Profilační předměty

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Amos Komenský

Proč takto?

V rámci jádrových předmětů si studenti osvojí základy návrhu tvorby vzdělávacího procesu pro různé cílové skupiny jak v online, tak také v offline prostředí. Získají didaktický základ, který jim umožní využívat technologie pro systematické i nahodilé vzdělávání sebe i druhých. Mají také přehled o technologiích a konceptech práce v oblasti sémantických technologií a umělé inteligence nebo dialogových systémech, které se vztahují především k online vzdělávání. Současně se naučí vytvářet různorodé jednoduché digitální objekty.

Design vzdělávacího procesu a Vzdělávací technologie představují určitou propedeutiku pro další profilační předměty, vytvářejí širší myšlenkový rámec, do které mohou vstupovat dílčí úzkoprofilové předměty pečlivěji pracující s konkrétními kompetencemi a znalostmi.

Jistým propedeutickým kurzem je Online vzdělávání: od designu k praxi, který studenty seznámí se základy návrhu a tvorby online kurzu. Snaží se přitom vyrovnaně propojovat rovinu vzdělávací s technologickou a designerskou. Tento kurz doporučujeme na začátek studia.

Téma designu ve vzdělávání rozvíjí především Sebeřízené učení, které je zaměřené na vzdělávání se jednotlivce a jeho osobní růst. V rámci předmětu MOOC si mohou studenti vyzkoušet studium online otevřeného kurzu a provést jeho evaluaci, jak obsahovou, tak také formální a didaktickou. Specifickým tématem pro EdTech na KISKu je také těsný vztah k informačnímu vzdělávání, který se projevuje nejen v možnosti tutorovat a rozvíjet velké online kurzy na toto téma, ale také je podpořen předmětem Informační gramotnost, který má teoreticko-praktický charakter.

Technologická část studia je rozvíjena především experimentálně laděnou Laboratoří, v rámci které se studenti podrobně seznamují (teoreticky, ale především prakticky) s vybranou technologií. Hlubší exkurz do dílčího tématu nabízí také Informační systémy ve vzdělávání, kde dochází nejen k seznámení se s koncepty a možnostmi návrhu takových systémů, ale studenti si zkouší vytvořit vlastní jednoduchý prototyp.

Hlubší promýšlení a teoretické ukotvení studentů může být rozvíjeno v rámci Psychologie v online vzdělávání, která je zaměřena na systematickou četbu a kritické hodnocení jednotlivých vzdělávacích objektů či kurzů v kontextu kognitivní, pozitivní a pedagogické psychologie.

Školní rovina využití technologií ve vzdělávání je pak spojena s dvou semestrálním kurzem Metodik ICT, v rámci kterého se studenti seznámí s problematikou implementace technologií do školní praxe, s koordinováním ICT, evaluačními nástroji a dalšími metodami, které jsou s touto oblastí spojené.

Téma vzdělávacích technologií je podpořeno také nabídkou praktických předmětů (praxí, stáží, projektů), které umožní studentovi získat vlastní pracovní zkušenost nebo k možnost aplikovat teoretické znalosti v praxi. Je možné se podílet na tutorování velkých online kurzů či inovaci klasických i distančních předmětů. Stejně tak je k dispozici nabídka podílet se na výzkumech s pedagogy z KISKu. Celé kurikulum se snaží klást důraz na maximální možnou individualizaci vzdělávání, aby se každý mohl věnovat těm tématům, která jsou pro něj zajímavá a přínosná. Vítaná je také účast na konferencích, ať již národního nebo mezinárodního charakteru.

Studenti profilace si také zapisují diplomovou práci s tématem, které s technologiemi ve vzdělávání souvisí. Pro tyto účely jsou jim k dispozici jak externí vedoucí, tak také pedagogové přímo z pracoviště.

Mimo vlastní předměty profilace doporučujeme absolvování vybraných také předmětů z designové a datové profilace, které mohou pomoci se ziskem specifického odborného profilu každého jednotlivého absolventa.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info