Menu

Technologie ve vzdělávání

Vzdělávání je klíčovou činností pro rozvoj informační společnosti.

Nástup informačních a komunikační technologií a příležitosti otevřené jejich vývojem působí také ve vzdělávání novou revoluci. V této oblasti se rozvíjí řada alternativních přístupů, otevírá se prostor pro zájemce o sebevzdělávání, vzdělávání se komercionalizuje a současně s tím se dále vyvíjí uznávání neformálního a informálního vzdělávání.

Kdo se tomu věnuje

Technologie ve vzdělávání se snaží vytvářet synergické spojení mezi ICT a vzděláváním respektive učením sebe i druhých. Nástup technologií, které umožňují budovat vlastní digitální portfolia, osobní vzdělávací prostředí nebo tvořit moderní online vzdělávací aplikace, zásadně mění řadu procesů a přístupů ke vzdělávání jako takovému.

V rámci veškeré práce je kladen velký důraz na těsný kontakt studentů i vyučujících s moderními technologiemi a experimentování s nimi. K dispozici je například 3D tiskárna, 3D scener, LeapMotion, systémy pro detekci emocí, nositelná elektronika, interaktivní tabule, programovatelný robot, Microsoft Xbox s Kinect, tablety, čtečky a další zařízení. Snažíme se s těmito nástroji nejen pracovat, ale hledáme cesty jak je kreativním způsobem je zapojovat do vlastních výzkumných či vzdělávacích projektů. Pro tyto účely je k dispozici také specializovaná laboratorní místnost.

V kontextu oboru je významná také integrace s informačním vzděláváním, práce s elektronickými zdroji, příprava dokumentů pro tisk včetně multimediálních a interaktivních prvků, výzkumy informační gramotnosti, informačního chování a potřeb nebo metodika lekcí představuje integrální součást celé profilace.

Během pedagogické reflexe se snažíme aktivně rozvíjet konstruktivistická a konektivistická paradigmata, a to jak v oblasti školního vzdělávání, tak také v andragogice, gerontopedagice či sebeurčeném a sebeřízeném vzdělávání.

V oblasti formálního vzdělávání nabízíme možnost získání pedagogické způsobilosti (tzv. pedagogické minimum), nebo specializační studium pro Koordinátora ICT. Jsme školiteli asi pěti desítek akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Členové magisterské studijní profilace (vyučující i studenti) organisují Dny webinářového vzdělávání a účastní se velkého množství dalších konferencí, mezi které patří Inforum, OpenAlt, A-educa, iColle, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách, DisCo a řady dalších.

Hlavní výzkumné a pedagogické oblasti pracoviště:

 • E-learning, webináře
 • Metodika a didaktika pro lektory (pedagogy, knihovníky atd.) v oblasti práce s technologiemi
 • Mentorig s ICT, koordinátoři ICT
 • Dotyková zařízení ve vzdělávání
 • Digitální informační kurátorství, PLE
 • Informační bezpečnost
 • Inkluzivní vzdělávání s ICT

Znalosti a dovednosti pro uplatnění v této oblasti si můžete osvojit během navazujícího magisterského studia díky specializaci Technologie ve vzdělávání.

Vybrané publikace a překlady

Činnost profilace se projevuje také v oblasti publikační, kdy v rámci výzkumné a odborné činnosti a reflexe tématu vznikají publikace (výběr od roku 2014) jako je Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Informační vzdělávání pro učitele, Distanční vzdělávání pro učitele,  Tablet ve školní praxi, Myšlenkové mapy pro studenty či 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT, ale také řada učebnic či skript. Významná je také časopisecká činnost a popularizace, především mířící na portál RVP.cz.

Mezi zajímavé diplomové či bakalářské práce, které rozvíjejí téma profilace, patří například: Komparace postojů k výuce realizované formou webináře a ke klasické kontaktní výuce, Konektivistický přístup k výuce informačního vzdělávání, Využití tabletů ve výuce estetické výchovy na středních školách, ICT ve vzdělávacím obsahu lekcí informačního vzdělávání ve městských knihovnách a mnoho dalších.

Projekty

Profilace se aktivně promítá také do aplikačních seminářů z nichž lze upozornit na: E-kurz metody kritického myšleníGamifikátořikurzy.knihovna.czUčím s tabletemStavět mostyMediagram či Mimo školu.

