Informační gramotnost

Sada kompetencí umožňujících efektivní práci s informacemi, dnes často s pomocí informačních technologií, je klíčovým předpokladem pro využití možností nabízených informační společností.

Kdo se tomu věnuje:

Kontaktní osoba: Pavla Kovářová

Informační gramotnost je KISKem rozvíjena na různých úrovních více než 10 let. Reflektujeme vymezení všeobecně akceptované definice ALA (American Library Association) z roku 1989, ale na základě inspirace řadou modelů vznikl vlastní Přechodový model informační gramotnosti KISK. Na toto pojetí se neomezujeme, snažíme se brát v úvahu aktuální trendy v oblasti informační gramotnosti v mezinárodním kontextu. V souladu se současným trendem spojení mediální a informační gramotnosti podporovaným mj. organizací UNESCO spojujeme problematiku např. s informační bezpečností a klademe silný důraz na hodnocení informací a informačních zdrojů a také správné označování informačních zdrojů.

Obrázek 1 Přechodový model informační gramotnosti (Michal Černý, Dagmar Chytková, Pavlína Mazáčová, Gabriela Šimková, Jan Zikuška)

Informační gramotnost rozvíjíme nejen u svých studentů, ale také pomocí různých seminářů u knihovníků, učitelů, široké veřejnosti a dalších skupin. Pracoviště systematicky podporuje informační gramotnost studentů různých oborů na Masarykově univerzitě v rámci volitelného předmětu Kurz práce s informacemi. Tento předmět je vyučován od roku 2006, v současnosti jím prochází stovky studentů každý rok. Od stejného roku je vyučován také předmět Informační vzdělávání, který se naopak snaží připravit studenty KISK na pozici lektora v tématech spadajících do informační gramotnosti. Za zmínku stojí i další předměty jako Informační gramotnost nebo Kreativní práce s informacemi. Ve spolupráci pracovníků a studentů KISK vznikla řada studentských projektů dotýkajících se problematiky informační gramotnosti, např. projekty E-citace, iNeBe, Mediagram, nástroje.knihovna.cz, Stavět mosty, Studenti seniorům, Příručka informační gramotnosti. Při práci se studenty v oblasti informační gramotnosti vzniká každoročně řada diplomových prací, které se problematice věnují. V praxi si mohou studenti vyzkoušet rozvoj informační gramotnosti v rámci pracovištěm podporovaných praxí a stáží a také v experimentálním prostředí Knihovny Na Křižovatce.

http://ikaros.cz/images/201310/kuncova2.jpg

Obrázek 2 Lekce v Knihovně Na Křižovatce

Dlouhodobě pracovníci KISK usilují o rozvoj informační gramotnosti spoluprací s řadou knihoven. Na vysokoškolské úrovni je nejužší spolupráce s knihovnami Masarykovy univerzity, kdy jsou nabízeny studentům a pracovníkům univerzity různé semináře. Pracovníci KISK jsou členy komise IVIG AKVŠ (Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách). Zapojují se také do lekcí informační gramotnosti ve veřejných knihovnách.

KISK participuje na koncepci a organizaci důležitých oborově zaměřených konferencí. Od roku 2011 pořádáme Národní seminář informačního vzdělávání, jehož cílem je vzdělávat, inspirovat a především propojovat zájemce o informační vzdělávání v knihovnách. První ročník této akce byl spojen s tvorbou knihy Trendy v informačním vzdělávání. V roce 2016 se také KISK stal spoluorganizátorem mezinárodní konference ECIL (European Conference on Information literacy), mezi členy programové komise ale patří již od ročníku 2015.

Všechny výše popsané aktivity v oblasti informační gramotnosti formují výzkumná témata, která pracovníci KISKu ve své výzkumné a publikační činnosti rozvíjejí. Tyto oblasti jsou znázorněny v následujícím diagramu:

 

Informační gramotnost je úzce spojena s dalším tématem pracoviště, a to Technologie ve vzdělávání. Zatímco technologie ve vzdělávání směřují k způsobu vzdělávání, informační gramotnost je obsahem vzdělávání, které je pro obor Informační studia a knihovnictví stěžejní. Informační gramotnost pojímáme výrazně ve spojení s knihovnami, reflektujeme ale nutnou souvislost také s formálním vzděláváním a dalšími vzdělávacími institucemi.


VYBRANÉ PUBLIKACE A PŘEKLADY

 


Projekty

― Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností — budování a realizace společenství praxe pro rozvoj informační gramotnosti a kompetenčního vzdělávání žáků 

― INTERES (Informační technologie realizované spoluprací) — podpora dovedností učitelů při využití dotykových zařízení v jejich osobním i profesním životě

― CEINVE (Centrum informačního vzdělávání na MU) — rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě, primárně studentů, sekundárně i pracovníků různými formami vzdělávání (e-learning, prezenční semináře, workshopy a webináře)

― NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání) — vzdělávání knihovníků pro rozvoj schopností kvalitně připravit a vést lekce informační gramotnosti pro uživatele ve vlastních knihovnách

 

Informační gramotnost zahrnuje znalost vlastních informačních potřeb, schopnost identifikovat, vyhledat, ohodnotit, uspořádat a efektivně vytvářet, používat a předávat informace, které se vztahují k určitému problému či tématu; je to základní předpoklad pro možnost aktivní účasti v informační společnosti a je součástí základního lidského práva na celoživotní vzdělávání.“ (Pražská deklarace "Směrem k informačně gramotné společnosti", 2003)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info