Metody kritické práce s textem

Ve chvíli, kdy vyhodnotíte zdroj jako důvěryhodný, je dalším krokem kritická práce s jeho obsahem. Hodnotíte tedy způsob práce autora.

CAFE - kritická práce s obsahem textu

I v této fázi jsou vám jako vodítka k dispozici vyzkoušené postupy, které se tentokrát skrývají pod pěknou zkratkou CAFE.

 • Výzva (Challenge)

  V prvním kroku „vyzýváte“ autora informace k zodpovězení otázek.

  • Kdo a proč to tvrdí?
  • Proč máte autorovi věřit?
  • Jak informaci zpracoval?
  • Kdo za autorem stojí?

  Abyste mohli zdroj kladně zhodnotit, autor musí obstát ve vaší kritické prověrce a přesvědčit vás. Nebojte se na něj být přísní, z papíru ani obrazovky na vás nevyskočí!

 • Adaptace (Adapt)

  Ve chvíli, kdy informace prošly přes výzvu k autorovi, rozhodujete, zda jste dostali informace, které jste hledali. Jestli navazují na to, co už o tématu víte, nebo vám chybí nějaké znalosti nebo dovednosti, abyste je byli schopni vstřebat a adaptovat na své potřeby.

 • Uložení (File)

  Ve třetím kroku dochází k dočasnému uložení informace. Ta přitom stále není přijata jako pravdivá či nepravdivá. K rozhodnutí totiž potřebujete srovnat ji s jinými, nezávislými informacemi o stejném tématu. Do té doby jako byste neměli nic. Dejte si pozor na předčasné závěry. Nepřeskakujte tento krok jen proto, že se vám informace líbí, protože podporují to, co jste si už mysleli. Cílem je spíše snaha o objektivitu než přesvědčení ostatních o vlastním názoru, a neplatí to jen pro akademické práce. Zkuste být otevření novým informacím a zvažovat, zda vaše předchozí názory nemohly být mylné. Chce to kuráž, o to víc se však tato snaha cení!

 • Hodnocení (Evaluate)

  Pokud jste informaci dostatečně srovnali s jinými zdroji, přichází poslední krok, kterým je evaluace. Ten není možné vnímat jako jednorázovou aktivitu. Když se člověk tématu věnuje déle, jeho kompetence se rozvíjejí. Cílem je proto pravidelné přehodnocování informace podle našeho aktuálního poznání.

V prvních dvou krocích, výzvě a adaptaci, jde zejména o přemýšlení nad zpracováním informace, kdežto v následujících už je informace využívána. Nejdříve je užita kriticky, kdy s ní musíte pracovat jako s neověřenou. Postupně ji ale posouváte mezi informace, kterými jste si stále jistější, protože byste byli schopni si je obhájit na základě dalších zdrojů. Při psaní odborné práce by mělo být patrné, že jste dospěli až do této čtvrté fáze, že své přesvědčení o tématu nestavíte na jediném zdroji.

Hodnocení informací v textu

Při kritické práci s textem je vaším úkolem přijít na to, jestli zpracování informací neukazuje zkreslení, ale naopak dodržuje uznávaná pravidla a informace předává objektivně. Pokud pracujete nikoliv na úrovni popisných informací o zdroji informací nebo jejich zprostředkovatele, ale samotných informací v textu, přemýšlíte nad těmito aspekty:

 • Forma

  Jazykové a typografické nedostatky, dodržení požadavků na daný formát (komerční, akademický, publicistický…), idiomy, klišé, slovník a styl, využití vhodných grafických prvků.

 • Struktura

  Logická návaznost témat (kapitoly, odstavce, věty), konzistence různých částí textu (nadpis, anotace, vlastní text, cíle, závěry…).

 • Sociální kontext

  Komu text prospěje, za koho autor mluví a s jakou motivací, soulad s realitou (např. výzkumný vzorek odpovídající populaci).

 • Komunikace

  Efektivita sdělení klíčové myšlenky, objektivita bez emocí nebo předsudků (včetně skrytých narážek), ověřitelné zdroje pro tvrzení (dobré je skutečně si ověřit, že informace pochází z uvedeného zdroje).

 • Argumenty

  Způsoby přesvědčování čtenáře, autorův záměr s textem, důkazy pro tvrzení apod.

 • Metodologie

  Velikost a výběr výzkumného vzorku, tvorba a použití výzkumného nástroje, využité metody analýzy dat, logika závěrů aj.

Interpretace sdělení, která je obsažena v uvedených pohledech na informace v textu, je vždy do určité míry subjektivní. Pro zvýšení objektivity můžete přemýšlet nad textem nejen z vlastního pohledu, ale pokusit se o hodnocení z pohledu někoho jiného. Pokud například sdělení odpovídá tomu, co už jste si mysleli, zkuste vymyslet možné argumenty člověka, který je k této informaci skeptický. Toto zvažování pro a proti je základem kritické práce s informací.