Mimo studentské aktivity jsme se aktivně podíleli také na projektech OPVK:

Standardizace informační gramotnosti na MU (SITMU),

 

 • CEINVE — Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě
 • INTERES — Tablety pro učitele

Magisterská studijní profilace
Technologie ve vzdělávání

Profilace propojuje okruh informační vědy s edukačními vědami - zejména pedagogikou a andragogikou - a technologiemi. Připravujeme tak studenty pro řadu povolání v oblasti vzdělávání.

Profilace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný. Důraz je kladen na znalosti a dovednosti v oblasti využití technologií ve vzdělávání. Velkou roli v rámci profilace hraje  design vzdělávacího procesu, praktická tvorba a využívání vzdělávacích prostředí s důrazem na zapojení technologií pro zvýšení efektivity vzdělávání.

Studenti získávají vlastní pohled na technologie, mají dobré základy teoretických konceptů informatiky a jsou schopni orientovat se v oblastech informačních systémů ve vzdělávání, umělé inteligence, dialogových systémů, sémantických technologií, asistivních technologií, počítačového zpracování přirozeného jazyka a emocí nebo v práci s multimediálními daty. Mezi tradiční oblasti zájmu celého pracoviště patří e-learning (především ve formě provozování zřejmě největších distančních kurzů v České republice - Kurzu práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi), MOOC či webináře.

Profilace spojuje formální a neformální vzdělávání. Absolventi jsou schopni nabízet vzdělávání ve firmách, podílet se na tvorbě osobních vzdělávacích prostředí či vzdělávacích plánech jednotlivců i celých organisacím, mohou zastávat roli mentorů či koučů. Mohou ale také získat osvědčení o pedagogické způsobilosti (tzv. pedagogické minimum), nebo absolvovat specializační studium na Koordinátora ICT a v této oblasti aktivně působit na školách. Jsou také vybaveni znalostmi pro samostatnou výzkumnou činnost (především v oblastech měření efektivity vzdělávání, evidence-based education nebo akčního výzkumu).

 

Kompetence absolventa

Úspěšný absolvent profilace Technologie ve vzdělávání:

 • Umí vytvářet digitální učební materiály a navrhovat edukační procesy, a to jak s technickým, tak také s didaktickým rozmyslem. Dokáže designovat online vzdělávací aktivity při zvážení vhodného pedagogického paradigmatu.
 • Umí provádět evaluaci edukačního procesu.
 • Zná a umí aplikovat metody společenskovědního výzkumu na vzdělávací a informační potřeby.
 • Dovede navrhnout a spravovat vzdělávací informační systém, umí navrhnout e-learningové prostředí a vytvořit jeho obsah. Dokáže vytvářet videokurzy. Je dobrým tutorem.
 • Disponuje kompetencemi k identifikaci vzdělávacích potřeb jedince i školy (případně jiné instituce) a umí navrhnout způsob jejich saturace.
 • Zná základní informatické koncepty v oblasti umělé inteligence a informačních systémů.

Po úspěšném absolvování profilace Technologie ve vzdělávání budete moci zastávat tyto a další podobné pracovní pozice:

 • IT podpora ve vzdělávání (od předškolního, přes univerzitní, neformální, až po sebe-řízené),
 • manažer vzdělávacích informačních systémů,
 • tvůrce vzdělávacích digitálních objektů (od dílčích po komplexní programy),
 • pracovník rozvoje lidských zdrojů,
 • podnikatel v oblasti vzdělávání s různými cílovými skupinami,
 • lektor vzdělávání zaměstnanců nebo dětí a mládeže ve volnočasových aktivitách,
 • výzkumník v oblasti vzdělávání se zaměřením na informační technologie jako předmět či zdroj dat,
 • ICT metodik ve školách či jiných organisacích,
 • učitel na knihovnických VOŠ a SŠ, učitel informační výchovy, pracovník ve školních informačních center,
 • odborný konzultant či novinář v oblasti IT a technologií ve vzdělávání,
 • konzultant pro oblast PLE,
 • vzdělávací sociální inovátor či designer,
 • vzdělavatel pedagogických pracovníků v oblasti ICT.

To vše v těchto a dalších oblastech:

 • vzdělávací instituce
 • volnočasová oblast
 • vzdělávání v soukromé sféře
 • organizace a obsahová náplň workshop
 • informační a paměťové instituce
 • výzkum a vývoj
 • inovační centra
 • neziskový sektor
 • nová média
 • státní správa

Přihláška

Do profilací se studenti neregistrují. Přihlášku si podávejte do našeho navazujícího magisterského studijního programu.

Podat přihlášku →