SWOT

SWOT je jeden z nejednodušších a současně nejpraktičtějších analytických nástrojů, pokud si chystáte (a nebo hodnotíte) nějaký projekt.

Snad nejčastěji používaná technika pro komplexní analýzu nějakého tématu, projektu či produktu je SWOT analýza. Důvodů pro její používání je více – je to metoda rychlá, jednoduchá, přehledná a funkční. Z hlediska praktického je důležité, že se používá v podstatě pro přípravu libovolných projektů a téměř všechny firmy i instituce ji využívají. Tato forma analýzy byla popsána a konstruována Albertem Humphreyem v 60. a 70. letech na Stanfordově univerzitě, přičemž od té doby se skutečně stala základním nástrojem každého manažera. Tím, jak roste význam analytického myšlení, se postupně také zvyšuje její význam.

Jde tedy o metodu, která má na jednu stranu blíže ke kritickému myšlení než ke kreativitě, ale současně se kreativní metody mohou dobře použít pro jednotlivé části či otázky SWOT. Dokonce lze celou analýzu zpracovat formou myšlenkové mapy, kde jednotlivá písmena budou představovat základní větve mapy. Výhodou takového řešení je vyšší přehlednost a snazší provázání jednotlivých částí.

SWOT analýza je metoda, která popisuje silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). První dvojice se věnuje vnitřním stránkám projektu nebo zkoumané činnosti, druhá dvojice popisuje externí vlivy, na které nemá dopad chování realizátorů projektu, ale se kterými je nutné počítat.

Postup je v zásadě velice jednoduchý:

 1. Vytvoříte si čtverec, který rozdělíte na čtvrtiny, tak, abyste měli čtyři čtverce vedle sebe. Horní dva popíšete jako S a W, spodní jako O a T.
 2. Do jednotlivých polí píšete vše, co vás k tématu napadá a souvisí se zmíněnými charakteristikami. Především začátečníkům je třeba vysvětlit rozdíl mezi vnitřními a vnějšími jevy.
 3. Vytvoříte čtyři parciální strategie, které budou vycházet z již vyplněné matice:
 • S-O: silné stránky a příležitosti tvoří příznivý, optimistický scénář růstu. Popisují, co se musí udělat, aby projekt naplnit svůj potenciál.
 • W-O: slabé stránky a příležitosti popisují postupy a opatření, která povedou k postupnému odstranění slabých stránek.
 • S-T: tato strategie popisuje, jak lze pomocí silných stránek minimalizovat dopady hrozeb.
 • W-T: defenzivní strategie, která popisuje, jakým způsobem je možné eliminovat hrozby, které se dotýkají slabých stránek. Typicky zahrnuje části projektu, kterým je možné se vyhnout nebo kompenzační strategie.
 1. Vytvoříte komplexní plán, jak postupovat při realizaci projektu a můžete se pustit do jeho plnění.

K praktické realizaci lze mít několik poznámek:

 • Neexistuje optimální čas pro tvorbu SWOT analýzy, ale především u menších projektů nebo projektů v učební skupině doporučujeme postupovat co nejrychleji. Tvorba strategií pak může zabrat více času.
 • Jestliže analýza ukáže, že je projekt spojen s příliš velkým množstvím rizik a slabých stránek, je možné jej opustit nebo transformovat. V takovém případě není většinou nutné dělat strategické plány.
 • SWOT analýza je funkční metodou jen tehdy, když je jasně ohraničené, čemu se věnuje – čím jasnější je zadání nebo idea, tím lépe je možné jednotlivé oblasti identifikovat a popsat.
 • Ideální je pracovat buď samostatně, nebo v týmu do pěti osob.
 • Ideální je postupovat od shora dolů a zleva doprava, tedy v pořadí SWOT.

Metoda vede k tomu, že si člověk systematicky analyzuje projekt, na kterém chce pracovat, a posuzuje jej ze všech důležitých stran. Právě racionální kalkul jednotlivých pohledů je sám o sobě důležitý, ale má také velký význam pro analytické komplexně orientované myšlení. Tak jako třeba barevné hloubky vede ke schopnosti nahlížet na problém z různých stran, analyzovat jej, ale také s ním kreativně pracovat.

SWOT analýzu lze využít pro velké množství činností – od volby oboru, který chcete studovat, přes výběr tématu seminární práce až po rozjezd podnikání. Důležité je, abyste nezůstali pouze v „obrázku“ s popisem jednotlivých oblastí, ale snažili se z nich získat konkrétní opatření, aktivity či strategie, které povedou k tomu, že budete schopni projekt či úkol zvládnout v každém ohledu lépe, ať již to pro vás znamená cokoli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info