18/
Dotazník

Sesbírejte efektivně velké množství dat.

Shromážděte data od velkého množství lidí rychle a efektivně. Rozešlete otázky a zmapujte si základní údaje o vaší cílové skupině. Nebo s dotazníkem navažte na kvalitativní výzkum, doptejte se na konkrétní data a ověřte své hypotézy.

Bez popisku

Potřebujete

Čas: týden a více

Lidé: 1 výzkumník, reprezentativní vzorek z cílové skupiny nebo alespoň 50 respondentů

Nástroje: vhodná platforma v případě online dotazníků (např. Survio, Typerform, SurveyMonkey, Google Forms)


 

Postup

 1. Ujasněte si cíl dotazování.
 2. Stanovte si výzkumné otázky a hypotézy.
  • Je-li vaším cílem popsat výsledky, otázky vám budou stačit.
  • Je-li vaším cílem zobecnit výsledky na populaci, pomohou vám hypotézy.
 3. Na základě výzkumných otázek sestavte otázky pro dotazník.
  • Začněte jednoduchými otázkami, citlivé otázky a demografické údaje si nechte až na konec.
 4. Při formulaci dodržujte základní pravidla pro pokládání otázek:
  • ptejte se vždy jen na jednu věc,
  • používejte jazyk srozumitelný lidem, kterým budete dotazník posílat,
  • nepoužívejte zápor,
  • vyhněte se sugestivním otázkám,
  • volte vždy jednoznačná slova (například „1× týdně“ místo „občas“).
 5. Připravte si formulář dotazníku na papíře nebo online.
  • Nezapomeňte na vstupní informace pro respondenty o účelu dotazování a o tom, jak zaručíte odpovědné nakládání s daty.
 6. Dotazník před ostrým startem vždy pečlivě otestujte.
  • Zkontrolujte průběh odpovídání a podobu generovaných dat.
  • Ideálně nechte dotazník zkontrolovat expertem – sociologem nebo socioložkou.
 7. Rozešlete dotazníky, průběžně kontrolujte návratnost a po ukončení sběru se pusťte do vyhodnocování.

Tipy

Dotazníky pro sběr dat rozhodně nevolte automaticky, hodí se pouze na omezené účely. Z dotazníků zjistíte, jaké mají lidé postoje a názory, ale neodpoví vám na to, proč tomu tak je – jaké hlubší motivy se za odpověďmi skrývají.


V případě rozsáhlejšího vzorku raději šetřete s otevřenými otázkami, náročněji se vyhodnocují.


Nezapomeňte na čištění dat. Jednu ze základních pouček pro dotazníky shrnuje zkratka GIGO: „Garbage in, garbage out“.

Příklady a inspirace

Pomocí dotazníkových šetření se realizuje řada zajímavých průzkumů. Projděte si studii Spokojenost a kvalita života Pražanů od pražského IPRu, Život během pandemie od PAQ Research nebo Zkušenosti českých učitelů s distanční výukou od PAQ Research a Kalibro.


Téměř každá knihovna pravidelně využívá dotazníky k výzkumu uživatelské spokojenosti. Situaci a trendy napříč českými knihovnami pak mapuje Národní knihovna ve svých průzkumech, týkajících se například dostupnosti služeb nebo vzdělávací funkce knihoven.


I dotazník lze utvářet participativně. Přizvání cílové skupiny se osvědčilo například při redesignu dotazníkového šetření pro drogově závislé o poskytovaných zdravotnických službách. Nová verze dotazníku díky spolupráci s potenciálními respondenty používá dostatečně srozumitelný jazyk a zachycuje relevantní a důležitá témata.


Více informací

 • Černý, P., Šantora, R. Když se knihovna chce ptát svých čtenářů. Čtenář [online]. 2010, 7/8 [cit. 2022-07-08]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/2070
 • Disman, M.. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993.
 • Wildemuth B. M., Applications of social research methods to questions in information and library science, 1st pub., Westport Conn.: Libraries Unlimited, 2009, 421 s.,
 • Reichel, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009, 192 s.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info