Menu

Povinnosti a průběh studia


Imatrikulační ročník 2016–2017
Magisterský studijní program

vybrat jiný program či ročník

Přijímací řízení

Do navazujícího magisterského studia jsou studenti přijímáni na základě skupinového pohovoru nad okruhy bakalářské zkoušky. Studenti, kteří během bakalářského studia na KISKu dosáhli studijního průměru do 1,8 a SZZk vykonají nejhůře za C, mohou být na základě žádosti přijati bez přijímacího řízení. Pokud splňujete tyto podmínky a máte podanou přihlášku do navazujícího magisterského studia, můžete poslat žádost o prominutí přijímacích zkoušek na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz

Obecné informace o přijímacím řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech FF MU v akademickém roce 2015/2016 naleznete zde.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Událost/období Datum
Den otevřených dveří na KISKu 22. 1. 2016
Podání přihlášky do NMgr. studia od 1. 2. do 30. 4. 2016
Přijímací zkoušky do NMgr. studia 21. 6. 2016, registrace uchazečů od 8:00
učebna C14, FF MU, Arna Nováka 1, Brno

Průběh a podmínky ukončení studia

Navazující magisterské studium lze absolvovat bez profilace nebo s jednou profilací. Při splnění všech podmínek profilace obdrží student po úspěšném složení potvrzení o jejím absolvování. Do profilací se studenti neregistrují.

Studium bez profilace

Celkový požadovaný minimální počet kreditů za studium: 120 kreditů

 • Povinné předměty: 79 (A) kreditů
 • Povinně volitelné předměty: 35 (B) kreditů
  • 1 předmět z nabídky JobBox
 • Volitelné předměty: 6 (C) kreditů
 • Úspěšně obhájená diplomová práce
 • Státní závěrečná zkouška

Studium s profilací

Celkový požadovaný minimální počet kreditů za studium: 120 kreditů

 • Povinné předměty: 79 (A) kreditů
 • Povinně volitelné předměty: 35 (B) kreditů
  V rámci těchto předmětů musí student absolvovat nejméně
  • 1 předmět z nabídky JobBox
  • 5 libovolných předmětů z profilace
 • Volitelné předměty: 6 (C) kreditů
 • Diplomová práce z oblasti profilace reflektuje poznatky, metody či koncepty nabyté v povinných či povinně volitelných předmětech profilace.
  Téma se musí přímo (zaměřením na hlavní téma profilace reflektované povinnými předměty) či nepřímo (zaměřením na doprovodná témata reflektovaná v povinně volitelných předmětech) týkat profilačního zaměření. V případě nejasného zaměření diplomové práce vůči profilaci doporučujeme téma prokonzultovat s garantem profilace.
 • Státní závěrečná zkouška — součástí zkoušky je rozprava nad obsahem specilizace a k ní relevantní studijní a projektové činnosti studenta za dobu studia.

Kontrola průchodu studiem a profilací

Studijní program

Potřebujete zjistit, zda plníte všechny povinnosti v souladu s nároky na kreditovou zátěž studijního programu? Vyberte si z následujícího seznamu kontrolní šablonu studia podle vašeho ročníku imatrikulace a zvolte "Zkontrolovat studium". Připravená aplikace vás přesměruje do IS, kde se vám přehledně zobrazí všechny potřebné předměty řazené podle typu kreditů (A, B a C) v souvislosti s tím, zda máte nebo dosud nemáte předmět úspěšně absolvován.

Pokud ve své šabloně objevíte jakoukoliv chybu nebo nenajdete šablonu pro váš studijní program - obraťte se na Mgr. Sabinu Kubisovou.

Profilace

Potřebujete zjistit, zda plníte všechny povinnosti potřebné pro získání profilace? Máte absolvované předměty, které se do vámi vybrané profilace započítávají? Pravidelně pro vás aktualizujeme seznamy předmětů profilací.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní oborové zkoušky před komisí. Obě části trvají dohromady cca 1 hodinu.

Státní závěrečná zkouška ukončuje dvouleté navazující magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru, v rozsahu definovaném tématickými okruhy SZZk, které zahrnují historické, současné i prognostické okruhy ve světovém a českém kontextu.

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné magisterské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí magisterské diplomové práce. Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn státní zkoušku konat!

