Menu

Informační gramotnost

Schopnost efektivní práce s informacemi, dnes často zprostředkovanými informačními technologiemi, je klíčovým předpokladem pro využití možností nabízených informační společností.

„Informační gramotnost zahrnuje znalost vlastních informačních potřeb, schopnost identifikovat, vyhledat, ohodnotit, uspořádat a efektivně vytvářet, používat a předávat informace, které se vztahují k určitému problému či tématu; je to základní předpoklad pro možnost aktivní účasti v informační společnosti a je součástí základního lidského práva na celoživotní vzdělávání“ (Pražská deklarace "Směrem k informačně gramotné společnosti", 2003)

Kdo se tomu věnuje

Informační gramotnost je KISKem rozvíjena na různých úrovních již řadu let. Reflektujeme vymezení všeobecně akceptované definice ALA (American Library Association) z roku 1989, ale na základě inspirace řadou modelů vznikl vlastní Přechodový model informační gramotnosti KISK. Na toto pojetí se neomezujeme, snažíme se brát v úvahu aktuální trendy v oblasti informační gramotnosti v mezinárodním kontextu. V souladu se současným trendem spojení mediální a informační gramotnosti podporovaném mj. organizací UNESCO spojujeme problematiku např. s informační bezpečností a klademe silný důraz na hodnocení informací a informačních zdrojů a také správné označování informačních zdrojů, kde dosah výrazně překračující pracoviště má především partnerský komerční projekt Citace.com a související citační manažer CitacePRO.

Obrázek 1 Přechodový model informační gramotnosti (Michal Černý, Dáša Chytková, Pavlína Mazáčová, Gábina Šimková a Honza Zikuška)

Dle přechodového modelu informační gramotnosti je také strukturován předmět Kurz práce s informacemi, jehož cílem je rozvoj informační gramotnosti studentů různých oborů na Masarykově univerzitě. Tento předmět je vyučován od roku 2006, v současnosti jím prochází stovky studentů každý rok. Od stejného roku je vyučován také předmět Informační vzdělávání, který se naopak snaží připravit studenty KISK na pozici lektora v tématech spadajících do informační gramotnosti. Za zmínku stojí i další předměty, jako Informační gramotnost nebo Kreativní práce s informacemi a další. Ve spolupráci pracovníků a studentů KISK vznikla řada studentských projektů dotýkajících se problematiky informační gramotnosti, např. projekty E-citace, iNeBe, Mediagram, nástroje.knihovna.cz, Stavět mosty, Studenti seniorům. Při práci se studenty v oblasti informační gramotnosti vzniká každoročně řada diplomových prací, které se problematice věnují. V praxi si mohou studenti vyzkoušet rozvoj informační gramotnosti v rámci pracovištěm podporovaných praxí a stáží a také v experimentálním prostředí Knihovny na Křižovatce.

http://ikaros.cz/images/201310/kuncova2.jpg

Obrázek 2 Lekce v knihovně na Křižovatce

Do oblasti informační gramotnosti směřovala i řada projektů, které KISK realizoval. Mezi nimi lze jmenovat projekty OP VK:

  • Informační gramotnost byla součástí v projektu INTERES (Informační technologie realizované spoluprací), jehož primárním cílem byla ale podpora dovedností učitelů při využití dotykových zařízení v jejich osobním i profesním životě.
  • Projekt CEINVE (Centrum informačního vzdělávání na MU) se liší zejména cílovou skupinou, kterou primárně tvoří studenti různých fakult Masarykovy univerzity, sekundárně akademičtí pracovníci, i tentokrát ale docházelo k rozvoji jejich informační gramotnost různými formami vzdělávání (e-learning a prezenční semináře, workshopy a webináře).
  • Jedním z prvních byl projekt NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání), který v letech 2009-2012 vzdělával knihovníky v oblasti informační gramotnosti s důrazem na zlepšování jejich schopností kvalitně připravit a vést lekce pro uživatele ve vlastních knihovnách.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTck_CpbpMnEDdfHGVAja8S8NouA-KCwmXbQAkSp0p4pbXRXWPb

Obrázek 3 Učitelé rozvíjející dovednosti práce s dotykovými technologiemi v projektu INTERES

KISK participuje na koncepci a organizaci důležitých oborově změřených konferencí. Od roku 2011 pořádáme Národní seminář informačního vzdělávání, akci, jejímž cílem je vzdělávat, inspirovat a především propojovat zájemce o problematiku informačního vzdělávání v knihovnách. V roce 2016 se národní rozsah rozšiřuje na visegrádský prostor. V roce 2016 se také KISK stal spoluorganizátorem mezinárodní konference ECIL (European Conference on Information literacy), mezi členy programové komise ale patří již od ročníku 2015.

http://duha.mzk.cz/sites/duha.mzk.cz/files/fotoclanky/NaSer_IV_9.JPG

Obrázek 4 Workshop Tomáše Marka o vizualizaci dat na Národním semináři informačního vzdělávání 2014

První ročník Národního semináře informačního vzdělávání byl spojen s tvorbou knihy Trendy v informačním vzdělávání, v následujících letech pracovníci KISK vydali další knihy zasahující do tématu informační gramotnosti, vybrané z nich jsou uvedeny níže.

Dlouhodobě pracovníci KISK usilují o rozvoj informační gramotnosti také spoluprací s knihovnami. Na vysokoškolské úrovni je nejhlubší spolupráce s knihovnami Masarykovy univerzity. V rámci této spolupráce jsou nabízeny studentům a pracovníkům univerzity nabízeny dílčí přednášky a workshopy. Cílové skupiny pokrývají celou akademickou obec, studenty bakalářských a magisterských stupňů, doktorandy i akademické a neakademické pracovníky Masarykovy univerzity. To výrazně podporuje také Týden informačního vzdělávání, jehož garantkou je Pavlína Mazáčová. Šířeji pracovníci KISK podporují informační gramotnost svým působením v komisi IVIG AKVŠ (Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách). Zapojují se také do lekcí informační gramotnosti ve veřejných knihovnách, především se jedná o lekce informační bezpečnosti pro školy ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička, které od roku 2013 realizuje Pavla Kovářová.

Všechny výše popsané aktivity v oblasti informační gramotnosti formují výzkumná témata, která pracovníci KISKu ve své výzkumné a publikační činnosti rozvíjejí. Tyto oblasti jsou znázorněny v následujícím diagramu:

 

Toto tematické zaměření pracoviště je úzce spojeno s další popsanou oblastí, a to Technologie ve vzdělávání. Zatímco technologie ve vzdělávání směřují k způsobu vzdělávání, informační gramotnost je obsahem vzdělávání, které je pro obor informační studia a knihovnictví stěžejní. Informační gramotnost pojímáme výrazně ve spojení s knihovnami, reflektujeme ale nutnou souvislost také s formálním vzděláváním a dalšími vzdělávacími institucemi.

Vybrané publikace a překlady

Projekty

  • INTERES — Tablety pro učitele
  • CEINVE — Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě
  • NAKLIV — Národní klastr informačního vzdělávání
  • ERNIE — Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů