Profilační předměty

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Amos Komenský

Proč takto?

V rámci jádrových předmětů si studenti osvojí základy návrhu tvorby vzdělávacího procesu pro různé cílové skupiny jak v online, tak také v offline prostředí. Získají didaktický základ, který jim umožní využívat technologie pro systematické i nahodilé vzdělávání sebe i druhých. Mají také přehled o technologiích a konceptech práce v oblasti sémantických technologií a umělé inteligence nebo dialogových systémech, které se vztahují především k online vzdělávání. Současně se naučí vytvářet různorodé jednoduché digitální objekty.

Design vzdělávacího procesu a Vzdělávací technologie představují určitou propedeutiku pro další profilační předměty, vytvářejí širší myšlenkový rámec, do které mohou vstupovat dílčí úzkoprofilové předměty pečlivěji pracující s konkrétními kompetencemi a znalostmi.

Jistým propedeutickým kurzem je Online vzdělávání: od designu k praxi, který studenty seznámí se základy návrhu a tvorby online kurzu. Snaží se přitom vyrovnaně propojovat rovinu vzdělávací s technologickou a designerskou. Tento kurz doporučujeme na začátek studia. Pro praktickou dovednost tutorovat online kurz je určený předmět Online tutoring.

Na povinný kurz Učící se společnost navazují další dva sociologické předměty. Prvním je Informační společnost, která je společná také pro bakalářské studenty. Pro zájemce o širší a hlubší promýšlení souvislostí je určený Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society, který kombinuje četbu a kritickou reflexi spojenou s psaním v angličtině.

Téma designu ve vzdělávání rozvíjí především Sebeřízené učení, které je zaměřené na vzdělávání se jednotlivce a jeho osobní růst. Součástí tohoto osobnostního modulu je také kurz Kreativní práce s informacemi. V rámci předmětu MOOC si mohou studenti vyzkoušet studium online otevřeného kurzu a provést jeho evaluaci, jak obsahovou, tak také formální a didaktickou. 

Specifickým tématem pro EdTech na KISKu je také těsný vztah k informačnímu vzdělávání, který se projevuje nejen v možnosti tutorovat a rozvíjet velké online kurzy na toto téma, ale také je podpořen předmětem Informační gramotnost, který má teoreticko-praktický charakter.

Technologická část studia je rozvíjena především experimentálně laděnou Laboratoří, v rámci které se studenti podrobně seznamují (teoreticky, ale především prakticky) s vybranou technologií. Hlubší exkurz do dílčího tématu nabízí také Informační systémy ve vzdělávání, kde dochází nejen k seznámení se s koncepty a možnostmi návrhu takových systémů, ale studenti si zkouší vytvořit vlastní jednoduchý prototyp.

Hlubší promýšlení a teoretické ukotvení studentů může být rozvíjeno v rámci Psychologie v online vzdělávání, která je zaměřena na systematickou četbu a kritické hodnocení jednotlivých vzdělávacích objektů či kurzů v kontextu kognitivní, pozitivní a pedagogické psychologie.

Školní rovina využití technologií ve vzdělávání je pak spojena s dvou semestrálním kurzem Metodik ICT, v rámci kterého se studenti seznámí s problematikou implementace technologií do školní praxe, s koordinováním ICT, evaluačními nástroji a dalšími metodami, které jsou s touto oblastí spojené.

Téma vzdělávacích technologií je podpořeno také nabídkou praktických předmětů (praxí, stáží, projektů), které umožní studentovi získat vlastní pracovní zkušenost nebo k možnost aplikovat teoretické znalosti v praxi. Je možné se podílet na tutorování velkých online kurzů či inovaci klasických i distančních předmětů. Stejně tak je k dispozici nabídka podílet se na výzkumech s pedagogy z KISKu. Celé kurikulum se snaží klást důraz na maximální možnou individualizaci vzdělávání, aby se každý mohl věnovat těm tématům, která jsou pro něj zajímavá a přínosná. Vítaná je také účast na konferencích, ať již národního nebo mezinárodního charakteru.

Studenti profilace si také zapisují diplomovou práci s tématem, které s technologiemi ve vzdělávání souvisí. Pro tyto účely jsou jim k dispozici jak externí vedoucí, tak také pedagogové přímo z pracoviště.

Mimo vlastní předměty profilace doporučujeme absolvování vybraných také předmětů z designové a datové profilace, které mohou pomoci se ziskem specifického odborného profilu každého jednotlivého absolventa.