Právní ochrana vašich děl

Stejně jako respektujete práva jiných autorů, s jejichž myšlenkami pracujete při tvorbě vlastního textu, tak i vy jako autoři textu, videa nebo jiné publikace máte svá práva, jejichž dodržování si můžete nárokovat. Tato práva jsou opět formulována především v autorském zákoně a v různých etických kodexech. Specifická pravidla jsou pak spojena s kvalifikačními (bakalářskými, diplomovými apod.) pracemi. Zatímco etická pravidla jsou v akademickém prostředí až na drobnosti v různých zemích stejná, autorský zákon má i přes snahu o sjednocení mnohem více rozdílů. Na to je vhodné myslet například při publikování článku v zahraničním časopise nebo prezentování na zahraniční konferenci. Pravidla pro autory a přednášející jsou v takových případech obvykle popsána, je tedy dobré věnovat jim pozornost.

Když vytvoříte jakékoli autorské dílo pro libovolný účel (např. ukončení předmětu ve škole nebo pracovní úkol v zaměstnání), máte práva, kterým se říká osobnostní, protože náleží jen člověku, jenž dílo vytvořil. Mezi tato práva patří nárokování si autorství, nikdo tedy nemůže o vašem díle říct, že je jeho. Máte také právo rozhodnout o zveřejnění, takže pokud si píšete „do šuplíku“, nikdo nemůže váš text zveřejnit, pokud s tím nesouhlasíte. Posledním z těchto práv je nedotknutelnost díla, což znamená, že bez vašeho souhlasu nikdo do vašeho díla nemůže zasahovat, měnit ho. Pokud například poskytnete text k publikování v časopise, který dělá korektury, máte nárok na tzv. autorskou korekturu, tedy kontrolu finální podoby textu a případné odmítnutí nebo přijetí navržených změn.

Jako autor ale máte i další práva, ta však již nejsou tak bezvýhradní. Jsou nazývána majetková, protože jsou spojená s finančními nároky autora, pokud někdo použije jeho dílo. Na finanční kompenzaci nemáte nárok jen v případě, že jde o použití díla výslovně popsané v autorském zákoně jako výjimka, např. použití díla v rámci citace. Druhý případ, kdy nemáte nárok na finanční odměnu, nastává, když umožníte použití díla zdarma licenční smlouvou. To je u textů většinou řešeno pomocí licencí Creative Commons (CC), které určují, co všechno autor umožňuje s dílem dělat.

Podívejte se na varianty licencí CC a zamyslete se nad tím, pro jaké své dílo byste byli ochotni některou z těchto licencí využít.

Pokud někdo jiný použije vaše dílo, které jste předtím nenabídli k bezplatnému využití, musí mít váš souhlas, a vy máte právo od něj chtít finanční kompenzaci. Vaše autorská práva pomáhají hlídat kolektivní správci autorských práv, kteří vám v tomto směru mohou poskytnout také konzultace. V případě textů se můžete obrátit na DILIA.

Pokud tvoříte autorské dílo v rámci plnění školních povinností, má i škola svá práva, která jako autor musíte respektovat. Škola má právo bezplatně vaše dílo používat pro vnitřní potřeby – pokud třeba napíšete seminární práci, může ji váš vyučující používat jako příklad pro ostatní studenty. Začnete-li na díle, které jste vytvořili pro splnění školních povinností (především ukončení předmětu), vydělávat, má škola nárok na část vašeho zisku. Na Masarykově univerzitě domluvu částky řeší Centrum pro transfer technologií.

Další omezení vašich práv jako autora se týkají kvalifikačních prací, jejichž zveřejnění je vyžadováno zákonem o vysokých školách. K tomuto zveřejnění dáváte souhlas odevzdáním práce a nemůžete ho vzít zpět, ani pokud práci neobhájíte. Vedle samotné práce zákon požaduje také zveřejnění posudků a záznamu obhajoby, to vše bez zpoplatnění. Způsob zveřejnění může být různý podle rozhodnutí školy – práce může být dostupná v knihovně školy nebo elektronicky (jako v případě Masarykovy univerzity). Neveřejnou může být část práce pouze tehdy, když obsahuje informace, které chrání jiný zákon, například obchodní tajemství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info