Celoživotní vzdělávání KISK

Vyzkoušejte některou z nabízených forem CŽV FF MU. Programy CŽV jsou určeny pro uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání a nebo hledají nové možnosti uplatnění na trhu práce. V rámci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je Celoživotní vzdělávání realizováno v několika formách.​​

Dvousemestrové paralelní studium (tzv. nultý ročník)

Seznamte se s KISKem a vyučujícími, vyzkoušejte si studium na vysoké škole a získejte certifikát úspěšného absolventa Celoživotního vzdělávání. Výrazně tak zvýšíte nejen své šance pro přijetí do řádného studia, ale také jako uchazeč o perspektivní zaměstnání.
Tato forma celoživotního vzdělávání je určena zejména pro potencionální zájemce o řádné bakalářské studium akreditovaného studijního oboru Knihovnictví a informační studia na FF MU. Dvousemestrové paralelní studium je realizováno jako placené, studijním plánem pokrývá strukturu předmětů povinných (kredity A) pro 1. ročník řádného bakalářského studia KISK a absolvovat jej lze prezenčně nebo kombinovaně.

Úspěšní absolventi této formy studia mohou být v souladu s obecnými podmínkami a podmínkami oboru přijati do řádného bakalářského (prezenčního nebo kombinovaného) studia. V případě přijetí k řádnému studiu se na základě podané žádosti v plném rozsahu uznávají absolvované kurzy, včetně jejich kreditové hodnoty.

Přihláška do nultého ročníku KISKu

Dvousemestrální paralelní studium pro akademický rok 2019/2020 bude zahájeno v září 2019 - termín bude upřesněn.

Elektronickou přihlášku můžete podávat od 1. 4. do 30. 7. 2019.


 

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

Typ programu: Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

Anotace programu: Studijní program je koncipován jako dvou či tří semestrální (dle volby studenta – třetí semestr může věnovat psaní závěrečné práce a přípravě na komisionální zkoušku) a vede k zisku osvědčení dle § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí program také technologické dovednosti. Absolvent studijního programu získá kompetence nejen pedagogicky působit jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělávání Informační služby, Informační technologie apod., současně je kompetentním učitelem pro 21. století, který kurátorsky tvoří digitální učební materiály, spravuje e-learning a komplexně ve škole rozvíjí vzdělávacích technologie.

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí, po jejichž úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Předměty, které tvoří vzdělávací program Studia pedagogiky:

Semestr PODZIM

Semestr JARO

ISKED02 Pedagogická psychologie

42 hodin přímé výuky / 3 kredity

ISKED01Obecná a oborová didaktika / 3 kredity

34 hodin přímé výuky

ISKED04 Didaktické aspekty vzdělávacích technologií  

56 hodin přímé výuky / 5 kreditů

ISKED03 Obecná a školní pedagogika / 3 kredity

30 hodin přímé výuky

 

 

ISKED05 Pedagogická praxe / 4 kredity

40 hodin 

ISKED06 Komisionální zkouška Studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky (její součástí je závěrečná práce Studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odb. výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky / 3 kredity

Přihlašování studentů do studijního programu CŽV: Elektronická přihláška v IS MU v termínu 1. 6. – 31. 8. 2020

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou. Po podání přihlášky zašlete kopii dokladu/ů prokazující dosažené vzdělání a motivační dopis s upřesněním typu vzdělání a motivací ke studiu. Materiály zašlete do 31. 8. 2020 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, studijní oddělení - CŽV, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

Místo zveřejnění studijního programu: Web Filozofické fakulty MU a webové stránky přijímacího řízení v IS MU

Přijímací řízení: ANO, elektronicky
Kritéria přijetí pro uchazeče o studium CŽV: absolvent navazujícího magisterského oboru Informační studia a knihovnictví nebo příbuzných společenskovědních oborů

Zahájení výuky: v podzimním semestru 2020.

Cena vzdělávacího programu: Celkově 12 600,-

Platby v Obchodním centru v IS MU: jsou řešeny v tzv. jednotlivých balíčcích, tvořených vždy jedním předmětem:

  • ISKED01 Obecná a oborová didaktika / – 1800,-
  • ISKED02 Pedagogická psychologie / – 1800,-
  • ISKED03 Obecná a školní pedagogika / – 1800,-
  • ISKED04 Didaktické aspekty vzdělávacích technologií / – 3000,-
  • ISKED05 Pedagogická praxe / – 2400,-
  • ISKED06 Komisionální zkouška Studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky (její součástí je závěrečná práce Studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky / – 1800,-

 

Předměty studijního programu CŽV Studium pedagogiky v kurikulu ISK (uznatelnost)

ISKED01 Obecná a oborová didaktika

VIKMB35 / VIKED01 / ISKM23 Design vzdělávacího procesu

ISKED02 Pedagogická psychologie

VIKMB62 Psychologie v online vzdělávání / VIKED05 Pedagogická psychologie / ISKM45
Pedagogická psychologie pro informační specialisty / VIKMB57
Pedagogická psychologie

ISKED03 Obecná a školní pedagogika

VIKMA16 / VIKED02 / ISKM06 Učící se společnost

ISKED04 Didaktické aspekty vzdělávacích technologií

VIKMB41 / VIKED03 / ISKM31 Vzdělávací technologie

ISKED05 Pedagogická praxe

VIKED04 / Praxe a stáže

ISKED06 Komisionální zkouška

 

Garantka programu CŽV Studium pedagogiky: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská


 

Studium jednotlivých předmětů FF MU

Program Celoživotního vzdělávání umožňuje také zájmové studium vybraných předmětů z nabídky jednotlivých oborů Filozofické fakulty MU. Tímto způsobem můžete studovat libovolně dlouho, ale nelze tak získat titul. Absolvované předměty vám však mohou být uznány do řádného studia. Studium jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních programů je zpoplatněno. Každému předmětu je přiřazena kreditová hodnota podle náročnosti přípravy a jeho zajištění, přičemž jeden kredit je zpoplatněn částkou 600 Kč.

Jednotlivé předměty si můžete prohlédnout ve studijním katalogu oborů FF MU. Pomocí registrace si vybíráte jednotlivé předměty a pokud splňujete podmínky pro zapsání předmětu (prerekvizity, kapacita předmětu) - bude vám předmět prodán v Obchodním centru a potvrzen. Možnost takového studia je podmíněna ukončenou SŠ a podáním přihlášky do studijního programu Celoživotní vzdělávání, oboru Celoživotní vzdělávání.

Přihláška do programu Celoživotní vzdělávání

Elektronickou přihlášku můžete podávat od 1. 4. do 30. 7. 2019.