Ke státní závěrečné zkoušce můžete přistoupit třikrát za rok - v lednu, v červnu a v září. Všechny termíny jsou řádné i opravné. Přihlášením k termínu státnic se rozumí odevzdání diplomové práce. Pokud se rozhodnete státní závěrečnou zkoušku odložit (např. z června na září), není třeba nic hlásit. Zkrátka odevzdáte diplomovou práci v dalším termínu.

Průběh obhajoby diplomové práce

Oponent vaší práce vám bude přidělen. Posudky od vedoucího i oponenta naleznete v archivu vaší práce v ISu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem vašich státnic. Na případné výtky, které budou uvedeny v posudcích, se připravte - budou předmětem diskuze při obhajobě.

K obhajobě a státnicím se dostavte ve stejný čas jako první diplomant z vaší trojice - úvod i vyhlášení probíhá vždy po skupinkách třech studentů. Váš den a čas obhajoby a státní zkoušky vám bude určen a včas zveřejněn na stránkách KISKu - odpadá tedy povinnost přihlašovat se k termínu zkoušky prostřednictvím ISu. Do harmonogramu státnic budou zařazeni pouze ti studenti, kteří odevzdají diplomovou práci v uvedeném termínu. Na obhajobu vaší práce si připravte elektronickou prezentaci (PowerPoint, Prezi) a pro jistotu si ji uložte na více místech nebo médiích. Je doporučen společenský oděv.

Diplomant se představí a přednese prezentaci (max. 10 minut). Spíše než definice termínů bude komisi zajímat obsah vaší práce, co jste řešili, jaké byly cíle a zda a jak se vám je podařilo naplnit. Prezentace je pouze podpůrným prostředkem obhajoby - nedávejte do ní dlouhé texty, které potom budete předčítat, raději vložte obrázky, grafy, tabulky, linky. Po ukončení prezentace jsou nahlas přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Teprve poté je dán prostor diplomantovi, aby se k posudkům vyjádřil. Následně mohou pokládat doplňující otázky členové komise a ostatní přítomní. Známky z obhajoby jsou obvykle vyhlašovány po třech obhajobách dohromady.

DRUHÝ POKUS?

Pokud vám jedna či obě části státnic nevyjdou zrovna tak, jak jste si přáli, nezoufejte. Důležité teď je hlídat zejména termíny: k opakovanému pokusu totiž musíte přistoupit vždy v nejbližším vypsaném termínu státnic na KISKu. Ty probíhají vždy v lednu, červnu a září a termín jejich konání najdete s předstihem tady na webu.

Studentům, kteří napoprvé neuspějí u SZZk, studijní oddělení automaticky přeruší studium do začátku dalšího zkouškového období (resp. do opravného termínu SZZk). Poté se vám studium automaticky obnoví a zapíše se vám automaticky předmět VIK_MaZ Státní závěrečná zkouška magisterská. 

Pozor, toto přerušení nelze prodlužovat - v nejbližším termínu státnic musíte ke zkoušce přistoupit podruhé a naposledy (na SZZk má student dva pokusy).

Pokud opravujete diplomku, platí pro vás zpravidla stejný termín odevzdání práce jako pro ostatní diplomanty (30. 4., resp. 30. 11.). Pokud jste v řádném termínu šli ke státnicím v červnu, máte čas na přepracování diplomové práce až do 20. srpna a ke státnicím jdete v září. Obraťte se na vedoucího, případně i na svého oponenta, pokud potřebujete poradit nebo vysvětlit něco z posudku. 

Pokud opakujete ústní zkoušku, žádný další úkon kromě přihlašovacího e-mailu (viz níže) dělat nemusíte. 

Napodruhé už nemusíte odevzdávat potvrzení o splnění studijních požadavků. Pokud ale jdete ke státnicím podruhé (ať už jde o opravu diplomky, ústní zkoušky, nebo obojího), měsíc před termínem zkoušek (tzn. v prosinci / v květnu / v srpnu) se e-mailem přihlaste sekretářce Sabině Kubisové, abyste nepřišli o informační e-maily a abychom o vás věděli. Na stejný kontakt se obraťte, pokud byste měli jakékoli otázky či nejasnosti. Raději třikrát napište nebo zavolejte, než abyste tápali a něco propásli.

