89/
UMUX

Vyhodnoťte použitelnost systému.

Potřebujete rychle zjistit, zdali byla vaše webová stránka nebo aplikace pro uživatele použitelná? Vyzkoušejte metodu UMUX – krátký normalizovaný dotazník, který vychází ze slavného System Usability Scale (SUS).

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 20 minut na respondenta

Lidé: 1 výzkumník, 30 respodentek a více

Nástroje: UMUX dotazník


 

Postup

 1. Připravte si UMUX dotazník v online nebo vytištěné variantě. Obsahuje čtyři otázky (dvě kladné, dvě záporné) se sedmistupňovou škálou, která vyjadřuje míru souhlasu – od rozhodně nesouhlasím (1) po rozhodně souhlasím (7):
  • Možnosti (systému) splňovaly mé požadavky.
  • Používání (systému) mě frustrovalo.
  • (Systém) bylo snadné používat.
  • Dostat se k cíli zabralo hodně času.
 2. Nechejte respondenty, ať si vyzkouší váš systém.
 3. Požádejte respondenty o vyplnění dotazníku.
  • UMUX použijte samostatně, nebo jako doplňující metodu k jinému uživatelskému testování.
 4. Odpovědi vyhodnoťte:
  • u kladných otázek odečtěte od hodnoty odpovědi číslo 1, tedy [skóre – 1],
  • u záporných odečtěte hodnotu odpovědi od čísla 7, tedy [7 – skóre],
  • součet všech hodnot vydělte 24 (nejvyšší možné skóre) a tento podíl vynásobte stovkou,
  • UMUX skóre daného systému pak získáte zprůměrováním hodnot všech respondentů.
 5. Vyhodnocování použitelnosti systému se v případě UMUX neřídí oficiálně stanovenými číselnými limity (jako tomu je u SUS).
  • Při evaluaci se řiďte průměrným skóre všech respondentů, systém testujte průběžněsledujte, jestli se jeho použitelnost zlepšuje (průměr roste), zhoršuje (průměr klesá) nebo nemění (průměr stagnuje).

Tipy

UMUX vychází ze System Usability Scale (SUS) s 10 položkami. Byť je SUS hojně používán, bylo zjištěno, že k otestování použitelnosti bohatě stačí 4 položky. UMUX-Lite pak pracuje dokonce pouze s dvěma položkami.


Ačkoliv vám metoda vrátí konkrétní hodnotu, myslete na to, že je dotazník stále subjektivní. Buďte při testování konzistentní – zvolte si jednu cílovou skupinu a se všemi testujte stejnou funkci.


Hodnotit můžete různé systémy, produkty, služby, ale i hardware. Testovat můžete také prototyp, ale musí být ve fázi vývoje, kdy s ním již lze interagovat.

Příklady a inspirace

Stanislav Škop ve své diplomové práci zkoumal, jak uživatelské skupiny s omezenou schopností pohybu a orientace vnímají hodnotu map přístupnosti města Brna. Užitečnost mapové aplikace měřil pomocí UMUX-Lite a celkovou použitelnost podle UMUX. Před vyplňováním dotazníků zjišťoval rozhovorem informační potřeby uživatelů a hned na to testoval, jak je uživatelé dokážou naplnit přímo v mapové aplikaci.


Tai-Liang Chen, I-An Su a Jenq-Kuen Lee otestovali pomocí UMUX použitelnost nástroje na vizuální programování, které oproti klasickému psaní kód generuje skládáním jednotlivých grafických bloků. Zatímco jedna skupina testerů vyplňovala UMUX dotazník, druhá skupina posuzovala praktičnost navrhovaného řešení a odpovídala na tři volněji položené otázky.


UMUX posloužil také k evaluaci použitelnosti e-wallet aplikace (neboli mobilní peněženka). Uživatelské hodnocení výzkumný tým ještě rozšířil o expertní evaluaci ve formě heuristické analýzy, která přinesla detailnější doporučení, jak design aplikace vylepšit.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info