Informační věda

Věda o reprezentaci, prezentaci a recepci informace.

Kdo se tomu věnuje:

Kontaktní osoba: Michal Lorenz


ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ VĚDNÍHO A STUDIJNÍHO OBORU

Informace v současné společnosti hrají roli obchodovatelné komodity. Informační práce, zpracování dat a řízení informací jsou společensky vysoce ceněné dovednosti, které umožní absolventům najít uplatnění jak v oblasti nekomerčního sektoru, tak v oblasti podnikání či komerčních firem.

Propojujeme znalosti jak z věd humanitních a sociálních, tak i informatických a inženýrských. Široký horizont oboru nabízí zajímavá témata pro studenty s různými oblastmi zájmů. Servisně a zprostředkovatelsky orientovaný obor reflektuje nejnovější vývoj v oblasti zpracování a zprostředkování dat, informací a znalostí se zaměřením na internet, elektronické báze dat a paměťové instituce.

Prosazujeme perspektivu zaměřenou na uživatele, zajímáme se o trendy v oblasti designování informačních a komunikačních technologií, jejich rozhraní a služeb, které podporují rozvoj informační a znalostní společnosti.


TEORIE

Má-li být informační věda oborem dobře fungujícím v praxi, neobejde se bez důkladných teoretických zkoumání. Při teoretických úvahách se opíráme o filosofické disciplíny, jakými jsou ontologie, epistemologie a etika, a preferujeme kritický realismus a realistickou fenomenologii jako základní epistemologický postoj, který má značný vliv na metodologii výzkumu. Našemu přístupu dobře vyhovuje definice informační vědy, kterou vytvořili David Bawden a Lin Robinsonová a která říká, že informační věda je „vědní oblast zabývající se zaznamenanými informacemi, soustředící se na prvky komunikačního řetězce, zkoumaná z pohledu doménové analýzy“. Hledání identity informační vědy, otázky spojené s jejím vznikem a vývojem a pokus o načtrnutí její budoucnosti patří k základním otázkám, na které se zaměřujeme.

Informace

Uvedená definice informační vědy poskytuje odrazový můstek k jednotlivým oblastem teoretického výzkumu. Jednou ze stěžejních otázek je otázka, jak můžeme definovat fundamentální pojem informační vědy, pojem informace. Vycházejíce z epistemologických zkoumání a preference realistického přístupu jsme obohatili Floridiho definici sémantické informace (která představuje definici informace jako objektivní entity) o subjektivní podmínky, díky nimž se do definice informace vtáhnul i poznávající subjekt. Informace je definována pomocí nutných podmínek, které dohromady tvoří podmínku nutnou a postačující. Podle této definice jsou informace data, která jsou správně uspořádaná, smysluplná, pravdivá, nová, relevantní a použitelná. Jednoduchá verze této definice říká, že informace jsou data, která mají potenciál vést nebo aktuálně vedou k vytvoření znalosti. Tato definice otvírá další cestu k teoretickému výzkumu, neboť je tvořena pomocí pojmů, s nimiž informační věda v různých oblastech operuje.

Doména

Soustředí-li se informační věda na prvky komunikačního řetězce, může nám to pomoci rozlišit jednotlivá paradigmata, která v jejím rámci koexistují. Důraz na informační systém definuje systémové neboli objektové paradigma, zaměření na uživatele informací paradigma kognitivní a důraz na tvůrce informací paradigma socio-kognitivní. V rámci zkoumání jsme se pokusili formulovat základní klady a zápory jednotlivých paradigmat a provést syntézu těchto paradigmat vyúsťující v realistický model domény (pojem domény je stěžejním pojmem informační vědy vyskytující se i v její definici).

Realistický model domény

Oblasti informační vědy

Vedle toho, že se zabýváme informační vědou jako teoretickým oborem a vytvořili jsme přehled oblastí, které do informační vědy spadají, zabýváme se také informační vědou jako oborem studijním a zkoumáme kurikula oboru informační věda na univerzitách u nás i v zahraničí.

Přehled oblastí informační vědy podle Michala Lorenze

Bakalářské studium na Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v roce 2014 - povinné předměty

Organizace poznání

Ze všech uvedených oblastí informační vědy se speciálně věnujeme oblasti organizaci poznání. Jako východisko jsme zvolili aristotelsky orientovanou ontologii a filosofii vědy a na jejím základě jsme rozlišili tři informační řády – řád bytí, řád poznání a řád interakce. Do jednotlivých řádů jsme umístili různé vědní obory.

Vědní disciplíny podle informačních řádů

Na základě uvedeného modelu jsme identifikovali informační vědu jako vědu interdisciplinární, kterou tvoří průnik věd o poznání a systémech.

Informační věda jako průnik věd o poznání a systémech

S využitím informačních řádů a rozdělení věd podle míry abstrakce jsme rozlišili jednotlivé oblasti, které jsou součástí informační vědy nebo k ní mají úzký vztah.

Klasifikace oblastí informační vědy a úzce příbuzných oborů

Informační etika

Věnujeme se rovněž informační etice jako koruně informačně vědních disciplín. Propojili jsme nejvyšší princip normativní etiky přirozeného zákona, podle kterého je třeba činit dobro a vyhýbat se zlu, s naší definicí informace a vytvořili jednoduchý fundamentální princip informační etiky. Tento princip říká, že je třeba vytvářet, uchovávat a šířit informace a vyhýbat se vytváření, uchovávání a šíření toho, co informace nejsou (dezinformace, misinformace, exformace atd.).


VYBRANÉ PUBLIKACE A PŘEKLADY


PROJEKTY

 


PŘEDMĚTY

Informační věda je interdisciplinární obor propojující humanitní, sociální a informatická studia s fenoménem informace. Jeho ústředním tématem je interakce lidí s informacemi pomocí technologií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info