Diplomová práce

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní oborové zkoušky před komisí. Obě části trvají dohromady cca 1 hodinu.

Státní závěrečná zkouška ukončuje dvouleté navazující magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru, v rozsahu definovaném tématickými okruhy SZZk, které zahrnují historické, současné i prognostické okruhy ve světovém a českém kontextu.

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné magisterské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí magisterské diplomové práce. Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn státní zkoušku konat!

Průběh obhajoby diplomové práce

Oponent vaší práce vám bude přidělen. Posudky od vedoucího i oponenta naleznete v archivu vaší práce v ISu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem vašich státnic. Je také možné vyzvednout si posudky osobně na sekretariátu KISKu. Na případné výtky, které budou uvedeny v posudcích, se připravte - budou předmětem diskuze při obhajobě.

K obhajobě a státnicím se dostavte ve stejný čas jako první diplomant z vaší trojice - úvod i vyhlášení probíhá vždy po skupinkách třech studentů. Váš den a čas obhajoby a státní zkoušky vám bude určen a včas zveřejněn na stránkách KISKu - odpadá tedy povinnost přihlašovat se k termínu zkoušky prostřednictvím ISu. Do harmonogramu státnic budou zařazeni pouze ti studenti, kteří odevzdají diplomovou práci v uvedeném termínu. Na obhajobu vaší práce si připravte elektronickou prezentaci (PowerPoint, Prezi) a pro jistotu si ji uložte na více místech nebo médiích. Je doporučen společenský oděv.

Diplomant se představí a přednese prezentaci (max. 10 minut). Spíše než definice termínů bude komisi zajímat obsah vaší práce, co jste řešili, jaké byly cíle a zda a jak se vám je podařilo naplnit. Prezentace je pouze podpůrným prostředkem obhajoby - nedávejte do ní dlouhé texty, které potom budete předčítat, raději vložte obrázky, grafy, tabulky, linky. Po ukončení prezentace jsou nahlas přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Teprve poté je dán prostor diplomantovi, aby se k posudkům vyjádřil. Následně mohou pokládat doplňující otázky členové komise a ostatní přítomní. Známky z obhajoby jsou obvykle vyhlašovány po třech obhajobách dohromady.

DRUHÝ POKUS?

Pokud vám jedna či obě části státnic nevyjdou zrovna tak, jak jste si přáli, nezoufejte. Důležité teď je hlídat zejména termíny: k opakovanému pokusu totiž musíte přistoupit vždy v nejbližším vypsaném termínu státnic na KISKu. Ty probíhají vždy v lednu, červnu a září a termín jejich konání najdete s předstihem tady na webu.

Studentům, kteří napoprvé neuspějí u SZZk, studijní oddělení automaticky přeruší studium do začátku dalšího zkouškového období (resp. do opravného termínu SZZk). Poté se vám studium automaticky obnoví a zapíše se vám automaticky předmět VIK_MaZ Státní závěrečná zkouška magisterská. 

Pozor, toto přerušení nelze prodlužovat - v nejbližším termínu státnic musíte ke zkoušce přistoupit podruhé a naposledy (na SZZk má student dva pokusy).

Pokud opravujete diplomku, platí pro vás zpravidla stejný termín odevzdání práce jako pro ostatní diplomanty (30. 4., resp. 30. 11.). Pokud jste v řádném termínu šli ke státnicím v červnu, máte čas na přepracování diplomové práce až do 20. srpna a ke státnicím jdete v září. Obraťte se na vedoucího, případně i na svého oponenta, pokud potřebujete poradit nebo vysvětlit něco z posudku. 

Pokud opakujete ústní zkoušku, žádný další úkon kromě přihlašovacího e-mailu (viz níže) dělat nemusíte. 

Napodruhé už nemusíte odevzdávat potvrzení o splnění studijních požadavků. Pokud ale jdete ke státnicím podruhé (ať už jde o opravu diplomky, ústní zkoušky, nebo obojího), měsíc před termínem zkoušek (tzn. v prosinci / v květnu / v srpnu) se e-mailem přihlaste sekretářce Sabině Kubisové, abyste nepřišli o informační e-maily a abychom o vás věděli. Na stejný kontakt se obraťte, pokud byste měli jakékoli otázky či nejasnosti. Raději třikrát napište nebo zavolejte, než abyste tápali
a něco propásli.