13/
Stínování

Doprovázejte uživatele v běžných situacích.

Propátrat nejběžnější úkony a interakce uživatele způsobem, aby vám nic neuniklo, není jen tak. Stínování vám to podstatně usnadní – uživatele budete doprovázet v jeho přirozeném prostředí, a nejlépe tak zachytíte jeho chování a navyklé způsoby řešení problémů.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: 1 den a více

Lidé: 1 výzkumnice, 1 a více participantů

Nástroje: zápisník, případně zaznamenávací zařízení (kamera, fotoaparát)


 

Postup

   1. Promyslete, co chcete stínováním zjistit a jakou formu stínování zvolíte.
     • Nejběžnější formou je nezúčastněné pozorování. Existují ale také varianty, kdy se aktivně zapojíte do činností, co participant vykonává, anebo si od něj úkony necháte slovně popisovat.
   2. Vyberte vhodného participanta.
    • Domluvte se společně na pravidlech a průběhu stínování.
    • Pro stínování zvolte dobu, kdy se participant věnuje obvyklým činnostem.
   3. Před samotným stínováním:
    • seznamte se s prostředím, kde bude stínování probíhat,
    • připravte si zápisník, fotoaparát, telefon či videokameru na zaznamenání důležitých momentů.
   4. Doprovázejte participanta při jeho obvyklých úkonech. Pozorujte, co dělá, říká, jaké používá nástroje a jak vše ovlivňuje jeho bezprostřední prostředí.
   5. Po stínování pokračujte rozhovorem. Doptejte se na všechny důležité či nejasné momenty.
   6. Vyberte nejdůležitější podněty ze stínování a použijte je jako podklad pro návrh lepšího řešení.
   7. Vašim výstupem bude přehled o aktivitách účastníka v přirozeném prostředí, který se hodí např. k sestavení cesty službou.

Tipy

Dejte si pozor na vlastní předsudky a specifický kontext, ve kterém stínování probíhá.


Stínování může vést k příliš podrobným zápisům či rozsáhlým videozáznamům, jejichž analýza vyžaduje mnoho času. Abyste tomu předešli, zamyslete se dopředu nad tím, co konkrétně chcete pomocí stínování zjistit.


Provést stínování nemusí být nejlevnější. Započítejte výzkumníkův čas v terénu i při analýze, ale i náklady, které vám mohou vzniknout během stínování.

Příklady a inspirace

Margery B. Ginsberg popisuje stínování žáka střední školy, který přišel do USA s rodinou ze Somálska. Stínování probíhalo ve výuce i u žáka doma. Zatímco učitelé žáka vnímali jako nemotivovaného a doporučovali, aby přešel do zvláštní školy, stínováním bylo možné odhalit, že za zdánlivou absencí motivace se skrývá neporozumění významu výukových aktivit a celkové neztotožnění se se způsobem výuky.


Dalším příkladem je stínování za účelem hlubšího průzkumu informačního chování členů britského parlamentu. Konkrétně byli stínováni dva poslanci po dobu čtyř týdnů. Sledováno bylo například, jak poslanci využívají rešeršních služeb parlamentní knihovny, jak si neformálně vyměňují informace s kolegy a jak pracují s informačními reporty, které jim na denní bázi rozesílá jejich politická strana.


Dlouhodobá studie se věnovala rozkrytí rozhodovacích procesů a využití vědeckých důkazů vedoucími pracovníky National Health System ve Velké Británii. Sedm výkonných ředitelů společnosti bylo sledováno po dobu pěti týdnů. Výstupem bylo zjištění, že vedoucí pracovníci ve své praxi zřídkakdy následují zaběhlé evidence-based modely informačního chování. Informace si např. málokdy vyhledávají sami, ale spíše systematicky zadávají rešerše podřízeným pracovníkům anebo se radí v kruhu nejbližších kolegů.


Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info