., & Yu Siang, T. (2021). How to Map the Stakeholders in Your Design Project. Interaction Design Foundation. https://www.interaction-design.org/literature/article/map-the-stakeholders
 • Martin, B., & Hanington, B. M. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers.
 • Schneider, J., & Stickdorn, M. (2011). This is service design thinking: basics, tools, cases. John Wiley.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info