Celoživotní vzdělávání KISK

Vyzkoušejte některou z nabízených forem CŽV FF MU. Programy CŽV jsou určeny pro uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání a nebo hledají nové možnosti uplatnění na trhu práce. V rámci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je Celoživotní vzdělávání realizováno v několika formách.​​

Dvousemestrové paralelní studium (tzv. nultý ročník)

Seznamte se s KISKem a vyučujícími, vyzkoušejte si studium na vysoké škole a získejte certifikát úspěšného absolventa Celoživotního vzdělávání. Výrazně tak zvýšíte nejen své šance pro přijetí do řádného studia, ale také jako uchazeč o perspektivní zaměstnání.
Tato forma celoživotního vzdělávání je určena zejména pro potencionální zájemce o řádné bakalářské studium akreditovaného studijního oboru Knihovnictví a informační studia na FF MU. Dvousemestrové paralelní studium je realizováno jako placené, studijním plánem pokrývá strukturu předmětů povinných (kredity A) pro 1. ročník řádného bakalářského studia KISK a absolvovat jej lze prezenčně nebo kombinovaně.

Úspěšní absolventi této formy studia mohou být v souladu s obecnými podmínkami a podmínkami oboru přijati do řádného bakalářského (prezenčního nebo kombinovaného) studia. V případě přijetí k řádnému studiu se na základě podané žádosti v plném rozsahu uznávají absolvované kurzy, včetně jejich kreditové hodnoty.

Přihláška do nultého ročníku KISKu

Dvousemestrální paralelní studium pro akademický rok 2019/2020 bude zahájeno v září 2019 - termín bude upřesněn.

Elektronickou přihlášku můžete podávat od 1. 4. do 30. 7. 2019.


 

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

Typ programu: Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

Anotace programu: Studijní program je koncipován jako dvou či tří semestrální (dle volby studenta – třetí semestr může věnovat psaní závěrečné práce a přípravě na komisionální zkoušku) a vede k zisku osvědčení dle § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005.

Cílem programu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí program také technologické dovednosti. Absolvent studijního programu získá kompetence nejen pedagogicky působit jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělávání Informační služby, Informační technologie apod., současně je kompetentním učitelem pro 21. století, který kurátorsky tvoří digitální učební materiály, spravuje e-learning a komplexně ve škole rozvíjí vzdělávacích technologie.

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí, po jejichž úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Předměty, které tvoří vzdělávací program Studia pedagogiky:

Semestr PODZIM

Semestr JARO

ISKED02 Pedagogická psychologie

42 hodin přímé výuky / 3 kredity

ISKED01Obecná a oborová didaktika / 3 kredity

34 hodin přímé výuky

ISKED04 Didaktické aspekty vzdělávacích technologií  

56 hodin přímé výuky / 5 kreditů

ISKED03 Obecná a školní pedagogika / 3 kredity

30 hodin přímé výuky

 

 

ISKED05 Pedagogická praxe / 4 kredity

40 hodin 

ISKED06 Komisionální zkouška Studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky (její součástí je závěrečná práce Studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odb. výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky / 3 kredity

Přihlašování studentů do studijního programu CŽV: Elektronická přihláška v IS MU do 31. 1. 2021.

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou. Po podání přihlášky zašlete kopii dokladu/ů prokazující dosažené vzdělání a motivační dopis s upřesněním typu vzdělání a motivací ke studiu. Materiály zašlete do 31. 1. 2021 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, studijní oddělení - CŽV, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

Místo zveřejnění studijního programu: Web Filozofické fakulty MU a webové stránky přijímacího řízení v IS MU

Přijímací řízení: ANO, elektronicky
Kritéria přijetí pro uchazeče o studium CŽV: absolvent navazujícího magisterského oboru Informační studia a knihovnictví nebo příbuzných společenskovědních oborů

Zahájení výuky: v jarním semestru 2021.

Cena vzdělávacího programu: Celkově 12 600,-

Platby v Obchodním centru v IS MU: jsou řešeny v tzv. jednotlivých balíčcích, tvořených vždy jedním předmětem:

  • ISKED01 Obecná a oborová didaktika / – 1800,-
  • ISKED02 Pedagogická psychologie / – 1800,-
  • ISKED03 Obecná a školní pedagogika / – 1800,-
  • ISKED04 Didaktické aspekty vzdělávacích technologií / – 3000,-
  • ISKED05 Pedagogická praxe / – 2400,-
  • ISKED06 Komisionální zkouška Studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky (její součástí je závěrečná práce Studia pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky / – 1800,-

 

Předměty studijního programu CŽV Studium pedagogiky v kurikulu ISK (uznatelnost)

ISKED01 Obecná a oborová didaktika

VIKMB35 / VIKED01 / ISKM23 Design vzdělávacího procesu

ISKED02 Pedagogická psychologie

VIKMB62 Psychologie v online vzdělávání / VIKED05 Pedagogická psychologie / ISKM45
Pedagogická psychologie pro informační specialisty / VIKMB57
Pedagogická psychologie

ISKED03 Obecná a školní pedagogika

VIKMA16 / VIKED02 / ISKM06 Učící se společnost

ISKED04 Didaktické aspekty vzdělávacích technologií

VIKMB41 / VIKED03 / ISKM31 Vzdělávací technologie

ISKED05 Pedagogická praxe

VIKED04 / Praxe a stáže

ISKED06 Komisionální zkouška

 

Garantka programu CŽV Studium pedagogiky: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská


 

Studium jednotlivých předmětů FF MU

Program Celoživotního vzdělávání umožňuje také zájmové studium vybraných předmětů z nabídky jednotlivých oborů Filozofické fakulty MU. Tímto způsobem můžete studovat libovolně dlouho, ale nelze tak získat titul. Absolvované předměty vám však mohou být uznány do řádného studia. Studium jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních programů je zpoplatněno. Každému předmětu je přiřazena kreditová hodnota podle náročnosti přípravy a jeho zajištění, přičemž jeden kredit je zpoplatněn částkou 600 Kč.

Jednotlivé předměty si můžete prohlédnout ve studijním katalogu oborů FF MU. Pomocí registrace si vybíráte jednotlivé předměty a pokud splňujete podmínky pro zapsání předmětu (prerekvizity, kapacita předmětu) - bude vám předmět prodán v Obchodním centru a potvrzen. Možnost takového studia je podmíněna ukončenou SŠ a podáním přihlášky do studijního programu Celoživotní vzdělávání, oboru Celoživotní vzdělávání.

Přihláška do programu Celoživotní vzdělávání

Elektronickou přihlášku můžete podávat od 1. 4. do 30. 7. 2019.


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info